Писмо с Изх. №53-04-660; 28.06.2019 г.; ЗДДС – чл.68

Изх. №53-04-660
28.06.2019 г.
ЗДДС – чл.68
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-660/13.06.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Т“ ООД осъществява внос на стоки от САЩ по приложен митнически документ от 03.05.2019 г. Дължимите ДДС и мито за вноса са платени от доставчика от САЩ. След проведен телефонен разговор и представени платежни документи, е уточнено, че дължимите ДДС и мито за вноса са платени от превозвача DHL, който плаща за сметка на ООД начислените от митническите органи мито и ДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли „Т“ ООД да ползва право на данъчен кредит за начисления ДДС при вноса?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДДС.
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, в случай, че стоките се използват за целите на извършваните от Вашето дружество облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от с.з. е налице право да приспадне начисления данък при вноса.
Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява при условията на
чл. 71, т. 3 от ЗДДС, който регламентира две кумулативни условия:
* първото условие в случая е налице, доколкото притежавате митнически документ за внос, в който дружеството е посочено като вносител;
* второто условие е данъкът да е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗДДС в случаите на внос вносителят на стоки –регистрирано по ЗДДС лице внася ефективно начисления от митническите органи данък в държавния бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса.
В § 1, т. 38 от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието „вносител“ и като такъв е посочено лицето – длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Европейския съюз.
Считам, че в конкретния случай правото на данъчен кредит може да бъде упражнено от Вашето дружество (вносител), независимо че данъкът се превежда на бюджета от трето лице, за Ваша сметка. Независимо, че наредител на превода е DHL, задълженото лице по вноса e вносителят на стоките.
В потвърждение на гореизложеното е информацията, която се попълва в преводното нареждане с цел да се идентифицират извършваните преводи на суми по бюджетни сметки на митническите учреждения за заплащане на мита, ДДС и акциз:
•    в полето „Задължено лице“ – за юридически лица се попълва ЕИК или код по БУЛСТАТ на лицето;
•    в полето „Наредител“ се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец/дружеството платец (вносител); Полето се попълва само, ако наредителят е лице, различно от задълженото;
•    в полето „Основание за плащане“ се вписва MRN  на митническата декларация или номера на съпровождаш документ.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на допълнително уточнената в телефонен разговор фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар