Писмо с Изх. №53-04-391; 23.05.2019 г.; чл. 79, ал. 2 от ЗДДС; чл. 79, ал. 3, т. 1 от ЗДДС; чл. 79а, ал. 8 от ЗДДС; чл. 45, ал. 3 от ЗДДС

Изх. №53-04-391
23.05.2019 г.

чл. 79, ал. 2 от ЗДДС
чл. 79, ал. 3, т. 1 от ЗДДС
чл. 79а, ал. 8 от ЗДДС
чл. 45, ал. 3 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
През 2005 г. дружеството закупува сграда с право на строеж, за която покупка задълженото лице е ползвало правото на данъчен кредит по ЗДДС. През годините сградата не е използвана от дружеството и поради това обстоятелство, не е включена в данъчният амортизационен план и не са отчитани данъчни амортизации.
През 2019 г. дружеството продава сградата с правото на строеж, като прилага разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и третира сделката като освободена доставка за целите на ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли дружеството да извърши корекция на ползвания данъчен кредит при придобиването на сградата с правото на строеж, като се съобрази с нормата на чл. 79а, ал. 8 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 79а, ал. 8 от ЗДДС се отнася до случаите, в които е налице основание за извършване на ежегодна корекция на данъчен кредит, в резултат от изменение в използването на стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, което изменение би повлияло на размера на данъчния кредит, на който лицето би имало право на приспадане, ако ги придобиваше в годината на изменението.
Продажбата на стока, включително недвижим имот, дори и да се определя като дълготраен актив не е обстоятелство водещо до извършването на ежегодна корекция по реда на чл. 79а от ЗДДС, а е обстоятелство водещо до извършването на еднократна корекция по реда на чл. 79 от ЗДДС.
На основание чл. 79, ал. 2 от закона регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
Тъй като в случая се извършва доставка на недвижим имот, който се определя като дълготраен актив по смисъла на §1, т. 83 от ДЗ на ЗДДС за определяне размера на дължимия данък се прилага чл. 79, ал. 3 от ЗДДС.
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, че предмет на доставката е сграда, която не е нова по смисъла на §1, т. 5 от ДР на ЗДДС и за доставката е приложена разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, то приспаднатия данъчен кредит при придобиването на сградата подлежи на корекция. В този случай дължимият данък следва да бъде определен по формулата посочена в чл. 79, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ЗДДС, която се прилага спрямо недвижими имоти, за които при придобиването или изграждането е приспаднат изцяло данъчен кредит, като
ДД = НДДС x 1/20 x БГ , където:
ДД е дължимият данък,
НДДС – начислен ДДС при придобиване или изграждане на имота
БГ ( броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит.
Видно от формулата за изчисляване на дължимия данък следва да бъде определена стойността на показателя БГ. При определяне на тази стойност следва да се вземат предвид:
– годината на упражняване на правото на данъчен кредит и
– годината на фактическото му използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване на правото на данъчен кредит.
От изложеното в запитването е видно, че дружеството не е използвало сградата от момента на закупуването й до момента на нейната продажба. Поради това показателят БГ ще е със стойност 20, в резултат на което дължимия данък ще е в размер на ползвания данъчен кредит при придобиването на сградата.

5/5

Вашият коментар