Писмо с Изх. №53-00-47; 20.05.2020 г.; чл. 13, ал. 1 от ЗДДС; чл. 13, ал. 2 от ЗДДС; чл. 82, ал. 2 от ЗДДС; чл. 84 от ЗДДС

Изх. №53-00-47
20.05.2020 г.

чл. 13, ал. 1 от ЗДДС
чл. 13, ал. 2 от ЗДДС
чл. 82, ал. 2 от ЗДДС
чл. 84 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„Х” ЕООД възнамерява да закупи 15 нови влекачи от дружество от Белгия, като поставянето на регистрационните табели ще се извърши в чужбина. Цената на транспортните средства ще бъде платена наведнъж от страна на дружеството. В запитването е описано, че задълженото лице разполага с потвърждение от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ за поставянето на регистрационните табели на автомобилите на място в Белгия, а камионите ще пристигнат на територията на България, след една година за Технически преглед.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да третира доставката на транспортните средства от дружеството, съгласно ЗДДС и от значение ли е обстоятелството, че влекачите ще пристигнат на територията на страната след една година от поставянето на регистрационните им табели?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване (ВОП) е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от текста на разпоредбата, за да е налице ВОП за дадена доставка на стока следва да са налице кумулативно следните условия:
1. Доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
2. Предмет на вътреобщностното придобиване са стоки.
3. Възмездност на придобиването.
4. Транспортирането на стоките до територията на страната от територията на друга държава членка.
Тъй като, съгласно изложената фактическа обстановка дружеството възнамерява да придобие нови превозни средства (15 броя влекачи) от доставчик установен в Белгия, следва да се има предвид, че по смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗДДС за вътреобщностно придобиване се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от текста на тази разпоредба, за да е налице ВОП на ново превозно средство (определение за ново превозно средство е дадено в §1, т. 17 от ДР на ЗДДС) е без значение дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в другата държава членка, а следва да са налице кумулативно следните условия:
1. Предмет на вътреобщностното придобиване са нови превозни средства.
2. Възмездност на придобиването.
3. Транспортирането на стоките до територията на страната от територията на друга държава членка.
И при двете хипотези в ЗДДС не е предвидено в какъв срок от придобиването на собственост върху стоката, същата следва да бъде транспортирана до територията на страната. Отчитайки спецификата на придобитата стока и обстоятелството, че превозното средство ще бъде регистрирано в КАТ и в случай, че бъде третирана от страна на доставчика – данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в другата държава членка като ВОД, то за българското дружество, ще е налице ВОП по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС. В случай, че доставчик на новите превозни средства е лице, което не е регистрирано за целите на ДДС в другата държава членка, то за българското дружество, ще е налице ВОП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно чл. 84 от ЗДДС данъкът при ВОП е изискуем от лицето, което извършва придобиването. Издаването на протоколи за целите на ЗДДС е регламентирано в разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно т. 1 от същата разпоредба в случаите по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС и чл. 84 от ЗДДС регистрираното по закона лице – получател по доставката задължително издава протокол.
Когато предмет на доставката е индивидуално определена вещ каквато е превозното средство, прехвърлянето на собствеността настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта – чл. 24, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). На датата на прехвърляне на собствеността, данъкът става изискуем и за получателят по доставката, възниква задължение да го начисли, като издаде протокол, съгласно разпоредбите на ЗДДС.
И при двете хипотези правото на данъчен кредит, ще е съгласно общите правила на закона, уредени в глава седма от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар