Писмо с Изх. №53-04-249; 12.03.2019 г.; Чл.70-72 от ЗКПО

Изх. №53-04-249
12.03.2019 г.
Чл.70-72 от ЗКПО
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №53-04-249/25.02.2019 г., относно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка изложена в запитванeто, е следната:
„Х“ ЕООД е реализирало данъчни загуби за периода от 2010 г. до 2017 г. За периодите до 2014 г. включително на дружеството са извършени ревизии по ЗКПО. За отчетната 2018 г. дружеството реализира данъчна печалба.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Каква част от натрупаните данъчни загуби могат да се приспаднат при определянето на данъчният финансов резултат за отчетната 2018 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Редът и условията за пренасяне на данъчни загуби са регламентирани в разпоредбите на глава 11 „Пренасяне на данъчна загуба” от ЗКПО. Поради обстоятелството, че пренасянето на загуби има за последица намаляване на данъчните задължения, със законовата уредба се създава право (възможност) за данъчно задълженото лице да намалява облагаемата си печалба като пренася загуби от минали години.
Правото на избор се упражнява чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, т.е. данъчно задълженото лице избира дали да упражни правото да пренесе данъчната загуба, но моментът на приспадане не е по избор, а е точно определеният в изречение първо на чл. 70, ал. 2 от ЗКПО. Ако лицето не пренесе данъчната загуба в този момент, то губи правото си на приспадане на данъчната загуба.
Редът за приспадане е регламентиран в чл. 71 от ЗКПО. Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултатат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадането ?, се приспада пълният ? размер.
Съгласно чл. 72 от ЗКПО за нововъзникналите данъчни загуби се прилагат разпоредбите на тази глава, като се спазва поредността на възникването им. За всяка от нововъзникналите данъчни загуби 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването им.
При систематичното тълкуване на посочените разпоредби се налага изводът, че когато лицето не е реализирало печалба в рамките на пет последователни години, след тази, за която е формирало данъчна загуба, то възможността да бъде упражнено правото на приспадане се преклудира.
В конкретния случай, правото на приспадане за загубите от 2010 г. до 2012 г. включително е преклудирано. Това означава, че от формираната за 2018 г. данъчна печалба данъчно задълженото лице ще може да приспадне данъчните загуби от 2013 г. до 2017 г. вкл., до размера на реализираната за 2018 г. данъчна печалба като спазва последователността на възникване на загубите.
Следва да отбележим, че предвид наличието на влязъл в сила ревизионен акт, с който резултатите за данъчните периоди 2013 г. и 2014 г. са окончателно установени по смисъла на чл. 108 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), размерът на загубата за пренасяне за тези периоди е установената с ревизионният акт, а за следващите 2015 – 2017 г. – формираните данъчни загуби, посочени в подадените ГДД.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,КСО, чл.4, aл. 2,РЕГЛАМЕНТ 1408/71, чл.14а, параграф 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 6,РЕГЛАМЕНТ 1408/71, чл.13, параграф 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 5,РЕГЛАМЕНТ 1408/71, чл.14в, параграф 2

5_ 53-02-390/20.06.2008 КСО, чл.4, ал.1, т.1, чл.4, ал.2, чл.4, ал.3, т.5 и 6Регламент 1408, чл.13.1, чл.14.а,2, чл.14.вФактическа обстановка: служител продължава да извършва трудова дейност в

издадени фактури за транспорт

ОТНОСНО: издадени фактури за транспорт В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-82/ 12.04.2018г. и вх.№ 96-00-82/ 13.04.2018г.

ЗДДС, чл.113

2098/10.01.2011г.Чл.113 ЗДДС Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр…….. с вх. ……………..г., изразявам принципно становище,

приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при договор за лизинг и при безвъзмездно извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на наета сграда

. 3_317/10.03.2021 г. ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 4, б. „б“;ЗДДС, чл. 9, ал. 3, т. 3;ЗДДС, чл.