Подаване на Декларация образец № 3 и внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване

ЗЗО: чл. 40, ал. 3, т. 5; чл. 39, ал. 1;
Наредба№ Н-13/17.12.2019 г.: чл. 4, ал. 2, т. 4;
ЗСУ: чл. 15; чл. 20; чл. 28; чл. 29; чл. 63;

ОТНОСНО: Подаване на Декларация образец № 3 и внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………… с вх. № ………/24.04.2020 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването посочвате, че представляваното от Вас СНЦ „С“, БУЛСТАТ …. е организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Предмет на основната дейност на сдружението е подпомагане социалната интеграция и личностна реализация на деца, младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение; развитие и утвърждаване на гражданското общество. Организацията е доставчик на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности, по възлагане от страна на Община СЗ. Повече от 16 години предоставяте услугата „Кризисен център за подкрепа на жени и деца, пострадали от насилие“, а над 10 години – услугата „Наблюдавано жилище“.
Във връзка с предоставяните от Вас услуги, описани по-горе и разпоредбите на чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, според който гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет се осигуряват за сметка на държавния бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1 и чл. 4, ал. 2, т. 4 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, че декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните от доставчиците на социални услуги за ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет, поставяте следния въпрос:
Освен подаването на декларации обр. 3 за лицата, настанени в социалните услуги: Кризисен център и Наблюдавано жилище, които не са осигурени на друго основание, следва ли СНЦ „С“ да внася и здравноосигурителни вноски за тези лица?
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 15 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) (обн., ДВ., бр.24 от 22 март 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) в зависимост от основните групи дейности видовете социални услуги са:
1. информиране и консултиране;
2. застъпничество и посредничество;
3. общностна работа;
4. терапия и рехабилитация;
5. обучение за придобиване на умения;
6. подкрепа за придобиване на трудови умения;
7. дневна грижа;
8. резидентна грижа;
9. осигуряване на подслон;
10. асистентска подкрепа.
Общините могат да предоставят всички социални услуги. Общините отговарят за предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет (чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗСУ). На основание чл. 29, ал. 3 от същия закон предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет, се осигурява от общините чрез:
1. самостоятелно организиране и изпълнение на всички дейности, свързани с прякото предоставяне на социалните услуги;
2. специално създадени от общината за предоставянето на социалните услуги юридически лица;
3. възлагане на предоставянето на социалните услуги на частни доставчици на социални услуги.
Съгласно чл. 28 от ЗСУ доставчик на социални услуги е лице, което отговаря за предоставянето на социалните услуги. Според чл. 30 от закона частни доставчици на социални услуги могат да са:
1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Предоставянето на всички социални услуги, финансирани от държавния и/или общинския бюджет, може да се възложи на частни доставчици на социални услуги (чл. 63, ал. 1 от ЗСУ).
Министърът на труда и социалната политика планира, разработва, координира, провежда и контролира изпълнението на държавната политика в областта на социалните услуги. За изпълнение на функциите по ал. 1 министърът на труда и социалната политика се подпомага от Агенцията за социално подпомагане и от Агенцията за качеството на социалните услуги (чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗСУ).
Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет се осигуряват за сметка на държавния бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1.
За задължително осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса, с изключение на лицата до 18-годишна възраст и лицата по чл. 40, ал. 5, от възникване на задължението им за здравно осигуряване се подават ежемесечно данни в Националната агенция за приходите по ред, определен с наредба на министъра на финансите (чл. 39, ал. 1 от ЗЗО). Редът, по който се подават данните по чл. 39, ал. 1 от ЗЗО, е регламентиран в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Данни за лицата осигурени за сметка на държавния бюджет се подават с декларация образец № 3, която е приложение № 2 към наредбата. Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 4 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните от доставчиците на социални услуги за ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет.
От изложената нормативна уредба е видно, че ако СНЦ „С“ отговаря на изискванията и е доставчик на социални услуги за лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, които са финансирани от държавния бюджет, Вие имате задължение да подавате данни с декларация образец № 3, за лицата ползващи тези услуги, по описания по-горе ред. Осигурителните вноски за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО са за сметка на държавния бюджет и държавата прави трансфери към системата на здравното осигуряване и заплаща здравноосигурителните вноски въз основа на декларираните данни с декларация образец № 3.

5/5

Вашият коментар