Писмо с Изх. №53-00-200; 01.10.2018 г.; чл. 118, ал. 1 от ЗДДС,; чл. 118, ал. 3 от ЗДДС, ; чл.3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.,; чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.

Изх. №53-00-200
01.10.2018 г.

чл. 118, ал. 1 от ЗДДС,
чл. 118, ал. 3 от ЗДДС,
чл.3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.,
чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-00-200/10.09.2018 г., във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба №Н-18/2006 г.).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„……….“ АД притежава паркинг, който се ползва от външни клиенти. За улеснение на плащането на услугата дружеството има паркинг–автомат с фискален принтер, който се ползва денонощно.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да се организира отчитането на паркинг-автомата при спазване на Наредба №Н-18/2006 г., при условие че служителите са с работно време до 18:00 ч., като събота и неделя са почивни дни за тях и няма ресурс, който да обслужва автомата денонощно?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
В чл. 118, ал. 3 от ЗДДС е дадена легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно което „Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност”.
Търговски обект, по смисъла на §1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗДДС е всяко място, помещение или съоръжение на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели /например офис, седалище, жилище или други подобни/, да е част от притежаван недвижим имот /например: гараж, мазе или други подобни/ или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са регламентирани с Наредба №Н-18/2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 от наредбата – за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод.
Същевременно в наредбата няма регламентирано изискване лицата да отчитат извършваните продажби само в рамките на определеното работното време на търговския обект. Предвид това, отчитането на продажби, извършени преди или след изтичането на работното време на обекта, не представлява нарушение на Наредбата.
В Наредба №Н-18/2006 г. не са разписани ограничения, предвиждащи отпечатването на дневния финансов отчет за извършените през деня продажби да бъде осъществено в рамките на приетото работно време на обекта, с оглед на което издаването на отчети преди или след приключване на работния ден не представлява нарушение на нормативните правила, разписани в наредбата.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар