Писмо с Изх. №23-30-78; 25.01.2018 г.

Изх. №23-30-78
25.01.2018 г.

Чл. 68, ал. 2 от ЗДДС
Чл. 69, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 71, т. 1 от ЗДДС
Чл. 72, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 117, ал. 4 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е закупило през 2014 г., при условията на лизинг, лазерна машина от Т ГмбХ – със седалище Германия. Сключен е договор за лизинг с дружество регистрирано в Швейцария – Ш АГ, за изплащане на машината на 60 месечни вноски, като изрично в договора за лизинг е записано, че лизинговите вноски са без ДДС, тъй като за тази доставка следва да се приложи режима на обратно начисляване. Тъй като при експлоатацията на машината са се появили сериозни проблеми, е договорено с немското дружество, машината да бъде заменена с друг вид. След изплащане на 15 лизингови вноски, като последната платена вноска е през месец февруари 2015 г., договорът за лизинг с швейцарското дружество Ш АГ е прекратен. За месечните лизингови вноски „З“ ООД всеки месец е самоначислявало ДДС. На 26.10.2017 г., е получено уведомително писмо от швейцарското дружество и 2 броя фактури, като е обяснено, че издадените преди две години фактури към „З“ ООД не следва да се третират посредством механизма на обратно начисляване на ДДС, а дружеството сега е забелязало, че тези доставки са облагаеми в България и данъкът е изискуем от Ш АГ – Швейцария. Поради тази причина швейцарското дружество е подало заявление за регистрация по ЗДДС и същото е регистрирано за целите на ДДС. След извършената регистрация по ЗДДС от Ш АГ са издадени на „З“ ООД нова фактура с начислен ДДС и кредитно известие, издадени на 01.09.2017 г., за стойността на незаплатената част. Към запитването е приложена издадена фактура и кредитно известие от швейцарското дружество, както и полученото уведомление.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Дружеството „З“ ООД ще има ли право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС по издадените нови данъчни документи с начислен ДДС от швейцарското дружество ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит са приложими разпоредбите на Глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДЦС. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Съгласно чл. 71, т. 1 от ЗДДС, за да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател, същото следва да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, което предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем, или в един от следващите 12 данъчни периода. Правото на приспадане на данъчен кредит, според ал. 2 на същата разпоредба, се упражнява, като лицето:
– включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
– посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
От изложената фактическа обстановка и приложено към преписката уведомление от швейцарското дружество не става ясно кои са обстоятелствата довели до това, по тези доставки данъкът да е изискуем от доставчика и дали това е законосъобразно. Описано е, че българското дружество за платените от него лизингови вноски към Ш АГ – Швейцария, всеки месец е издавало протоколи по чл. 117 от ЗДДС с които е начислявало ДДС по получените доставки в съответните данъчни периоди. В представеното уведомление от швейцарското дружество е описано, че след преразглеждане на трансакциите, дружеството е забелязало, че по доставките данъкът е изискуем от доставчика, а не от получателя посредством механизма на обратно начисляване на ДДС и поради тази причина Ш АГ – Швейцария се регистрира по ЗДДС. Издадена е нова фактура с начислен ДДС и е издадено кредитно известие с посочено ДДС, за стойността за неизплатената част.
От гореизложеното може да се направи изводът, че швейцарското дружество е извършило корекция на грешно третиране на осъществените вече доставки, като е издало нови данъчни документи. В този случай, следва да се анулират издадените протоколи по чл. 117 от ЗДДС с които е начислен данък, тъй като данъка не е дължим от получателя по доставката.
В случаите, когато се анулира протокол за начисляване на данък или протокол по чл. 117, ал. 4 от закона след периода, в който е издаден, той се включва с противоположен знак в дневника за продажби на издателя (получателят по доставката) за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните колони от оригиналния запис в дневника за продажби за периода, през който е включен анулираният документ. Документът се описва с противоположен знак и в дневника за покупки на издателя за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните колони от оригиналния запис в дневника за покупки за периода, през който е включен анулирания документ.
Предвид горното, когато лицата са допуснали грешно данъчно третиране и установят този факт след изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, следва да се приеме, че независимо от коригирането след този срок за целите на упражняването на правото на данъчен кредит срокът е спазен, ако в рамките на същия получателят е упражнил правото на данъчен кредит въз основа на некоректно издаден данъчен документ. В случаите на грешно данъчно третиране на доставка следва да се приеме, че корекцията може да се извърши и след изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, ако в рамките на същия срок получателят по доставката е отразил некоректно съставеният документ в дневника за покупки. В тези случаи срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС ще се смята спазен и от правоимащото лице, което ще го упражни въз основа на коректно издадения данъчен документ.
В резултат на гореизложеното в случай, че е налице грешно данъчно третиране на доставката, за което грешните документите бъдат анулирани, правото на приспадане на данъчен кредит ще може да се упражни от дружеството, през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ (фактура и кредитно известие) с които е начислен ДДС или през някой от следващите 12 данъчни периода, на основание чл. 58, ал. 1, изр.2 от ППЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

НАРЕДБА 4, чл.21, aл. 2,НАРЕДБА 4, чл.21, aл. 1

Изх. № …София ….ДО………………………….. Уважаеми ……………………..,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-04-121/20.12.2005 г.,изразява следното становище: Писмо с Изх. № 91-00-13от 21.01.2003 г.

Наличие на основание за освобождаване на държавно предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

Относно: Наличие на основание за освобождаване на държавно предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на университетско образование, предоставено от висше училище по Закона за висшето образование, възнаграждението за коя

.№ 21-00-11Дата:23.06.2012 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 41, т. 1, буква „б”.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на неблагороден метал – сплав и благороден метал (сребро), получени в резултат на демонетизиране

Изх. № 24-29-403Дата:04.12.2012 год. ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 5, ал. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 1; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС,

прилагането на чл.26 от ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства от наемодател, във връзка с доходите от наем по З

1_29/08.03.2011 г.ЗДДФЛ чл.44,45 и 50ЗДДС чл.26, 114 и 123Наредба № Н-18/2006 г. чл.4относно: прилагането на чл.26 от ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице.

Изх. №М-26-С-82Дата:29.04.2011 год. Регламент № 883/2004, чл. 12(1)Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № …………. г. по описа нана , Ви уведомявам за

ДОПК, чл.86, aл. 1,ДОПК, чл.123, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.50,ЗДДФЛ, чл.3,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 8,ТЗ, чл.60, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.48, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.48, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.48, aл. 5,ЗДДФЛ, чл.26

Във връзка с поставено от Вас запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” …. с вх. № ….18.01.2011г., изразяваме следното:Представена фактическа обстановка: физическо лице притежаващо предприятие едноличен