Писмо с Изх. Запитване с вх. № М-26-И-514/18.10.2019 г. относно данъчното облагане на доходи за управление ; В Централно управление на НАП е получено писмено запитване с вх. № М-26-И-514/18.10.2

Изх. № М-26-И-514/23.12.2019 г.
ЗКПО, чл. 3, ал. 1;
ЗКПО, чл. 4;
ЗКПО, чл. 12;
ЗКПО, чл. 13;
ЗКПО, чл. 195, ал. 1;
ЗКПО, чл. 195, ал. 4;
ЗКПО, § 1, т. 5 от ДР;
ЗКПО, § 1, т. 9 от ДР;
СИДДО, чл. 6, ал. 1;

ОТНОСНО: Запитване с вх. № М-26-И-514/18.10.2019 г. относно данъчното облагане на доходи за управление

В Централно управление на НАП е получено писмено запитване с вх. № М-26-И-514/18.10.2019 г. В изложената в запитването фактическа обстановка се твърди, че българското дружество БгКо, реализиращо приходи от разработена софтуерна игра, е собственост на шведското дружество ШведКо. Двете дружества, са притежавани от шведско предприятие майка ШведМ. Във връзка с всеобхватното управление на всички дъщерни дружества фирмата майка ШведМ им разпределя извършените разходи за управление по себестойност. Базата за определяне на разходите е относителният дял на всяко дъщерно дружество в общите приходи. Тези разходи за управление са по себестойност с цел нормативното управление на дъщерното предприятие.
Във връзка с така описаната фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се удържа данък при източника върху разходите за управление, фактурирани от ШведМ, към БгКо или може да бъде приложен чл. 195, ал. 4 от ЗКПО?
2. Ако трябва да се удържа данък при източника върху тези доходи, би ли могло да се приложи СИДДО с Швеция и каква би била ставката върху този вид доход?
Във връзка с така изложеното запитване и относимата към него нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище:

По първи въпрос
С данък, удържан при източника, се облагат доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната и доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 9, на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната (чл. 195, ал. 1 от ЗКПО). За да бъде изпълнен фактическият състав на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО съответно е необходимо да бъдат удовлетворени следните три предпоставки:
* доходите да бъдат реализирани от чуждестранно юридическо лице;
* източникът на реализираните доходи да бъде сред изчерпателно изброените в чл. 12 от ЗКПО;
* доходите да не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната.
ШведМ е юридическо лице, което не е учредено съгласно българското законодателство и също така не е Европейско акционерно дружество, учредено съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, нито Европейско кооперативно дружество, учредено съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, чието седалище е в страната и е вписано в български регистър. В този смисъл и съгласно чл. 4, ал. 1 във вр. с чл. 3, ал. 1 от ЗКПО ШведМ е чуждестранно юридическо лице. Като такова то следва да се облага с данъци по този закон за печалбите, реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България, или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, както и за доходите, посочени в този закон, с източник в Република България (чл. 4, ал. 2 от ЗКПО).
Доходите от източници в Република България са изчерпателно изброени в чл. 12 от ЗКПО. Макар да е посочено, че реализираните доходи са във връзка с „всеобхватно управление“, запитването не съдържа достатъчно информация, въз основа на която видът на доходите да бъде категорично определен. Следва да имате предвид, че правната квалификация на дохода се определя в зависимост от същността/съдържанието на конкретните дейности/услуги, които са били извършени. Така например, в случай че дейностите съставляват услуги от консултантско естество или маркетингови проучвания, те биха представлявали възнаграждения за технически услуги по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО във вр. с чл. 12, ал. 5, т. 4. Възможно е също реализираното от шведското лице възнаграждение да попада сред някои от другите изброени в чл. 12 доходи, а също така и изобщо да не подлежи на облагане с данък при източника.
В допълнение, следва да се отбележи, че не съществува информация в представеното запитване, на основата на която да може да се определи дали ШведМ е формирало място на стопанска дейност в България по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). БгКо е дъщерно дружество на шведското дружество, но това обстоятелство само по себе си не означава, че съставлява негово място на стопанска дейност. Напротив, то притежава самостоятелна правосубектност и в този смисъл не съставлява част от ШведМ. Поради тази причина разпоредбата на чл. 195, ал. 4 е неприложима относно разпределените от ШведМ на българското дружество разходи.

По втори въпрос
Както бе посочено по-горе, предвид липсата на достатъчно информация, доходите за осъществяванe на „всеобхватно управление“, реализирани от ШведМ с платец БгКо, не могат да бъдат безспорно определени по своя характер. В случаите, в които те са изцяло или частично облагаеми с данък при източника, приложение следва да намери Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Швеция, предвид принципа за приоритетно прилагане на разпоредбите на ратифицираните от Република България, обнародвани и влезли в сила международни договори, установен в чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България (КРБ) и чл. 13 от ЗКПО. Правилната правна квалификация на вида на дохода има обаче съществено значение за определянето на приложимите норми от СИДДО с Швеция. При допускането, че реализираните от шведското лице доходи представляват възнаграждения за технически услуги, спрямо тях ще се прилага общото правило на чл. 6, ал. 1 от СИДДО с Швеция. Съгласно това правило печалбите на предприятие на Швеция се облагат с данък само в Швеция, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в България чрез място на стопанска дейност, разположено там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин, печалбите на предприятието могат да се облагат в България, но само такава част от тях, каквато е причислима към това място на стопанска дейност. Така, тези доходи са освободени от облагане в България по аргумент от чл. 6, ал. 1 от СИДДО с Швеция, доколкото те не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната.
В заключение, ако ШведМ реализира и други по вид доходи с източник от България, то спрямо тях приложение следва да намерят съответните разпоредби от СИДДО с Швеция.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на право на данъчен кредит за направени разходи във връзка с организирането на изложба, съфинансирана по проект от общинска фондация

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на право на данъчен кредит за направени разходи във връзка с организирането на изложба,

данъчно третиране по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/ и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на доходи от възнаграждение за положен извънр

1_182/16.11.2009 гКСО, чл.6, ал.3ЗЗО, чл.40, ал.1,т.1 ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.10относно: данъчно третиране по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица/ЗОДФЛ/ и по Закона за

приложение на разпоредбите на ЗДДС при предоставяне на почистващи услуги на територията на Англия

2_735/31.10.2019г.ЗДДС; чл.97аЗДДС; чл.21, ал.4, т.1ЗДДС; чл.119, ал.1 ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на ЗДДС при предоставяне на почистващи услуги на територията на Англия В Дирекция ОДОП

наличието на предпоставки за регистрация на дружеството на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС (в сила 2010г.).

5 20-00-38/ 24.02.2010 г.ЗДДС, чл.21, ал.4, т.1 В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ e изложена следната фактическа обстановка:Дружеството извършва услуги по подготовка за боядисване,

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуги, с получател данъчно задължено лице, установено в България.

347/22.03.2011г.Чл.21, ал.2 и чл.82, ал.2 ЗДДСОтносно: определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуги, с получател данъчно задължено лице, установено в България. В подаденото