Писмо с Изх. №53-00-25; 04.03.2021 г.; ЗДДС – чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“

Изх. №53-00-25
04.03.2021 г.

ЗДДС – чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“
ЗДДС – чл. 21, ал. 5, т. 2, б. „в“
ЗДДС – чл. 82, ал. 1
ЗДДС – чл. 96

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дейността на „ХХХХХ“ ООД е извършване на онлайн обучение. Професионални учители (които преподават в училища в България), преподават български език на деца в чужбина. Дружеството не извършва други услуги и/или дейности.
Услугите предоставяни от „ХХХХХ“ ООД не попадат в определението за „услуги, извършени по електронен път“, предвид, че същото, предоставя само уроци на живо.
Клиентите на „ХХХХХ“ ООД са данъчно незадължени лица (физически лица), които живеят в рамките на ЕС и извън ЕС.
Във връзка с описаната фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Приходите от уроци, предоставени на данъчно незадължени лица, които са установени извън ЕС, формират ли оборот за регистрация по чл. 96 от ЗДДС и трябва ли да се облагат с ДДС при достигане на оборот от 50 000,00 лв. от всички уроци (предоставени на лица, които живеят извън ЕС и в ЕС) за последните 12 последователни месеца?
2. Дейността на „ХХХХХ“ ООД попада ли в обхвата на чл. 21, ал. 5, т. 2, б.  „в“ от ЗДДС?
Предвид гореизложеното, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос
В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Облагаем оборот по смисъла на ал. 2 е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
По отношение определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС се взема предвид сумата на данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула.
Съгласно чл. 12 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка.
Предвид цитираните разпоредби, за да се прецени дали извършваните от дружеството доставки на услуги формират оборот за регистрация по реда на ЗДДС, следва да се определи характерът на тези доставки, т.е. дали същите са облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС, или представляват освободени доставки, попадащи в обхвата на регламентираните в глава четвърта от ЗДДС доставки. В тази връзка на първо място следва да се квалифицира естеството на доставките, които дружеството извършва.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Видно от определението, за да бъде една доставка облагаема за целите на ЗДДС, то същата следва да е с място на изпълнение на територията на страната и да не е сред изрично посочените в глава четвърта от ЗДДС „Освободени доставки и придобивания“.
Общия ред за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга е уреден в чл. 21 от ЗДДС. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“ мястото на изпълнение при доставка на услуги и съпътстващите ги услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия (включително панаири и изложби), включително дейността по организирането им е мястото, където фактически се извършва услугата, предоставена на данъчно незадължено лице. В случая се касае за предоставяне на образователни услуги (които не попадат в обхвата на регламентираните в глава четвърта от ЗДДС доставки), при което мястото на изпълнение е мястото, където фактически се извършва услугата, предоставена на данъчно незадължени лица (независимо къде са установени същите – в рамките на ЕС или извън ЕС).
Предвид гореизложеното реализираните от „ХХХХХ“ ООД доставки на уроци, предоставени на данъчно незадължени лица, които са установени както в ЕС, така и извън ЕС, формират оборот за регистрация по чл. 96 от ЗДДС.
Относно облагането на доставките с ДДС, съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и ал. 5 на същата правна норма.
Видно от горното за да е изискуем данъкът от доставчика по съответната доставка, следва да са изпълнени кумулативно следните предпоставки:
– доставчикът да е регистрирано по ЗДДС лице;
– доставката да е облагаема по смисъла на чл. 12, ал. 1 от същия закон.
Следователно задължение за начисляване на данък възниква по облагаема доставка, при положение, че доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице.
Що се касае до приложението на нормата на чл. 21, ал. 5, т. 2, б. „в“ от ЗДДС, следва да имате предвид, че същата касае услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по изработка, преработка или доработка на софтуер.
Извършваните от „ХХХХХ“ ООД услуги не попадат в обхвата на тези визирани в чл. 21, ал. 5, т. 2, б. „в“, поради което същият е неприложим за дружеството.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

деклариране на средства от дарителска кампания за изграждане на паметник съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

3_259/11.02.2020 г. ЗДДФЛ, чл. 12;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 50а;ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 3 Относно: деклариране на средства от дарителска кампания за

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпъ

53-00-277/10.05.2010 г. ЗДДС, чл.12, ал.1чл.21, ал.2 чл.21, ал.4, т.1чл.82, ал.1чл.113, ал.1чл.114, ал.1, т.13Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам

Прилагане на ЗМДТ.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗМДТ. По отношение на първият въпрос следва ли на дружеството да бъдат определени задължения за ДНИ и ТБО за пет години назад,

Запитване с вх. № …./21.12.2017г. при Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика”……….е изложена следната факти

Във връзка с постъпило запитване с вх. № …./21.12.2017г. при Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика”……….е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството изпраща стоки на клиенти

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпъ

20-00-240/03.05.2010 г. ЗДДС, чл.21, ал.2 чл.97а, ал.1, ал.2 и ал.4чл.3, ал.1Предвид обстоятелството, че договорът, приложен към запитването, не е придружен с точен превод на български

2_253/18.04.2018г.

2_253/18.04.2018г.ЗКПО чл.10, ал.1, чл.204, ал.1, чл.26, т.1, т.2 В писмено запитване, заведено в регистъра Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №253––––––––. посочвате, че