Писмо с Изх. №94-00-36; 28.05.2018 г.; чл. 118, ал. 1 от ЗДДС; чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.; чл. 25, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.; чл. 25, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006

Изх. №94-00-36
28.05.2018 г.

чл. 118, ал. 1 от ЗДДС
чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.
чл. 25, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.
чл. 25, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г.
чл. 25, ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г.
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-36/08.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба№Н-18/2006 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружество възнамерява да осъществява продажби на стоки чрез електронен магазин.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следният въпрос:
Как следва да се регистрират и отчитат доставките чрез фискално устройство (ФУ) при осъществяване на разносна търговия?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са регламентирани с Наредба №Н-18/2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Описаните във фактическата обстановка продажби са съотносими с дадената в §1, т. 1 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г. дефиниция за „разносна търговия“, състояща се в продажба на стоки или услуги, извън търговския обект, по предварителна заявка.
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. фискална касова бележка се издава задължително за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1 от наредбата, независимо от документирането с първичен счетоводен документ.
Отчитането на доставките при разносната търговия се извършва съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г., като фискалната бележка се издава от дружеството (продавач) при окомплектовката на заявката и се предава от разносвача на купувача при заплащането на цената на доставката.
Това е изключение от общото правило на чл. 25, ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. съгласно който фискална касова бележка се издава при извършване на плащането.
Всяко фискално устройство от одобрен за България тип има възможност да отчита различни видове плащания, чиито имена се програмират в устройството в зависимост от обичайните плащания в обекта.
За постигане на по-детайлна и ясна отчетност в случаите на извършване на разносна търговия, за приключване на фискалната касова бележка може да се използва някой от допълнителните клавиши за плащане с подходящо програмирано наименование (например „разносна търговия”).
При пускане на „Дневен финансов отчет” на ФУ, оборота от издадените касови бележки с вид плащане „разносна търговия” ще се отпечата на отделен ред в отчета. По този начин касовата наличност на обекта ще включва само останалите суми от дневния оборот.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

5/5

Вашият коментар