Подаване на декларация образец № 1 за лице, което полага труд без трудово правоотношение (граждански договор) през част от месеца.

ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 1 за лице, което полага труд без трудово правоотношение (граждански договор) през част от месеца.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-103/30.03.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„Е.А.” ООД организира и провежда курсове по английски език за ученици. С външните преподаватели по чужд език сключвате договор за предоставяне на педагогическа услуга – граждански договор.
За месец октомври и ноември 2020 г. изплащате лекторски часове на Ваша преподавателка И.Ф., съгласно сключен граждански договор. Лицето работи в училище, по заместване на трудов договор, от 01.10.2020 г. до 14.10.2020 г. и от 01.11.2020 г. до 23.11.2020 г., за което Ви е уведомило. За двата месеца удържате и внасяте осигурителни вноски.
За времето от 15.10.2020 г. до 30.10.2020 г. и от 24.11.2020 г. до 30.11.2020 г. И. Ф. се е регистрирала в Дирекция „Бюро по труда“. От ТП на НОИ – … издават разпореждане лицето да възстанови полученото обезщетение за безработица.
Поставяте въпроса:
Следва ли да се ограничи със срок времето, на полагане на труд, по гражданския договор и как да се декларират осигурителните вноски?
С оглед изложената фактическа обстановка и действащото законодателство по задължителното обществено осигуряване, Ви уведомявам за следното:
Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на задължение за осигуряване. Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването й.
На основание чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат:
* лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
* лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.
Възнаграждението за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 6, ал. 4 от КСО).
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (аргумент от чл. 6, ал. 2 и 3 от КСО).
Лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3, букви „а“ – „в“ от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурителната вноска за лицата работещи без трудово правоотношение се определя на база дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
На основание чл. 6, ал. 11 от КСО лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 (вкл. доходи от трудови правоотношения);
2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
4. доходи за работа без трудово правоотношение.
Съгласно чл. 4 от НЕВДПОВ, когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 и/или ал. 10 от КСО, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от КСО.
Освен задължение за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите (НАП) данни за:
– осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (декларация образец № 1),
– декларация за сумите за дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, Учителски пенсионен фонд, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по ЗДДФЛ. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9 (декларация образец № 6).
Редът, по който се подават данните по чл. 5, ал. 4 от КСО, е регламентиран в Наредба № Н-13/17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13/2019 г.).
На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-13/2019 г. работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларации по образец № 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената по документ за самоличност, дните в осигуряване, осигурителният доход; брутно трудово възнаграждение, задължителните осигурителните вноски за осигурените лица, включително самоосигуряващите се, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, начисленият облагаем доход и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ и други данни, свързани с осигуряване на лицата.
В цитираното приложение № 1 са дадени подробни указания относно попълването на данни в декларация образец № 1, включително за дните в осигуряване на лицата и осигурителния доход, а именно:
– т. 12. Вид осигурен – попълва се в две позиции код: 14 – за работещи без трудови правоотношения;
– т. 14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено – попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване;
– т. 15. Последен ден в осигуряване – попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването;
* т. 16 Дни в осигуряване – общо
Позиции 1 и 2:
– попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 3:
– попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Позиция 4:
– попълва се дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0;
– т. 16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски – попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от КСО;
– т. 21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО – попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 и 12 от КСО, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО.
Следователно, когато съгласно сключен договор за работа без трудово правоотношение, лицето не е отработило всички дни през месеца и подлежи на осигуряване, в декларация образец № 1 задължително се попълват: т. 14 – денят в който лицето е започнало да упражнява трудова дейност, т. 15 – последният ден, през който лицето упражнява дейност, за която подлежи на осигуряване, в т. 16 се вписват действително отработените дни, а в т. 21 – осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски, за лицата работещи без трудово правоотношение, това е изплатеното възнаграждение след приспадане на разходите за дейността, определено за срока на изпълнение на договора.
Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. всяко от декларираните месечни задължения за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване (декларация образец № 6), трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, от подадените декларация/и образец № 1. Според указанията за попълване на декларация образец № 6, приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-13/2019 г. в т. 8. вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4 се попълва код за вид плащане 4 – за възнаграждения, изплатени по договори за работа без трудово правоотношение, на съответните редове от т.10 до т. 15 се попълват сумите на дължимите осигурителни вноски по фондове.
С оглед изложеното, за лицето, което полага труд без трудово правоотношение във Вашата фирма, през част от месеца, съгласно предварително сключен договор и в същия месец е осигурено на друго основание (по трудово правоотношение), следва да подадете данни с декларация образец № 1, отнасящи се само за периода през който е упражнявало дейност. За ограничаване дните в осигуряване задължително трябва да попълните: т. 14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено и т. 15. Последен ден в осигуряване. Едновременно с декларация образец № 1 следва да подадете и декларация образец № 6 с посочени суми за дължими задължителни осигурителни вноски по фондове, които да са равни на изчислените от декларация/и образец № 1.

5/5

Вашият коментар