Писмо с Изх. №53-04-744; 07.10 2020 г.; ЗДДС –чл.113; ЗКПО- чл.10

Изх. №53-04-744
07.10 2020 г.
ЗДДС –чл.113
ЗКПО- чл.10

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№53-04-744/24.09.2020 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество осъществява дейност по професионална поддръжка и управление на етажни собствености (ЕС), с които има сключени договори и получава ежемесечно възнаграждение. Платените суми от собствениците на самостоятелните обекти в ЕС са за:
* такса професионален домоуправител, за която дружеството издава фактура всеки месец за извършената услуга по поддръжка и управление;
* фонд „Ремонт и обновяване”, който е задължителен съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
* режийни разходи за покриване на електроенергия, асансьор, асансьорен сервиз почистване и др.
Платените суми от собствениците на самостоятелните обекти в ЕС са по банков път, чрез Ипей АД, Изипей АД и в брой. При получаване сумите в брой се издава фискален бон с департамент „професионален домоуправител“ за събраната такса и фискален бон с департамент „етажната собственост“ за събраните суми за фонд „Ремонт и обновяване” и режийните разходи.
В тази връзка искате потвърждение, че нямате задължение да издавате фактура за събираните от дружеството суми за фонд „Ремонт обновяване” и за режийните разходи.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Признават ли се за данъчни цели за разход на юридическите лица – собственици на имоти платените суми за фонд „Ремонт и обновяване” и за режийните разходи въз основа на документ за направеното плащане – фискален бон с департамент „Етажната собственост“ или платежно нареждане от за извършения превод, решение от общото събрание на собствениците на ЕС, където е упоменато размера на съответните плащания и и документ за собственост или за наем?
В разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 5 и 7 от ЗУЕС, като правомощия на общото събрание са посочени определяне на размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата и на размера на паричните вноски във фонд „Ремонт и обновяване”. В § 1, т. 11 от ДР на ЗУЕС като „разходи за управление и поддържане“ са дефинирани разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.
Паричните вноски, извършени от собствениците за покриване на разходите за поддържането на общите части на сградата, за фонд „Ремонт и обновяване“, както и за т. нар. „полезни разходи“ (§ 1, т. 12 от ДР на ЗУЕС) не са елемент на възнаграждението за управление.
Взаимоотношенията между дружеството – професионален домоуправител (неговото възнаграждение) и собствениците, следва да бъдат документирани с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч). Първичният счетоводен документ следва да съдържа информацията посочена в чл. 6, ал. 1 от ЗСч, в т.ч. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
При изпълнението на задълженията си за управление и поддръжка на ЕС дружеството осъществява независима икономическа дейност, като предоставя облагаеми доставки на услуги срещу възнаграждение.
Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от закона. По силата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, когато получател на услугите е данъчно незадължено физическо лице, за тях може да не се издава фактура, а за целите на облагането с ДДС на тези доставки, се съставя отчет по реда на чл. 119 от закона.
Данъчната основа на доставката на извършваните услуги по управлението на ЕС е определеното от общото събрание възнаграждение.
На основание чл. 26, ал. 5, т. 4 от ЗДДС сумите, определени от общото събрание за покриване на разходи, необходими за поддръжка, ремонт и реконструкция на общите части в сградата, не се включват в данъчната основа на извършваната доставка на услуга по управлението на ЕС, когато тези суми са посочени изрично в счетоводството на дружеството.
Събраните суми за фонд „Ремонт и обновяване” и сумите за режийни разходи са чужди средства и не представляват приход при заплащането им, нито разход за дружеството, когато се разплаща с доставчиците на ел.енергия и вода, поддръжка на асансьор, ремонти, обновяване и други (т. 2 от НСС 18 „Приходи“).
Въпросът за признаването на разходи при юридическите лица – собственици или наематели касае правата и задълженията на трети лица, които остават анонимни. Предвид горното, Ви уведомявам, че заинтересованите лица могат да получат становище по интересуващите ги въпроси след като се идентифицират като задължени лица и изложат максимално изчерпателно конкретните факти и обстоятелства, имащи значение за тяхното облагане.
По принцип, за да бъде признат даден разход за данъчни цели, той следва да е свързан с дейността, да е документално обоснован и да не попада в изрично изброените от ЗКПО хипотези, при които възниква данъчна постоянна разлика, в т.ч. да не е извършен с цел отклонение от данъчно облагане по смисъла на глава четвърта от ЗКПО и/ или на скрито разпределение на печалба съгласно § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО.
Понятието „документална обоснованост” е дефинирано в чл. 10 от ЗКПО. По силата на ал. 1 от същата правна норма счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичен счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват (чл. 10, ал. 2 от ЗКПО).
ЗКПО и ЗСч не съдържат изисквания за конкретна документация относно стопанските операции. Съгласно чл. 23 от ЗУЕС управителят на ЕС организира изпълнението на решенията на общото събрание. В цитираната разпоредба са посочени документите, които изготвя и съхранява, сред които са протоколна книга, книга за входяща и изходяща кореспонденция, книга за приходите и разходите, планове, отчети за изпълнение и други. Управителят се отчита ежегодно с доклад пред общото събрание.
От гореизложеното е видно, че в ЗУЕС са посочени документите, с които се удостоверяват взетите решения на общото събрание, както и изпълнението им.
Що се касае до документирането на взаимоотношенията между дружеството домоуправител и собствениците във връзка с паричните вноски във фонд „Ремонт и обновяване“, е необходимо да се отбележи, че за целите на прилагане на ЗКПО, същите следва да бъдат документирани с първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

1_ИТ-00-112/09.12.2016 ЗКПО, чл. 204, ал. 1, т. 2КСО, чл. 6, ал. 2ОТНОСНО: Прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите

деклариране на имот – апартамент принадлежащ на предприятие намиращ се в семеен хотел на територията на гр.ХХ , местността ХХ”, община ХХ изразяваме следното становище:

Телефон: (02) 9859 3759Факс: (02) 987 7046 5. Изх. № 53-02-19/17.02..2010г. ЗМДТ чл. 14, ал.1; чл. 17, ал.1 чл. 21, ал.1относно деклариране на имот –

Писмо с Изх. №53-04-824; 22.01.2018 г.

Изх. №53-04-82422.01.2018 г. Чл. 13, ал. 1 от ЗДДСЧл. 15 от ЗДДСЧл. 62, ал. 2 от ЗДДСЧл. 62, ал. 3 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена

ДОПК, чл.34, aл. 1, т. 2

2_2777-1/11.11.2008г.ДОПК, чл.34, ал.1,т.2В Дирекция „ОУИ” гр. …… е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ……..г., в което е описана следната фактическа обстановка:Във връзка с

преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 179 от ЗКПО за получаваните преки плащания на площ и начисляване на ДДС върху осчетоводения приход от финансиране.

3_890/17.03.2010 г.ЗКПО, чл. 167;ЗКПО, чл. 179 /отм./;ЗКПО, чл. 189б, ал. 1;ЗДДС, чл. 26, ал. 3;ЗДДС, § 1, т. 15 от ДРОтносно: преотстъпване на корпоративен данък