Писмо с Изх. №53-00-67; 18.12.2019 г.; чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС; чл.45, ал.5, т.2 от ЗДДС; чл.79, ал.3 от ЗДДС; ; В запитването е изложена следната фактическа обстанов

Изх. №53-00-67
18.12.2019 г.

чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС
чл.45, ал.5, т.2 от ЗДДС
чл.79, ал.3 от ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Предприятие закупува от частно лице земя през 2006 г. за сумата от =====лева без ДДС. През 2008 г. върху земята е построен поставяем обект, който е използван като автосервиз.
В издадената данъчна оценка за имота, представляващ земя и сграда е упоменато, че земята е урегулиран поземлен имот. В издадената скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър е посочено, че земята има статут на поземлен имот. Имотът ще бъде предмет на продажба.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Дължи ли се данък върху добавената стойност при продажба на сградата или се прави корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79, ал.3 от ЗДДС?
2. Дължи ли се ДДС при продажба на земята, предвид обстоятелството, че не е ползван данъчен кредит?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Облагаема съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и чл. 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по ЗДДС и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. От посочения текст е видно, че с данък върху добавена стойност се облага всяка доставка, за която изрично не е посочено в ЗДДС, че се счита за освободена.
Доставките, свързани със земя и сгради са определени в Глава четвърта от ЗДДС, като регламентираното в чл. 45 от ЗДДС освобождаване от данък върху добавената стойност се отнася до изрично изброените в разпоредбата случаи.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда е освободена доставка. Изключение от посоченото правило е предвидено в разпоредбата на чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, според която доставката на урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), без прилежащия терен към сгради, които не са нови е облагаема доставка.
На основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободени от облагане с ДДС са доставките на сгради или части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Определението за „сгради, които не са нови“ се извежда по аргумент за противното от дадената в параграф 1, т. 5 от ДР на ЗДДС дефиниция за „нови сгради“ (изм. – ДВ, бр.96 от 2019г., в сила от 01.01.2020 г.).
В случаите на доставка по алинея 3, доставчикът може да избере тя да бъде облагаема на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС.
От изложеното по-горе е видно, че чл. 45, ал. 3 от ЗДДС може да се приложи само по отношение на продажбата на стара сграда и прилежащия към същата терен, доколкото доставчикът не се възползва от правото си на избор по ал.7 от посочената разпоредба. В случай, че лицето извърши доставката като освободена, следва да направи корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79, ал.2 от ЗДДС във връзка с ал.3, т.1, буква „а“ от същата разпоредба, ако е ползван такъв.
За определяне вида на имота ЗДДС използва легалните дефиниции, които са дадени в ЗУТ. В този нормативен акт е направено ясно разграничение между „поземлен имот“ и „урегулиран поземлен имот“.
„Поземлен имот“, по смисъла на § 5, т. 2 от ДР на ЗУТ, е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост. А по смисъла на § 5, т. 11 от ДР на ЗУТ, „урегулиран поземлен имот“ или „урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
Застрояване по смисъла чл.12, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти, което се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. Съгласно чл. 14, ал.1 от ЗУТ с подробните устройствени планове се урегулират улици, както и квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без застрояване.
Данъчното третиране на доставките като облагаеми или освободени се определя към датата на възникване на данъчното събитие за съответната доставка. От значение за целите на ЗДДС в случая е какъв статут има имотът по смисъла на ЗУТ към момента на прехвърлянето на право на собственост върху него. Това означава, че ако към датата на прехвърляне на собствеността имотът е със статут на урегулиран поземлен имот според кадастралния план на съответната селищна система, доставката ще бъде облагаема на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС. За тази доставка не е приложима нормата на чл. 50 от ЗДДС, доколкото при покупката на имота не е начислен данък от доставчика, който данък да е бил без право на данъчен кредит.
По отношение на сделките, свързани с постройки, неподвижно прикрепени към земя, следва да се има предвид, че в ЗУТ е направено ясно разграничение между понятията „сграда“ и „постройка“. „Сгради“ са тези здания, чрез които се осъществява основното застрояване на поземлените имоти съобразно тяхното предназначение. Постройка е всеки друг вид строеж, който не е квалифициран като сграда по ЗУТ. ЗДДС също разграничава двете понятия и по силата на чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС доставките на постройки, неподвижно закрепени към земята са облагаеми по чл.12 от ЗДДС. В този смисъл е решение №2295/2011г. на ВАС по адм. д. №9802/2010 г.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.70, aл. 2,ЗДДС, чл.50, aл. 2

5 346/ 06.06.2008г.ЗДДС, чл.50, ал.2, чл.70, ал.2Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №. по описа на Дирекция „ОУИ”- София, Ви уведомявам следното: Описана фактическа

дата на данъчно събитие и документиране на доставките на строителни услуги при последващо изменение на цените по смисъла на ЗДДС

Изх. № 26-К-139Дата: 05.12.2008 год.ЗДДС,чл.25.Относно: дата на данъчно събитие и документиране на доставките на строителни услуги при последващо изменение на цените по смисъла наЗДДСПо повод