Писмо с Изх. №23-30-78; 25.01.2018 г.

Изх. №23-30-78
25.01.2018 г.

Чл. 68, ал. 2 от ЗДДС
Чл. 69, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 71, т. 1 от ЗДДС
Чл. 72, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 117, ал. 4 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е закупило през 2014 г., при условията на лизинг, лазерна машина от Т ГмбХ – със седалище Германия. Сключен е договор за лизинг с дружество регистрирано в Швейцария – Ш АГ, за изплащане на машината на 60 месечни вноски, като изрично в договора за лизинг е записано, че лизинговите вноски са без ДДС, тъй като за тази доставка следва да се приложи режима на обратно начисляване. Тъй като при експлоатацията на машината са се появили сериозни проблеми, е договорено с немското дружество, машината да бъде заменена с друг вид. След изплащане на 15 лизингови вноски, като последната платена вноска е през месец февруари 2015 г., договорът за лизинг с швейцарското дружество Ш АГ е прекратен. За месечните лизингови вноски „З“ ООД всеки месец е самоначислявало ДДС. На 26.10.2017 г., е получено уведомително писмо от швейцарското дружество и 2 броя фактури, като е обяснено, че издадените преди две години фактури към „З“ ООД не следва да се третират посредством механизма на обратно начисляване на ДДС, а дружеството сега е забелязало, че тези доставки са облагаеми в България и данъкът е изискуем от Ш АГ – Швейцария. Поради тази причина швейцарското дружество е подало заявление за регистрация по ЗДДС и същото е регистрирано за целите на ДДС. След извършената регистрация по ЗДДС от Ш АГ са издадени на „З“ ООД нова фактура с начислен ДДС и кредитно известие, издадени на 01.09.2017 г., за стойността на незаплатената част. Към запитването е приложена издадена фактура и кредитно известие от швейцарското дружество, както и полученото уведомление.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Дружеството „З“ ООД ще има ли право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС по издадените нови данъчни документи с начислен ДДС от швейцарското дружество ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит са приложими разпоредбите на Глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДЦС. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Съгласно чл. 71, т. 1 от ЗДДС, за да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател, същото следва да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, което предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем, или в един от следващите 12 данъчни периода. Правото на приспадане на данъчен кредит, според ал. 2 на същата разпоредба, се упражнява, като лицето:
– включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
– посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
От изложената фактическа обстановка и приложено към преписката уведомление от швейцарското дружество не става ясно кои са обстоятелствата довели до това, по тези доставки данъкът да е изискуем от доставчика и дали това е законосъобразно. Описано е, че българското дружество за платените от него лизингови вноски към Ш АГ – Швейцария, всеки месец е издавало протоколи по чл. 117 от ЗДДС с които е начислявало ДДС по получените доставки в съответните данъчни периоди. В представеното уведомление от швейцарското дружество е описано, че след преразглеждане на трансакциите, дружеството е забелязало, че по доставките данъкът е изискуем от доставчика, а не от получателя посредством механизма на обратно начисляване на ДДС и поради тази причина Ш АГ – Швейцария се регистрира по ЗДДС. Издадена е нова фактура с начислен ДДС и е издадено кредитно известие с посочено ДДС, за стойността за неизплатената част.
От гореизложеното може да се направи изводът, че швейцарското дружество е извършило корекция на грешно третиране на осъществените вече доставки, като е издало нови данъчни документи. В този случай, следва да се анулират издадените протоколи по чл. 117 от ЗДДС с които е начислен данък, тъй като данъка не е дължим от получателя по доставката.
В случаите, когато се анулира протокол за начисляване на данък или протокол по чл. 117, ал. 4 от закона след периода, в който е издаден, той се включва с противоположен знак в дневника за продажби на издателя (получателят по доставката) за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните колони от оригиналния запис в дневника за продажби за периода, през който е включен анулираният документ. Документът се описва с противоположен знак и в дневника за покупки на издателя за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните колони от оригиналния запис в дневника за покупки за периода, през който е включен анулирания документ.
Предвид горното, когато лицата са допуснали грешно данъчно третиране и установят този факт след изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, следва да се приеме, че независимо от коригирането след този срок за целите на упражняването на правото на данъчен кредит срокът е спазен, ако в рамките на същия получателят е упражнил правото на данъчен кредит въз основа на некоректно издаден данъчен документ. В случаите на грешно данъчно третиране на доставка следва да се приеме, че корекцията може да се извърши и след изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, ако в рамките на същия срок получателят по доставката е отразил некоректно съставеният документ в дневника за покупки. В тези случаи срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС ще се смята спазен и от правоимащото лице, което ще го упражни въз основа на коректно издадения данъчен документ.
В резултат на гореизложеното в случай, че е налице грешно данъчно третиране на доставката, за което грешните документите бъдат анулирани, правото на приспадане на данъчен кредит ще може да се упражни от дружеството, през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ (фактура и кредитно известие) с които е начислен ДДС или през някой от следващите 12 данъчни периода, на основание чл. 58, ал. 1, изр.2 от ППЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар