Писмо с Изх. №53-04-35; 13.02.2018 г.; Чл.173, ал. 1 от ЗДДС; Чл. 107, ал. 1 от ППЗДДС

Изх. №53-04-35
13.02.2018 г.

Чл.173, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 107, ал. 1 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е изпълнител по договор за консултантски услуги, чието финансиране частично се извършва от Международен фонд във връзка с което е подадено искане за потвърждаване наличието на основание за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС. На дружеството е издадено уведомление от ТД на НАП ….., че са налице основания за ползване на режима по чл. 173 от ЗДДС. В полученото уведомление е описано следното:
„Искането по чл. 107 от ППЗДДС следва да бъде извършено в сроковете за подаване на справка-декларацията за съответния данъчен период в които е настъпило данъчното събитие по чл. 173 от ЗДДС. При неподаване в срок на искане се дължи лихва, тъй като за този период данъкът си остава дължим.“
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Следва ли дружеството да подава искане за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС всеки месец, в който има данъчно събитие ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 173, ал. 1, от ЗДДС, за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.
За прилагане на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС е необходимо лицето, основен изпълнител по договора, да получи потвърждение за наличието на основание за ползване на режима по чл. 173 от ЗДДС.
В ЗДДС и ППЗДДС няма въведени изисквания лицето основен изпълнител по договор да подава искане всеки данъчен период, през които е извършило доставка по договора, за който е налице потвърждение по чл. 107, ал. 4 от ППЗДДС за прилагане режима по чл. 173, ал. 1.
„Г“ ДЗЗД разполага с уведомление, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173 от ЗДДС, като основен изпълнител по договор с координиращ орган „Р“ ЕАД в изпълнение на международен договор финансиран по програма „Международен фонд Козлодуй“.
От гореизложеното следва, че не е необходимо да се подава искане всеки данъчен период, през който е извършена доставка по сключения договор, за който вече е получено уведомление, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

2_2375-2/29.09.2008г.ЗДДС,чл.41,т.1,б.”а”В Дирекция „ОУИ”-е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № г.,в коетое изложена следната фактическа обстановка: Център за професионално обучение към „” ЕООД гр. Варна,

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от

ЗКПО, чл.126,ЗКПО, чл.117

ЗКПО – чл.117; чл.1262_3243/22.12.2008г.Към 16.10.2008г е извършено преобразуване на две търговски дружества – „……………” СД и „…………” ЕООД по реда на чл.126, ал.1 от ЗКПО