Писмо с Изх. №53-00-36; 15.05.2019 г.; чл.21, ал.4, т.1, от ЗДДС; чл.96, ал.1 от ЗДДС; чл.97а, ал.2 от ЗДДС

Изх. №53-00-36
15.05.2019 г.

чл.21, ал.4, т.1, от ЗДДС
чл.96, ал.1 от ЗДДС
чл.97а, ал.2 от ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка.
Дружеството възнамерява да извършва консултантски услуги, свързани с
интериорен дизайн, архитектура и проектиране на недвижими имоти, намиращи се на територията на Швеция. Услугите ще се фактурират на дружество, регистрирано за целите на ДДС в Швеция.
Поставен е следният въпрос:
Следва ли дружеството да се регистрира по реда на чл. 96 от ЗДДС предвид естеството на услугите, които ще извършва?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Условията за задължителна регистрация по ЗДДС са посочени в разпоредбата на чл.96, ал.1 от този закон, съгласно която всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 /петдесет хиляди лв./ или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7- дневен срок от датата, на която е достигнат.
Облагаемият оборот за целите на регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и чл.9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон, и е с място на изпълнение на територията на страната (чл.12, ал.1 от ЗДДС).
Общото правилото за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга се съдържа в разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС (съответно чл. 44 и 45 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО)) и е в зависимост от обстоятелството дали получателят на същата е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС (съответно чл. 47 от Директивата за ДДС), регламентира специален ред за определяне на мястото на изпълнение на доставките на услуги, свързани с недвижими имоти,
Основен критерий за прилагане на общото правило или изключението относно определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, свързана с недвижим имот, е дали същата е свързана с конкретен недвижим имот или не.
Когато услугите по подготовка и координация на строителни работи, включително архитектурни, инженерни и надзорни услуги или експертни услуги е свързана с конкретен недвижим имот, съгласно специалното правило на чл. 21, ал. 4, т. 1, б. „а” и „б” от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката е там, където се намира недвижимият имот.
Съгласно свои решения Съда на Европейската общност (СЕО), понастоящем Съда на Европейския съюз (СЕС) е определил условията за прилагане на тази разпоредба в смисъл, че между доставката на услуги и разглеждания имот трябва да е налице „достатъчно пряка“ връзка, тъй като би било в противоречие със структурата на тази специална разпоредба в приложното й поле да се включва всяка доставка на услуги само защото тя има макар и съвсем слаба връзка с недвижим имот, при положение, че голям брой услуги са свързани по един или друг начин с недвижим имот (Решение по дело С-37/08 RCI Europe, от 3 септември 2009 г., Решение от 7 септември 2006 г. по дело Heger, C 166/05, Recueil).
По силата на § 1, т. 82 от ДР на ЗДДС във връзка с чл. 13б, б. „б“ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (Регламент 1042/2013), за целите на прилагане на Директива 2006/112/ЕО за „недвижим имот“ се счита всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена.
Съгласно чл.31а, параграф 1, б. „а” от Регламент 1042/2013, услуги свързани с недвижими имоти са само тези услуги, които имат достатъчно пряка връзка с недвижими имоти, когато произтичат от недвижими имоти и тези имоти представляват съставен елемент на услугата и са от основно и съществено значение за доставяните услуги. В параграф 2 на същия член са посочени по-специалните случаи на доставки на услуги, свързани с недвижими имоти. Целта на специалното правило за мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, е да се осигури облагане на предполагаемото място на потребление на услугата.
За да са налице условия за прилагане на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, услугите, свързани с интериорен дизайн, архитектура и проектиране, които дружеството възнамерява да предоставя следва да са пряко свързани с конкретен недвижим имот на територията на Швеция. Доставките по чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС с място на изпълнение извън територията на страната не формират облагаем оборот за целите на задължителна регистрация на дружеството по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
Ако услугите, които възнамерява да извършва дружеството не са свързани с точно определени имоти, намиращи се в Швеция, доставките няма да попадат в обхвата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС и мястото им на изпълнение ще се определя по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС по местоустановяване на независимата икономическа дейност на получателя, и в тази хипотеза доставките не участват при определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС, но следва да се съобрази разпоредбата на чл.97а от ЗДДС.
На основание чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Задължението за подаване на заявление за регистрация по този закон възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
Независимо от регистрацията по чл. 97а от ЗДДС, лице, за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от закона, следва да се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

5/5

Вашият коментар