Писмо с Изх. №53-04-842 ; 06.12.2017 г.

Изх. №53-04-842
06.12.2017 г.

чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-18/2006 г.

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
АД притежава лицензи, издадени от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), за организиране на моментни лотарийни игри „Национална лотария“ и „Национална лотария – моментни игри“ с различен брой разновидности и съответен срок на действие. Като организатор на игрите дружеството заплаща данък хазарт, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта (ЗХ). С решение на ДКХ са утвърдени представените от дружеството като организатор на хазартните игри, правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 и удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ, съгласно които са утвърдени задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри, съобразно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК). Лотарийните билети на дружеството се отпечатват съгласно разпоредбите на ЗХ при спазване на НУРОКЦК и представляват ценни книжа по смисъла на тази наредба.
Дружеството разпространява лотарийни билети, използвайки услугите на различни дистрибутори, сключвайки комисионен договор с всеки един от тях. Съгласно договора дистрибутора продава билетите на крайни клиенти от името и за сметка на организатора срещу комисионна. На база реално продадени билети дистрибуторът издава на организатора фактура с размера на реализираната комисионна.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Следва ли разпространителите/дистрибуторите на лотарийни билети за участие в моментните игри при продажба на билетите да издават задължително фискални касови бележки от фискално устройство (ФУ) или касови бележки от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)?
По така описаната фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги (ЗПУ) и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Изключение от задължението за използване на фискално устройство за регистриране на продажби на стоки и услуги правят лицата, респективно дейностите, изброени в чл. 4 и чл. 5 от цитираната наредба.
Съгласно чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез фискално устройство лице, което извършва продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДП), и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на ЗХ, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на НУРОКЦК.
В конкретния случай, доколкото билетите за игрите „Национална лотария“ и „Национална лотария – моментни игри“ отговарят едновременно на всички изброени в чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. изисквания, при продажбата им може да не се издава фискална касова бележка от фискално устройство, съответно касова бележка от ИАСУТД,
В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 39а, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. лицата, извършващи продажби на билети съгласно чл. 4, т. 3 следва да водят книга (регистър) за дневните продажби. Книгата (регистърът) съдържа вид и брой на продадените ценни книжа по чл. 4, т. 3 от наредбата, начален и краен номер от съответния вид, по номинали и общ оборот за деня. Освен това, тези лица следва да съхраняват в търговския обект книгата (регистърът) по ал. 1 и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на НУРОКЦК.
Следва да се има предвид, че няма пречка разпространителите да издават фискална касова бележка от фискално устройство, респективно от ИАСУТД при продажбата на лотарийните билети от търговски обекти, като се има предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. По силата на тази норма, когато задълженото лице извършва дейност като посредник от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират чрез ФУ на доверителя, или чрез ФУ на посредника.
Когато регистрирането на продажбите се извършва чрез ФУ на доверителя, продажбите се регистрират по общия ред, като тези суми следва да бъдат отнесени към данъчна група „А”. Когато продажбите се регистрират чрез ФУ на посредник, ФУ се програмират така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя. В този случай в дневния финансов отчет на посредник се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца посредника сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители. Договорът, сключен между доверителя и посредника за извършване на продажби от чуждо име и за чужда сметка е документът, доказващ при необходимост основанието за прилагане на цитирания ред.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар