Писмо с Изх. №53-04-177/23.05.2017 г.; ЗЮЛНЦ–чл. 3; ЗКПО – чл. 1, т. 2; чл. 2, ал. 1, т. 1 ; ЗСч – чл. 35

Изх. №53-04-177/23.05.2017 г.
ЗЮЛНЦ–чл. 3
ЗКПО – чл. 1, т. 2
чл. 2, ал. 1, т. 1
ЗСч – чл. 35

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-177/……2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Сдружението е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) на 16.03.2016 г. Сдружението е учредено с основна цел организацията и провеждането на годишен конгрес на Международната комисия по планинско спасяване (ИКАР) 2016 в Боровец, България. Домакин на годишния конгрес (от 17 до 23.10.2016 г.) на Световната организация по планинско спасяване (ИКАР) е сдружението. Сдружението е част от Български червен кръст (БЧК) и работи по предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините (чл. 4, ал. 2 от ЗБЧК). Сдружението е пълноправен член на Международната комисия по планинско спасяване (ИКАР) – Световна организация по планинско спасяване.
Финансирането на събитието е осъществено от такси и от наем на изложбена площ на български фирми рекламиращи свои продукти.
Наемът на изложбена площ се заплаща от български фирми, рекламиращи свои продукти.
Таксите се заплащат от всеки участник и включват:
* такса участие, която покрива доставки на услуги по организиране и провеждане, включително наем на зали, техника за озвучаване и симултанен превод и т.н.;
* настаняване – нощувка и храна.
В съответствие с практиката на ИКАР е посочено, че регистрацията на участниците и събирането на таксите се осъществява от конгресен организатор със седалище във Великобритания. След приключването на конгреса, конгресният организатор превежда сумите на сдружението. Сдружението издава фактури с включен ДДС 20 % към конгресния организатор от Великобритания и на други дружества (превели пари на сдружението).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да се третират постъпилите суми в сдружението, като приходи от стопанска или от нестопанска дейност, предвид целта на учредяването му?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
За да се определи една дейност като нестопанска, същата следва да е изцяло съобразена и да отговаря на изискванията на чл. 3 от ЗЮЛНЦ. Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани в същата норма (чл. 3, ал. 2 – 6) от ЗЮЛНЦ.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Въпреки, че естеството на целта, за осъществяването на която се създават тези лица е нестопанска, предвид чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество.
Изброяването на сделките в чл. 1, ал. 1 от ТЗ е неизчерпателно, особено по отношение на услугите, визирани в т. 13 на същата разпоредба. Без да абсолютизира изискването да се извършва дейност в разновидностите, посочени в цитираната правна норма, ТЗ отказва качеството на търговец единствено в строго определени случаи (чл. 2 от ТЗ) и то по отношение на физически лица. В резултат на това, за да се определи една дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:
-дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба (не е необходимо печалбата фактически да е реализирана) или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
-цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
Във връзка с гореизложеното, при преценка на данъчното третиране на извършването от сдружението на стопанска дейност, следва да се има предвид, че ако тази дейност отговаря на посочените по-горе критерии, както и отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество, то печалбите подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО.
Както бе посочено по-горе, сдружението е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Основната цел на сдружението е организацията и провеждането на годишен конгрес на Международната комисия по планинско спасяване (ИКАР) 2016 в Боровец, България. Следователно дейността на сдружението е свързана с организацията и провеждането на конгрес в обществена полза. При организиране, осъществяване и провеждане на такова мероприятие обикновено е налице услуга, в рамките на която се доставят комплекс от услуги. Тези услуги, сделки или дейности са различни, в т.ч. се различават и дали са в обществена или в частна полза (дали са в дейността за което е учредено лицето). Съгласно практиката на съда, когато сделка съдържа няколко елементи и действия, трябва да се обърне внимание на всички обстоятелства, при които въпросната сделка се е състояла, за да се определи дали има една (състояща се от основна и съпътстващи), две или повече доставки (в този смисъл, дела на Съда на ЕС С-231/94; С-349/96; С-41/04). В този смисъл и в нормативната уредба, уреждаща юридическите лица с нестопанска цел е посочено, че същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани.
Таксите, които се заплащат от всеки участник, безспорно са приходи за сдружението. Както е посочено в запитването те покриват, както следва: такса участие покрива доставки на услуги по организиране и провеждане, включително наем на зали, техника за озвучаване и симултанен превод и т.н.; настаняване – нощувка и храна. Таксите представляват насрещната престация за предоставената услуга, която се заплаща от всеки участник. Таксите за участие са определени на пазарен принцип, тъй като в тях са включени цените на услугите към трети лица. Предвид изложеното полученото финансиране от таксите на участниците, отговаря на критериите за приходи от стопанска дейност.
В запитването е посочено, че събитието се финансира освен от такси от участниците и от отдаване под наем на изложбена площ на местни търговци, рекламиращи свои продукти.
Предвид изложеното, имайки предвид целта на учредяване на сдружението – организиране и провеждане на годишен конгрес, приходите за които са издадени фактури към трети лица представляват приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност в обществена полза.
Съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството (ЗСч), предприятия – юридически лица с нестопанска цел, съставят годишните си финансови отчети на база национален счетоводен стандарт. В приложимия стандарт 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност“, с § 3.2 е регламентирано, че предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности. В § 8.2 от стандарта се изисква, когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те да съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма, съгласно изискванията на стандарт 1 „Представяне на финансови отчети“. За целите на ЗКПО счетоводният финансов резултат от отчета за приходи и разходи за стопанската дейност подлежи на данъчно преобразуване при определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък.
На следващо място следва да имате предвид, че във връзка с Ваше запитване относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) сте получили разяснения (№ 53-00-187/…..2016 г.) за третиране на услугите при организиране на мероприятия (семинари, конгреси и др. подобни) в съответствие с практиката на Съда на ЕС. Отделно от това, както посочвате и в запитването, сдружението е регистрирано по ЗДДС лице за независимата си икономическа дейност, като за облагаемите доставки по които сдружението е изпълнител е начислен изискуемия се ДДС. За целите на ЗДДС независима икономическа дейност е и всяко дейност, осъщестявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатация на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложението на ЗОДФЛ- чл.12 ал.3

1_70-00-04/23.01.2007 г Относно: Приложението на ЗОДФЛ- чл.12 ал.3Уважаема госпожа ,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –, относно

Данъчно третиране на вземане

Относно: Данъчно третиране на вземанеВъв връзка с постъпило запитване вх. № ……./15.01.2014г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:В запитването е посочено, че

облагане по ЗДДС на отпадъци

ОТНОСНО: облагане по ЗДДС на отпадъци Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-. свх. № ….. от 09.07.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството