Писмо с Изх. №53-00-113; 14.10.2020 г.; чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС; Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:; Към направеното запитване са приложени 7 бр. снимки

Изх. №53-00-113
14.10.2020 г.

чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Към направеното запитване са приложени 7 бр. снимки с оформлението и съдържанието на познавателна книжка с изречения за дописване. Във връзка с изразеното становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. №20-00-100/29.06.2020 г., задълженото лице не може да определи, каква следва да е приложимата данъчна ставка при продажбата на описаната книга.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Попада ли въпросната печатна познавателна книжка с изречения за дописване в обхвата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставките, вноса и вътреобщностното придобиване на няколко групи стоки, между които са и доставките на книги. Направените изменения влизат в сила от 1 юли 2020 г., като намалената ставка на данъка върху добавената стойност е предвидено да се прилага до 31 декември 2021 г.
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания).
Намалената данъчна ставка не се прилага за публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, както и за публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание. Същите се облагат със стандартната данъчна ставка от 20 на сто.
Намалената данъчна ставка относно книгите се прилага за:
* доставката им с място на изпълнение на територията на страната (продажбите им както от производители (издатели), така и от търговци);
* вноса им на територията на страната;
* вътреобщностното им придобиване на територията на страната;
* услугата по предоставянето им по електронен път с място на изпълнение на територията на страната.
Следва да се има предвид, че за приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 с оглед осигуряване на единна данъчна практика е изразено становище на зам. изпълнителния директор на НАП с Изх. №20-00-147/30.09.2020 г., което може да бъде намерено на страницата на НАП (www.nap.bg). Същото допълва изразеното становище в писмо с изх. № 20-00-100/29.07.2020 г. относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. в частта му за намалената данъчна ставка на доставките на книги, във връзка с постъпили запитвания.
От изразените становища и приложени снимки по направеното запитване с оформлението и съдържанието на познавателна книжка с изречения за дописване, може да се направи извод, че същата не попада в обхвата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС и за дружеството ще е налице доставка на стока, за която приложимата данъчна ставка е в размер на 20 на сто. В случая, намалената данъчна ставка е неприложима, тъй като:
Познавателната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на предучилищното образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Познавателните книжки и учебните помагала трябва да са съобразени с възрастовите характеристики на децата и учениците, както и да насърчават самостоятелността и мисленето. Същите са произведения, създадени в резултат на творческа дейност. Създават се като печатни издания, печатни издания с електронен вариант или електронни издания.
Няма характер на книга продукт, състоящ се от подшити или подвързани празни листове или такива, имащи незначителен по обем отпечатан текст или изображение, без същото да е носител на информационно съдържание. Не може да се счете, че е налично информационно съдържание в случай, когато продуктът/тетрадката съдържа текст или рисунка, но същите заемат несъществена част от него – например на страницата е изписана дума или изречение, която следва да бъде дописана.
Тъй като от приложените снимки е видно, че продуктът има ISBN номер, следва да се има предвид, че регистрирането на определени продукти за получаване на ISBN (International Standard Book Number) от Националната агенция за ISBN код към Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, при което същите получават международен стандартен номер на книга, не е определящо за преценката на даден продукт/комплект като книга за целите на приложение на намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС за доставката им. Предназначението му е не да определи един продукт като книга, а идентификация на отделната продуктова форма (издание или формат) на дадена монографична публикация и издателя й, с цел улесняване на дейностите, осъществявани от издатели, книготърговци, библиотеки, интернет търговци и други участници във веригата за доставки като поръчката, продажбата, абонамента, разпространението, контрола на наличностите и др. на монографичните издания.

5/5

Вашият коментар