Писмо с Изх. №53-04-1012; 10.10.2019 г.; чл. 7 от ЗДДФЛ ; чл. 8, ал. 8 от ЗДДФЛ ; чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ ; чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „в“ от ЗДДФЛ ; чл. 37, ал. 4 от ЗДД

Изх. №53-04-1012
10.10.2019 г.

чл. 7 от ЗДДФЛ
чл. 8, ал. 8 от ЗДДФЛ
чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ
чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „в“ от ЗДДФЛ
чл. 37, ал. 4 от ЗДДФЛ
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

Вие сте чуждестранен гражданин с местожителство в Република Гърция, нямате постоянен адрес и формирана определена база на територията на България и не упражнявате стопанска дейност. Притежавате акции, издадени от българско дружество. Не посочвате по какъв начин са придобити акциите. През 2019 г. сте продали притежаваните от Вас акции на други физически лица.
Поставен е следният въпрос:
Как се третират доходите от продажба на акциите?
Съгласно чл. 3, т. 1 от ЗДДФЛ данъчно задължени лица по този закон са местните и чуждестранни физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон. По силата на чл. 6 и 7 от същия закон местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина, а чуждестранните физически лица – за придобити доходи от източници в България.
Доходите от източник в България са изброени изчерпателно в чл. 8 от ЗДДФЛ. В ал. 8 на чл. 8 като доходи от източник в България са посочени доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицираните дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях.
Съгласно чл. 8, ал. 12 от ЗДДФЛ при определяне на източника на доход мястото на изплащане на дохода не се взима предвид.
С оглед изложеното, доходите от разпореждане с акции, издадени от български юридически лица на чуждестранни физически лица, са доходи от източник в България по смисъла на ЗДДФЛ.
В чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ е посочено, че с окончателен данък, независимо от обстоятелствата по чл. 13, се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и изброените в чл. 37, ал. 1 доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната, като в т. 12, на ал. 1 са визирани доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ. На основание чл. 37, ал. 7 от ЗДДФЛ, когато тези доходи са освободени от облагане по чл. 13 от същия закон и са начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство, същите не се облагат с окончателен данък.
Предвид изложеното в запитването, Вие посочвате, че сте лице за данъчни цели на държава – членка на ЕС и нормата на чл. 37, ал. 7 от ЗДДФЛ намира приложение.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 11 от допълнителните разпоредби на закона, а именно сделките:
– с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) /в сила от 16.02.2018 г./; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
– сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
– сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;
– сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел ІІ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 152, ал. 1 от ЗПФИ „регулиран пазар“ е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия, съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.
Съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗПФИ за „регулиран пазар” се счита и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС.
Видно от изложеното, разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ е приложима за сделки, които се сключват на регулиран български пазар и на регулиран пазар на ценни книжа във всички държави – членки на Европейския съюз.
Доколкото в запитването посочвате, че акциите са продадени на други физически лица, то не може да се счита, че сделката е извършена на „регулиран пазар” по смисъла на чл. 152 от ЗПФИ. Следователно придобитият доход от продажбата на акции не попада в хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ във връзка с §1, т. 11, буква „а” от допълнителните разпоредби на същия закон.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „в“ от ЗДДФЛ доходите от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута са облагаеми доходи по смисъла на този закон. Правилата за облагане на посочените доходи за чуждестранни физически лица са уредени в чл. 37, ал. 1, т. 12 и свързаните с нея разпоредби от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 37, ал. 4 окончателният данък за тези доходи се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
При определяне цената на придобиване на акциите следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 33, ал. 6, т. 1 от ЗДДФЛ в общия случай цената на придобиване на акциите е документално доказаната цена на придобиване.
Разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ регламентира, че когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася окончателния данък, същият се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. По силата на чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ физическото лице получател на дохода има задължение да подаде декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за дължимите данъци (образец 4001), в която да декларира дължимия окончателен данък. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци в териториалната дирекция на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци.
Когато чуждестранното лице получава доход чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на пълномощника в съответствие чл. 68, ал. 2 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗДДФЛ когато не може да се установи мястото на внасяне на данъка по реда на ал. 2, данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на Териториална дирекция на НАП София (офис „Център“).
Доходите от продажба на акции на чуждестранни лица, облагаеми с окончателен данък, не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар