Писмо с Изх. №53-04-32; 30.01.2020 г.

Изх. №53-04-32
30.01.2020 г.

чл. 96, ал. 1 от ЗДДС
чл. 96, ал. 10 от ЗДДС
чл. 96, ал. 11 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
(дружество „А“) е с основна дейност – болнична помощ.
(дружество „Б“) е с основен предмет на дейност – доболнична помощ.
(дружество „В“) е с основна дейност – други дейности по хуманно здравеопазване (взима роговична тъкан от донори и я предоставя на болници за трансплантация).
Дружествата „А“ и „Б“ са 100% собственост на едно и също физическо лице, а дружество „В“ е 100% собственост на дружество „А“. Трите дружества са регистрирани в Търговския регистър и извършват дейността си на един и същ адрес. Управители на трите дружества са едни и същи лица, ангажирани по договори за управление и контрол. Една част от служителите, които са назначени по основни трудови договори в дружество „А“, са назначени и в дружество „Б“ на допълнителни трудови договори и обратно. Трите дружества извършват едновременно/успоредно дейността си от няколко години.
Дружество „А“ е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС на 14.10.2019 г., след достигане на облагаем оборот от 50000,00 лв. от доставки по договор за клинични проучвания. Дружествата „Б“ и „В“ извършват освободени доставки по ЗДДС, поради което към настоящия момент не са регистрирани за целите на ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Съгласно новите разпоредби на ЗДДС, Обн. ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г. и по конкретно чл. 96, ал. 10 и ал. 11 от ЗДДС, възниква ли задължение, някое от двете дружества „Б“ и „В“ да се регистрира за целите на ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи задължителната регистрация на данъчно задължените лица при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Направените изменения влизат в сила от 01.01.2020 г., като са създадени нови ал. 9, 10 и 11 към чл. 96 от ЗДДС и са направени допълнения в ал. 1 и 5 към същата правна норма.
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000,00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Съгласно чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.
Съгласно чл. 96, ал. 11 от ЗДДС не се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал. 10.
С § 34 на ПЗР на ЗИД на ЗКПО е въведен преходен режим за данъчно задължените лица, съгласно който лице, което към датата на влизането в сила на този закон отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон, т.е. до 15.01.2020 г. (включително).
В § 1 от ДР на ЗДДС е създадена нова т. 93, с която е дефинирано понятието „лица, действащи съгласувано“ по смисъла на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС и съгласно дефиницията това са лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани по § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) лица, или лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК е дадена дефиниция на понятието „свързани лица“. По смисъла на § 1, т. 3, б. „а“, „б“, „в“ и „л“ от ДР на ДОПК свързани лица са:
„а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително; и роднините по сватовство – до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 – когато са включени в общо домакинство;
б) работодател и работник;
в) съдружниците; …
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;
Съгласно § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Извършените промени по отношение на задължителната регистрация по ЗДДС целят предотвратяване на констатираната практиката по избягване на регистрация по ЗДДС, съответно на облагането с данък върху добавената стойност на доставките на стоки и/или услуги от данъчно задължени лица. Проявлението на тази практика обичайно е чрез формална смяна на субекта, извършващ същата дейност в същия търговски обект, преди достигане на прага на оборота за задължителна регистрация по закона. Тези лица са юридически самостоятелни, но свързани под една или друга форма и действат съгласувано. За предотвратяването на тази практика нормата предвижда специфично сумиране на оборотите за формиране на облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС на данъчно задължените лица.
Видно е, че за възникване на задължението за регистрация в специфичната хипотеза на посочената норма на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС и свързаните с нея изменения в цитираните нормативни текстове, се предвижда сложен фактически състав, който изисква наличието на специфични характеристики относно лицата, характера и мястото на извършваната дейност, както и относно времевите характеристики на дейността, а именно последователното ? и непрекъснато извършване в определения от нормата период.
Следва да се има предвид, че относно условието дейността, пораждаща задължение за регистрация по чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, да бъде извършвана последователно от две или повече лица е дадено разяснение в писмо на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. №20-00-8/10.01.2020 г., което може да бъде намерено на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Съгласно даденото разяснение, задължение за регистрация въз основа на сумиране на оборотите на две и повече лица по посоченото правило не възниква, когато тези лица извършват еднородна дейност в един и същи обект едновременно едно с друго, паралелно, каквато е дейността на трите дружества по изложената фактическа обстановка в отправено писмено запитване.
Също така освен, че не е налице условието дейността да се извършва последователно, считам че не е изпълнено и условието същата да е еднородна, доколкото съгласно изложеното в запитването, трите дружества предоставят различни по вид услуги – услуги, с различен предмет и различно данъчно третиране по ЗДДС (облагаеми и освободени доставки). Дружество „А“ извършва болнична помощ и дейности по клинични проучвания, дружество „Б“ – доболнична помощ, а дружество „В“ взима роговична тъкан от донори и я предоставя на болници за трансплантация.
Само по себе си обстоятелството, че три лица извършват дейност в един търговски обект по смисъла на §1, т. 41 от ДР на ЗДДС не налага извода за прилагане на чл. 96, ал.10 от ЗДДС.
Задължение за регистрация по реда на чл. 96, от ЗДДС, ще възникне в случай, че дружествата в качеството на самостоятелни данъчно задължени лица, реализират облагаем оборот от 50000,00 лв. или повече за период от 12 последователни месеца в сроковете упоменати в същата правна норма. Следва да се има предвид, че съгласно чл.96, ал. 2, т. 1 от ЗДДС облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка, от което следва, че в него не се включват освободените доставки, които попадат в обхвата на глава четвърта от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на ЗМДТ.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗМДТ. В запитване с вх.№ …../05.01.2010 г. постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……….., са зададени следните въпроси: 1. Как следва да се

ЗДДС, чл.47

1_20-18-68/03.04.2009ЗДДС, чл. 47 Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция …….., изразяваме следното принципно становище:В запитването посочвате, че сте регистрирано по ЗДДС лице. Имате

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на физическо лице, което извършва услуги

ОТНОСНО: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на физическо лице, което извършва услуги В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено

Признаване на получена субсидия по мярка «Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия» по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година

ОТНОСНО: Признаване на получена субсидия по мярка «Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия» по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 –

данъчно облекчение, под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), инвестиран в активи (контейнери)

Изх. № 24-39-138Дата: 21.03.2019 год. ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1 ОТНОСНО: данъчно облекчение, под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл.