Писмо с Изх. лични вноски за доброволно здравно осигуряване; В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-38-22/04.05.2018 г. Ваше писмено запитване, препрат

Изх. № 24-38-22
Дата: 06.08.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 17;
ЗДДФЛ, чл. 19, ал. 1;
ЗЗО, чл. 81, ал. 2;
ЗЗО, чл. 82, ал. 1;
ЗЗО, чл. 82, ал. 2;
ЗДЗП, чл. 4;
ЗДЗП, чл. 10, ал. 2;
ЗДЗП, § 1, т. 2.

ОТНОСНО: лични вноски за доброволно здравно осигуряване

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-38-22/04.05.2018 г. Ваше писмено запитване, препратено от дирекция ОДОП ….., за изразяване на становище по компетентност.

Според фактическата ситуация описана в запитването Ви, имате сключени и действащи: смесена застраховка „Живот“ – Тарифа 12 и медицинска застраховка „… БЕСТ ДОКТОРС“. Посочено е, че сте ползвали в годишната данъчна декларация за предходни години облекчение само за направените от Вас вноски за застраховка „Живот“, но общият размер на вноските по двете застраховки е много по-малък от 10 на сто от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Могат ли вноските по здравната застраховка „… БЕСТ ДОКТОРС“ да се считат за вноски за доброволно здравно осигуряване?
2. Имате ли право да ползвате данъчно облекчение по чл. 19 от ЗДДФЛ за платените от Вас застрахователни премии по здравната застраховка „… БЕСТ ДОКТОРС“?

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка, приложените документи и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:

Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17. Във връзка с прилагането на цитираната данъчна норма понятието „доброволно здравно осигуряване“ е дефинирано в § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на закона и това е осигуряването по глава трета от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане.
Предвид изискванията на глава трета от ЗЗО и по-конкретно на чл. 82, ал. 1, в редакцията на закона, действаща от 01.01.2016 г., доброволното здравно осигуряване се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на глава четиридесета, раздел IV от Кодекса за застраховането (КЗ). Следователно, за да е налице нормативно основание за прилагане на данъчното облекчение по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ за направени лични вноски за доброволно здравно осигуряване, е необходимо да са налице едновременно следните обстоятелства:

1. Вноските да са лични, т.е. да са направени за сметка и в полза на данъчно задълженото лице. От приложеното копие на застрахователна полица № …. е видно, че застраховката е направена в полза на общо три застраховани лица, т.е. направените вноски не са изцяло лични, а част от тях са в полза на други лица. В тази връзка следва да се уточни, че облекчение би могло да се ползва само за частта от личните премии, която е внесена през течение на съответната календарна година.

2. Сумите да се внасят в съответствие с договор за медицинска застраховка по смисъла на глава четиридесета, раздел IV от КЗ, сключен между съответното застрахователно дружество и физическото лице. Съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗЗО не са доброволно здравно осигуряване договорите за медицинска застраховка, сключени по повод на пътувания извън територията на Република България. Според писмо на Комисията за финансов надзор (КФН), изх. № 09-00-142/04.07.2018 г., изпратено в отговор на наше запитване, изрично е уточнено, че тази разпоредба „се прилага само за застраховките „Помощ при пътуване“ по т. 18 от Раздел ІІ, Буква А от Приложение № 1 към КЗ и по чл. 426 от КЗ, както и по така наречените медицински застраховки за чужбина по т. 2 от Раздел ІІ, Буква А от Приложение № 1 към КЗ, които често са застраховки за покриване на медицински разходи при пътуване в чужбина и при които покритието е свързано с попадане в затруднение, респективно възникване на непредвидена необходимост от получаване на медицинска помощ по време на пътуване. Това са застраховки, при които пътуването не се предприема с цел получаването на медицински услуги и обслужване и лечение и покритието е във връзка с изпадане в затруднение по време на пътуване.
При застраховките от типа „Бест докторс“ извършването на пътуването, визирано в клаузите на застрахователния договор, е предвидено по повод и за изпълнението на целта на тази застраховка, която е финансовото обезпечаване на определените в него здравни услуги и стоки срещу заплащането на застрахователните премии (вноски). Това пътуване и свързания транспорт са услуги, които са подчинени на основната цел на застраховката – здравното обслужване на лицето чрез предоставяне на квалифицирано второ лекарско мнение и последващо лечение на тежки заболявания. Застраховките от типа „Бест докторс“ не са изключени от обхвата на доброволното здравно осигуряване според чл. 81, ал. 2 от ЗЗО. Член 81, ал. 2 от ЗЗО не е пречка за това този вид застраховки да се смятат за договори за доброволно здравно осигуряване.“
С оглед аргументите, изложени в писмото на КФН, може да се каже, че личните премии по медицинската застраховка в конкретния случай могат да се третират като лични вноски за доброволно здравно осигуряване. Следва да имате предвид, че премиите по този вид застраховки не попадат в обхвата на освободените от облагане с данък по реда на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) и съответно застрахователният договор е облагаем на основание чл. 4 от същия закон. Размерът на данъка се определя като данъчната основа (застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем застрахователен договор) се умножи по данъчна ставка от 2 на сто. Застрахователят внася получената сума от застрахования, представляваща данъка по сключен застрахователен договор, в приход на републиканския бюджет.
На основание чл. 10, ал. 2 от ЗДЗП в застрахователния договор данъкът задължително се посочва отделно от дължимата застрахователна премия и от общо дължимата от застрахователя сума. Застрахователната премия е договорената сума в застрахователния договор, която се заплаща на застрахователя като цена срещу поетите от него рискове за срока на действие на застрахователния договор (§ 1, т. 2 от ЗДЗП).
Предвид изложеното по-горе, данъкът върху застрахователните премии е косвен и е за сметка на лицето, с което е сключен застрахователният договор (в случая за Ваша сметка), независимо от факта че данъчно задължено лице е застрахователят. Въпреки че размерът на данъка се определя според размера на застрахователната премия, той не е част от нея и съответно не може да се ползва като облекчение по реда на чл. 19, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ.

3. Премиите да са внесени през данъчната година, т.е. от 1 януари до 31 декември на годината, за която се ползва облекчението. В конкретния случай от договора е видно, че застраховката е сключена за срок от 1 година – от 09.02.2016 г. до 08.02.2017 г., като в т. 6.5 „Срок за плащане на застрахователната премия“ е посочено, че общият размер на дължимите премии за застраховката, ведно с дължимия данък по ЗДЗП, са внесени изцяло с вносна бележка № 222 от 08.02.2016 г. Това обаче не съответства на посоченото в служебната бележка, копие от която също е приложено към запитването Ви. Според посочения документ, през 2017 г. сте платили за своя сметка застрахователни премии в размер на 455.51 лв.
С оглед противоречивата информация в съдържанието на приложените документи, не може да се даде категоричен отговор дали сте направили лични вноски за доброволно здравно осигуряване, какъв е техният размер и съответно имате ли право на данъчно облекчение по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ при подаването на годишните данъчни декларации за 2016 г. и 2017 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:

/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Изразено становище с писмо с изх. № 26-Т-21 / …………2007 на ЦУ на НАП за вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г. до …………. АД

Изх. № 26-Т-21 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Изразено становище с писмо с Изх. № 26-Т-21 / …………2007 на ЦУ на НАП за вътреобщностна доставка

Данъчно третиране на такси обслужване по схема, такса обработка на документи, такса съхранение по схема по ЗДДС и изисквания на данъчните органи към заложните къщи.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на такси обслужване по схема, такса обработка на документи, такса съхранение по схема по ЗДДС и изисквания на данъчните органи към заложните

Документиране, данъчни и осигурителни аспекти приизкупуване на диворастящи гъби от физически лица

ОТНОСНО: Документиране, данъчни и осигурителни аспекти приизкупуване на диворастящи гъби от физически лицаВъв връзка с направено от Вас запитване до органите по приходи при ТД

това, кои лица се считат за данъчно задължени се съдържа и в ал.5, т.2 и ал.6 на цитираната разпоредба.

5 53-00-87/ 26.02.2010 г.ЗДДС, чл. 21, ал.2В подаденото от юридическото лице запитване, постъпило в Дирекция ОУИe изложена следната фактическа обстановка:Дружеството извършва рекламни услуги, по които

данъчно третиране на доставка на стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх.№ М-26-М-59Дата: 26.06.2020 год. ЗДДС, чл.17; ЗКПО, чл.13; ЗКПО, чл.14. ОТНОСНО: данъчно третиране на доставка на стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Прилагането на чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица във връзка с доход, получен от лекари – изследователи по силата на договори за възлагане на клинични изпитвания.&

.№ …………До Дата………………………… Копие: Дирекция „ОУИ”Гр. СофияНа Изх. № 01-10-0688 от 26.05.2006 г.Копие: Дирекция „ОУИ”Гр………………….ОТНОСНО:Прилагането на чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за