подаване на декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ по реда на чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г. на МФ)

3_1174/16.07.2019 г.

ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 5;
Наредба Н-8/2005 г., чл. 3, ал. 2, т. 8

ОТНОСНО: подаване на декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ по реда на чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г. на МФ)

Според изложеното в запитването, на територията на Община В функционират 13 социални услуги в общността от резидентен тип, които са делегирани от държавата дейности, управлявани от кмета на Община В по реда на чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и 5 социални услуги в общността от резидентен тип, които са делегирани от държавата дейности, възложени за управление на външен доставчик по реда на чл. 18а, ал. 3 от ЗСП.
Кметът на Община В управлява социалните услуги, делегирани от държавата дейности и е работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите на възлагане по чл. 18а, ал. 3 от ЗСП.
Лицата, настанени в специализирани институции за социални услуги и лицата, ползващи социални услуги – резидентна грижа, финансирани от държавния бюджет, подлежат на задължително здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), ако не подлежат на осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.
Данните за лицата, подлежащи на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО се подават с декларация образец № 3 от общините за предоставените от тях социални услуги – резидентен тип съгласно чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба Н-8/2005 г. на МФ.
С Решение № ……./…..07.2017 г. на общинския съвет, считано от 01.01.2018 г. е дадено съгласие за целите на данъчното и осигурително законодателство социалните услуги на територията на Община В, управлявани от кмета на общината, с ръководители, назначени от същия да се впишат в Регистър БУЛСТАТ.
Във връзка с горното е необходимо да се изрази становище относно подаването на данни с декларация образец № 3 за лицата, ползващи социални услуги – резидентен тип, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет по реда на чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО.

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗЗО (обн. ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) и Наредба № Н-8/2005 г. на МФ (обн. ДВ бр. 1/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 9/2019 г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за приложение на ЗСП (ППЗСП), социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции. Социалните услуги от резидентен тип като центрове за настаняване от семеен тип; центрове за временно настаняване; кризисни центрове; преходни жилища; наблюдавани жилища; защитени жилища са такива, предоставяни в общността (чл. 36, ал. 2, т. 4, букви ”а-e” от ППЗСП).
Управлението, отговорността за спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности, както и обезпечаването на непрекъснатост на предоставянето на същите са указани в чл. 18а от ЗСП.
Като потребители на предоставените от общината социални услуги от резидентен тип лицата, приети за обслужване в центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет по смисъла на чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО, освен ако не са осигурени по ал. 1 на чл. 40 от ЗЗО.
За задължително осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса, с изключение на лицата до 18-годишна възраст и лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, от възникване на задължението им за здравно осигуряване се подават ежемесечно данни в Националната агенция за приходите по ред, определен с наредба на министъра на финансите (чл. 39, ал. 1 от ЗЗО).
Редът, по който се подават данните по чл. 39, ал. 1 от ЗЗО, е регламентиран в Наредба № Н-8/2005 г. на МФ. Данните за лицата, подлежащи на здравно осигуряване от държавния бюджет, се подават с декларация образец № 3, което е приложение № 2 към наредбата. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните от общините за предоставените от тях социални услуги – резидентен тип за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО.
От изложената нормативна уредба е видно, че с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ законодателят е предвидил изрична норма, съгласно която е определено общините да подават данни с декларация образец № 3 за предоставените от тях социални услуги – резидентен тип за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО, тъй като осъществяването на дейностите по предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които са делегирани от държавата дейности, е функция на съответната община. Освен това важно е да се отбележи, че по отношение на лицата, ползващи социални услуги – резидентен тип и подлежащи на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО за сметка на държавния бюджет общината не е осигурител по смисъла на § 2, т. 1 от ДР на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ във връзка с чл. 2, ал. 1 от същата, но като предоставяща социалните услуги – резидентен тип подава декларация образец № 3.

5/5

Вашият коментар