Писмо с Изх. №53-04-196; 09.04.2021 г; ЗКПО – чл. 242, ал. 1; чл.244

Изх. №53-04-196
09.04.2021 г
ЗКПО – чл. 242, ал. 1; чл.244

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №53-04-196/22.03.2021 г., относно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е с предмет на дейност организиране на хазартни игри в зали с игрални автомати, дейност облагаема с алтернативен данък по чл. 244 от ЗКПО.
От 14.03.2020 г. до 01.06.2020 г. дейността е спряна, поради въвеждането на извънредните противоепидемични мерки. Дружеството е получило финансиране за покриване на разходи за наем по мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Поставен е следният въпрос:
Полученото финансиране облага ли се с корпоративен данък по ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
По силата на чл. 218 от закона данъчно задължените лица, посочени в част V „Алтернативни данъци“, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част. За всички останали дейности лицата по ал. 1 се облагат с корпоративен данък.
На основание чл. 219, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон.
Съгласно чл. 242, ал. 1 от ЗКПО хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен. На основание чл. 244 от ЗКПО данъкът върху хазартната дейност с хазартни съоръжения се определя за вписаните в разрешението и експлоатирани хазартни игрални автомати, съответно всяко игрално място от тях. Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн, се облага с корпоративен данък (чл. 242, ал. 2 от ЗКПО).
Предвид изложеното до тук следва, че дружеството е субект на облагане с корпоративен данък при условие, че извършва и дейност различна от хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино и/или игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн.
Съгласно общите разпоредби на чл. 18 – чл. 22 от ЗКПО с корпоративен данък се облага данъчната печалба, получена след преобразуване по реда на закона на счетоводният финансов резултат. Формирането на счетоводния финансов резултат се извършва като се спазват разпоредбите на Закона за счетоводство (ЗСч), приложимите счетоводни стандарти и възприетата индивидуална счетоводна политика.
С оглед на описаните в запитването факти, приемаме, че дружеството не извършва дейност различна от хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, т.е. извършва само дейност, която се облага с алтернативен данък.
Условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020 по схемата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ са бенефициентите да са преустановили или ограничили дейността си в резултат на Заповеди на Министъра на здравеопазването в търговските обекти, по отношение на които се заявява подкрепа, и да развиват основна или допълнителна икономическа дейност в един от допустимите по процедурата кодове/сектори.
По отношение на счетоводното отчитане и признаване на средствата, получени като правителствено дарение във връзка с преодоляване на последствията от пандемията, издадено Указание на Министерство на финансите (МФ) УК-1/02.03.2021 г. на основание чл. 15, т. 2 от ЗСч, публикувано на интернет страницата на МФ и НАП.
Съгласно горецитираното указание, част II Мерки за безвъзмездна подкрепа, свързани със запазване на дейността на предприятията, т. 2.1. и 2.3 паричните средства, отпуснати от правителството се отчитат като финансиране, освен, ако в закон е определен друг ред на отчитане и се признават като текущ приход, през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по безвъзмездната помощ по реда на счетоводен стандарт СС-20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”, т. 3.2.
В конкретната фактическа обстановка, безвъзмездно получената финансова помощ има за цел да компенсира разходи за наем и следва да се признае като текущ приход за периода, през който са отразени разходите.
В ЗКПО не е предвидено специално данъчно третиране на тези приходи/разходи, отчетени във връзка с получена безвъзмездна финансова помощ. Приходите и разходите са признати за данъчни цели при определянето на данъчния финансов резултат при условие, че дружеството е данъчно задължено лице за облагане с корпоративен данък.
В конкретната фактическа обстановка може да се приеме, че дружеството не извършва дейност, различна от хазартна, следователно не е налице основание за облагане с корпоративен данък.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на чл. 124а. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) .

.№ 24-34-136Дата: 02.08.2011 год. ДОПК, чл. 124аОТНОСНО: Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на чл. 124а. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) .Във връзка с Ваше

Поставенивъпросипоприлаганетонаданъчнотои осигурителното законодателство.

Изх. № 24-31-256Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно:Поставенивъпросипоприлаганетонаданъчнотои осигурителното законодателство.Уважаема госпожо ………………………,Във връзка с Ваше писмено запитване до ТД на НАП – гр. ………….., препратено по

наличието на основания за коригиране на фактури по реда на чл.116 от ЗДДС поради обявяване на акта за дерегистрация по ЗДДС за нищожен с решение на Директора на Дирекция ОУИ

5 53-00-659 /16.11. 2010 г.ДДС, ЧЛ.116, АЛ.2 В подаденото Писмо, постъпило в Дирекция ОУИ e поставен въпрос относно наличието на основания за коригиране на фактури

Прилагането на чл.34 от ЗДДС

.№ ………………Дата, ……………….. До…………………….Относно:Прилагането на чл.34 от ЗДДСУважаема г-н …………….,Във връзка с писмено запитване, постъпило вна НАП с вх. № ……….. г., изразявам следното становище:Видно

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обе

Изх. № 23-22-185008.12.2015 г. ЗДДС, чл.118, ал.8Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 12 и ал. 14, В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” ,,, е постъпило Ваше