Писмо с Изх. №53-04-11; 25.02.2021 г.; ЗДДС – чл.163а

Изх. №53-04-11
25.02.2021 г.
ЗДДС – чл.163а

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-11/07.01.2021 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„А /,,Клонът“/ е клон, учреден с предмет на дейност строителство, ремонт и поддръжка на тръби, газопроводи, нефтопроводи, тръбопроводи с прилежащите им трасета, пътища, улици, тротоари, доставка на материали, оборудване и консумативи за газопроводи, нефтопроводи, тръбопроводи, подготовка на строителни площадки, включително изкопаване и изравняване, инвестиционно проектиране.
„А“ ДЗЗД участва и печели обществена поръчка на „Б“ ЕАД под името ,,Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Б“ ЕАД паралелно на северния газопровод до българо-сръбската граница „Линейна част“. По силата на споразумение и анексите към него, сключени между „А“ ДЗЗД и Клона, последният е нает като подизпълнител на „А“ ДЗЗД за извършването на строителни дейности във връзка с разширяване на газопреносната инфраструктура, преминаваща успоредно на северния магистрален тръбопровод към българо-.сръбската граница.
Клонът от своя страна възлага изпълнението на строителните работи във връзка с пресичането с река Янтра-чрез метода на хоризонтално насоченото пробиване на „Б“ АД, като между страните е сключен договор на 04.05.2020г. За целите на извършване на строителството „Б“ регистрира клон в България. В резултат на извършване на строителните дейности са добити отпадъци-сондажен шлам и пластмаса.
Във връзка с добитите отпадъци между страните е сключен Анекс 4 от 02.12.2020 г. Съгласно анекса „Б“ АД, действащ чрез клона си в България, извършва /или организира чрез наемане на подизпълнители/ товарене, обработка, депониране, оползотворяване и транспорт на добития отпадък, класифициран съгласно Наредба№2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014 г., както следва:
010504-Сондажни течности от промиване на свежа вода и отпадъци от сондиране
170203-Пластмаса.
В анекс 4 от 02.12.2020 г. са договорени отделни единични цени за отделните типове услуги, свързани с отпъдъците, както следва:
* товарене на обекта-10,50 евро/тон,
* обработка и депониране /обезвреждане/оползотворяване -315 евро/тон,
* транспортиране-15,75 евро/тон.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Попада ли доставката на услуги по товарене на сондажните и
пластмасови отпадъци, предоставяна от „Б“ АД, действащ чрез клона си в България, на „А“ съгласно Анекс 4 в обхвата на разпоредбата на чл.163а от ЗДДС?
1. Попада ли доставката на услуги по обработка и депониране
/обезвреждане/оползотворяване на сондажни и пластмасови отпадъци, предоставяна от „Б“ АД, действащ чрез клона си в България, на „А“ съгласно Анекс 4 в обхвата на разпоредбата на чл.163а от ЗДДС?
1. Следва ли доставката на услуги по транспортиране на сондажни и
пластмасови отпадъци, предоставяна от „Б“ АД, действащ чрез клона си в България, на „А“ съгласно Анекс 4 да се счита за съпътстваща основната доставка по обработка и депониране /обезвреждане/оползотворяване на сондажни и пластмасови отпадъци, съответно приложим ли е чл.163а от ЗДДС за тази доставка?
1. Съгласно сключения между „А“, извършените от Клона строителни и други свързани дейности/включително такива, извършени чрез наети подзизпълнители/ се приемат от, фактурират на и заплащат от Консорциум Ар като дължимото възнаграждение се определя на базата на себестойността за клона плюс договорен марж. В този смисъл Клонът ще предостави на Консорциум Ар услуга, свързана с товарене, обработка и депониране /обезвреждане/оползотворяване и транспортиране на сондажен шлам и пластмаса, като цената за отделните типове услуги може да бъде надлежно определена /на база заплатената към „Б“ цена плюс договорения марж/.
Следва ли да бъде приложен режимът на чл.163а към всяка една от
следните доставки, предоставяни от „А“
* товарене на строителни отпадъци от сондажен шлам и пластмаса;
* обработка и депониране / обезвреждане/ оползотворяване на
строителни отпадъци от сондажен шлам и пластмаса;
* транспортиране на строителни отпадъци от сондажен шлам и
пластмаса?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
По първи и трети въпрос.
В глава деветнадесет „а” на ЗДДС е предвиден специален ред на облагане на доставка на стоки и услуги по приложение № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя.
Системата на т.нар. „обратно начисляване“ на ДДС се прилага за следните отпадъци и услуги:
1. Битови отпадъци.
2. Производствени отпадъци.
3. Строителни отпадъци.
4. Опасни отпадъци.
5. Отпадъци от черни и цветни метали.
6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.
7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1-6.
Услугите по т. 7 на Приложение № 2 от закона са: по добив, обработка или преработка на отпадъците, изброени в т. 1-6 на същата част от Приложението.
Определение на понятието „добив на отпадъци“ е дадено в т. 46 от Параграф Първи на ДР на ЗДДС, а именно: това е всяка дейност, в резултат на която се образуват отпадъци.
„Обработката на отпадъци“ е дефинирано с текста на т. 47 от Параграф Първи на ДР на закона и се определя като всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъците без изменение на химическия им състав.
Под „преработка на отпадъци“, съгласно т. 48 от Параграф Първи на ДР на ЗДДС се разбира всяка дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
В ал. 2 на чл. 163а от ЗДДС е посочено, че данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Разпоредбата на чл. 163б от ЗДДС указва как се извършва начисляването на данъка, когато доставчикът е данъчно задължено лице и когато е данъчно незадължено лице.
С оглед цитираните до тук разпоредби и изложеното в запитването, че съгласно Анекс 4 от 02.12.2020 г. за посочените типове услуги са договорени отделни единични цени, би следвало да се приеме, че извършването на товарене на сондажни и пластмасови отпадъци и транспортиране на сондажни и пластмасови отпадъци не попадат в обхвата на изброените по-горе услуги на т.7 от част първа на Приложение №2 от ЗДДС. Поради това доставките по товарене и транспортиране на сондажни и пластмасови отпадъци са облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС и данъкът за същите във връзка с чл.82, ал.1 от същия нормативен акт е изискуем от доставчика.
По втори въпрос.
По отношение на доставката на услуги по обработка и депониране /обезвреждане/оползотворяване на сондажни и пластмасови отпадъци, предоставяна от „Б“ АД, действащ чрез клона си в България, на „А“ следва да се отбележи, че същата попада в обхвата на услугите по т.7 от част първа на Приложение №2 и за нея ще е приложима разпоредбата на чл.163а от ЗДДС. В този случай данъкът на основание чл.163а, ал.2 от ЗДДС ще е изискуем от „А“ като получател по доставката.
По четвърти въпрос.
Относно предоставяните от „А“ услуги на Консорциум Ар по товарене на строителни отпадъци от сондажен шлам и пластмаса, обработка и депониране /обезвреждане/ оползотворяване на строителни отпадъци от сондажен шлам и пластмаса, транспортиране на строителни отпадъци от сондажен шлам и пластмаса важи изложеното по-горе становище по първи, втори и трети въпрос. Това означава, че по отношение на доставките на услуги по товарене и транспортиране на строителни отпадъци от сондажен шлам и пластмаса не е приложима системата на т.нар. обратно начисляване“ на ДДС и данъкът за тези доставки ще е изискуем от доставчика на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС.
За доставката по обработка и депониране /обезвреждане/оползотворяване на строителни отпадъци от сондажен шлам и пластмаса, която „А“ предоставя на Консорциум Ар ще е приложим режима на чл.163а и данъкът за доставката ще е изискуем от получателя.

5/5

Вашият коментар