Писмо с Изх. №53-04-16; 01.02.2019 г.; Чл. 33, 38 ЗДДФЛ

Изх. №53-04-16
01.02.2019 г.
Чл. 33, 38 ЗДДФЛ

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-16/09.01.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Дружеството, в което сте бил акционер е прекратено с ликвидация, като заличаването е вписано в търговския регистър през 2018 г.
В заключителния баланс на дружеството е останал непродаден недвижим имот. С констативен нотариален акт, за собственици на недвижимия имот са признати акционерите в дружеството. При определяне на ликвидационния дял на всеки от акционерите е определена ликвидационна квота, която включва по пазарна стойност и въпросния недвижим имот. Ликвидационният дял е обложен с окончателен данък 5 % по реда на ЗДДФЛ, удържан и внесен от дружеството преди заличаването му.
През 2018 г., след заличаване на дружеството, бившите акционери и съсобственици продават визирания недвижим имот.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Как следва да се определи облагаемият доход и дължимият данък при продажбата на придобития като ликвидационен дял имот?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Според изложеното, през 2018 г. сте реализирал доходи от две сделки.
Първата сделка е тази на разпределяне на ликвидационен дял в натура. Сътласно § 1, т. 6, б. “а от ДР на ЗДДФЛ “ликвидационен дял” е ликвидационен дял по смисъла на Търговския закон (ТЗ), т.е. паричната равностойност на дела от имуществото, начислена на акционер/съдружник при прекратяване на членство в дружество или при прекратяване на дружество.
На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ ликвидационният дял се облага с окончателен данък, като на основание чл. 38, ал. 4 от същия закон окончателният данък се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството. В случая е разпределен ликвидационен дял в натура. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена (чл. 10, ал. 4 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). „Пазарна цена” е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не се свързани (§ 1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)). Методите за определяне на пазарната цена са изброени в т. 10 на §1 от ДР на ДОПК, като редът и начинът за прилагането им са определени в Наредба № Н-9 от 14.08. 2006 г. на министъра на финансите.
Следователно окончателният данък върху ликвидационния дяла е следвало да се определи от дружеството върху положителната разлика между пазарната цена на вещта, определена към момента на разпределянето й като ликвидационен дял в натура и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството.
Втората сделка е тази по продажбата на получения под формата на ликвидационен дял имот.
Доходите от прехвърляне на права или имущество (втората сделка) са обособени като отделен вид доходи в разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ и съответно за тях е предвиден специален ред за определяне на облагаемия доход и на годишната данъчна основа в раздел V от глава пета на закона.
Доколкото в случая не е налице хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ – имотът е придобит и продаден в една и съща календарна година – облагането на придобитите доходи от продажбата на недвижимия имот следва да се извърши по реда на чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ и свързаните с него разпоредби.
Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 % разходи.
Съгласно чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата, включително възнаграждение, различно от пари.
Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ, като в общия случай това е документално доказаната цена на придобиване на имуществото. ЗДДФЛ не дава специална дефиниция на понятието „документално доказана цена на придобиване“, нито препраща към други нормативни актове.
Доколкото в случая имуществото е придобито под формата на ликвидационен дял в натура, цената на придобиване при продажбата му за целите на чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ е тази, установена при първата сделка, т.е. пазарната стойност на вещта към момента на разпределянето й като ликвидационен дял в натура по аргумент от чл. 10, ал. 2 и 4 от ЗДДФЛ.
В конкретния случай, според описаните в писмото Ви факти, документално доказаната цена на придобиване е тази, която стойност дружеството е използвало при определяне на окончателния данък върху ликвидационния дял (първата сделка).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

запитване от управителя на ЕТ ”ХХХ” ЕИК ХХ, следва ли да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, при положение, че за 2010г. не е развивал стопанска дейност.

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 23-22-634/24.03.2011г.ЗДДФЛ чл. 50, ал.1, т.5относно запитване от управителя на ЕТ ”ХХХ” ЕИК ХХ,следва лида подава ГДД по

данъчно третиране на доставки по управление на дейности по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване на излезли от употреба гуми съгласно разпоредбите на Закона за данък вър

3_710/2013г.ЗДДС, чл.163аОтносно: данъчно третиране на доставки по управление на дейности по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване на излезли от употреба гуми съгласно разпоредбите

правото на приспадане на данъчен кредит на ревизирания субект съобразно представените документи. Това е пряко отражение и на действието на принципите залегнали в ДОПК за обективност, самостоятелност и

Изх.№20-00-25314.07.2011г.чл.12, ал.1 от ЗДДСчл.113, ал. 1 от ЗДДСВ писмото излагате следната фактическа обстановка:Във връзка с дейността Ви, възлагате на регистрирани по ЗДДС лица да посредничат

ползване на протокол за прихващане като първичен счетоводен документ за прехвърляне стойността на дълготрайни материални активи от патримониума на данъчно задълженото лице за погасяване на задълженият

3_2560/02.09.2011 г. ЗСч, чл. 4;ЗКПО, чл. 10Относно: ползване на протокол за прихващане като първичен счетоводен документ за прехвърляне стойността на дълготрайни материални активи от патримониума

Прихващане от надвнесен корпоративен данък

ОТНОСНО: Прихващане от надвнесен корпоративен данък В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …../05.04.2019 г.Изложена е следната фактическа обстановка:В подадена