Писмо с Изх. №53-04-335; 20.05.2020 г.; ЗДДС, чл.96,ал.1; ЗДДС, чл.97а,ал..2

Изх. №53-04-335
20.05.2020 г.
ЗДДС, чл.96,ал.1
ЗДДС, чл.97а,ал..2

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
През 2019 г. сте работили в Швейцария по трудов договор, който е прекратен през м.декември на същата година. След това сте сключили договор с друго юридическо лице от Швейцария за предоставяне на ИТ услуги, като тази дейност осъществявате от България. За тази цел през декември 2019 г. сте учредили „…“ ЕООД, с основен предмет на дейност – извършване на ИТ услуги. „…“ ЕООД извършва услуги само по договора с швейцарското дружество.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли „…. ЕООД да се регистрира по ЗДДС във връзка с извършваните доставки на услуги, по които получател е швейцарското дружество?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По силата на чл. 96, ал. 2, т. 1 от ЗДДС при определяне на облагаемия оборот за целите на задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се вземат предвид данъчните основи на облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка.
Облагаема по смисъла на чл.12 от ЗДДС е всяка доставка на услуга по чл.9 от този закон, когато е извършена от данъчно задължено лице по ЗДДС и е с място на изпълнение на територията на страната.
Според изложената фактическа обстановка, „…. ще предоставя ИТ услуги на швейцарско дружество.
От описаното в запитването може да се направи предположение, че получателят по доставката е данъчно задължено лице за целите на ДДС. В този случай, мястото на изпълнение на предоставяните услуги се определя съгласно правилото на чл.21, ал.2 от ЗДДС, според което, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
В действащите ЗДДС и Правилник за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) не са регламентирани документите, които са необходими за доказване статута на получателя – дали той е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011). Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки.
В случая, осъществяваните доставки на услуги са с място на изпълнение извън територията на страната (по-конкретно в Швейцария), и като такива няма да имат характер на облагаеми по смисъла на чл.12 от ЗДДС. Това означава, че данъчните основи на същите не следва да се включват при определяне на облагаемия оборот за целите на задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС, и при тези обстоятелства за дружеството няма да възникне задължение за регистрация съгласно посочената правна норма.
Разпоредбата на чл.97а, ал.2 от ЗДДС регламентира специален ред за регистрация по ЗДДС. Съгласно същата правна норма, на регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
За да възникне задължение за регистрация по този ред е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
1. Мястото на изпълнение на доставките на услуги да е на територията на
друга държава членка на ЕС, и
1. Получател на услугите да е данъчно задължено лице (установено в
другата държава членка).
С оглед изброените по-горе предпоставки, за дружеството няма да възникне задължение за регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС, тъй като осъществява доставки на услуги, по които получателят е установен в страна извън ЕС.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗКПО, чл.75,ЗДДФЛ, чл.50,ЗДДФЛ, чл.26, aл. 1

2_273/22.02.2011г.ЗДДФЛ – чл.26, ал.1, чл.50ЗКПО- чл.75 Въпросът Ви е: трябва ли да подавате годишна данъчна декларация за доходите?От изложената в писмото Ви фактическа обстановка не

Изх. № 24-38-27

Изх. № 24-38-27Дата: 20.05.2020 год. ДР на ЗДДС, §1, т.87; Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52м, ал. 1; Наредба №Н-18/2006 г., Приложение №33. ОТНОСНО: Въпрос във

Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г.

КСО: чл. 6, ал. 9;НЕВДПОВ: чл. 3, ал. 3,т. 3; ОТНОСНО: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика,

облагане с данък при придобиване на имущества по глава втора, раздел III ЗМДТ на превозни средства, придобити в чужбина и внесени в страната, Ви уведомяваме:

Изх. № 08-С-6Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Уважаеми г-н,В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък при придобиване на имущества по глава втора, раздел III

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и осигурителното законодателство.

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и осигурителното законодателство. В Дирекция