Подаване на стандартизиран одиторски файл за извършени продажби чрез електронен магазин съгласно изискванията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-Ф-515
Дата: 25.09.2020 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 17;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 52р;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 52т., ал. 2.

ОТНОСНО: Подаване на стандартизиран одиторски файл за извършени продажби чрез електронен магазин съгласно изискванията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

На официалния електронен адрес на Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с №М-26-Ф-515/16.09.2020 г., с което предоставяте „файл за продажбите за месец юли /07/ от електронния магазин на фирма „……………….“ ЕООД. Прикачен е файл с наименование spravka_prodajbi_07.xml.
Обръщам внимание на следните разпоредби от Наредба Н-18/2006 г., които във Вашия случай не са спазени:
1. Съгласно чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г. (17), „Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:
1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл. 52с; и
2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон; и
3. чрез софтуера/софтуерите по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.
2. Лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., които отговарят на посочените условия и желаят да се възползват от алтернативната възможност, предоставена им с ал. 17 на същия член („лица по чл. 3, ал. 17“), са задължени да подадат в НАП информация съгласно чл. 52р, посочена и в т. 7 (7.1 – 7.7.) от Приложение №33 на наредбата:
„7. Информация по чл. 52р, подавана от лица по чл. 3, ал. 17:
7.1. методите на плащане, предлагани от електронния магазин;
7.2. доставчиците на платежни услуги, с които има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има сключен договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика;
7.3. Уникален идентификатор на търговеца в системата на доставчика на платежни услуги (Merchant ID);
7.4. платежните сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от ДПУ, или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУ;
7.5. изпълнението на условията на чл. 52с;
7.6. (изм. – ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) номер на виртуалния ПОС, когато е свързан директно с платежната сметка на задълженото лице;
7.7. (нова – ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) номер на виртуален ПОС на ДПУ, когато е свързан с платежна сметка на ДПУ, от която се превеждат постъпилите суми по платежната сметка на лицето – ако лицето разполага с такъв.
Посочената информация се подава през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), Предоставяне на информация за електронни магазини -> Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин.
При подаване на посочената по-горе информация в информационната система на НАП на електронния магазин се присвоява уникален номер съгласно чл. 52т, ал. 1, който се вписва в изпращаното на лицето електронно съобщение – потвърждение.
1. Съгласно чл. 52т, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г., лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно за всеки календарен месец да подава към НАП стандартизиран одиторски файл съгласно приложение №38, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Информацията се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.
Стандартизираният одиторски файл се подава през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), Предоставяне на информация за електронни магазини ->Стандартизиран одиторски файл от лице по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г. Файлът следва да съдържа уникалния номер на електронния магазин, както и да съдържа логически и аритметично коректна информация, верността на която се проверява при подаване през електронната услуга.
Към настоящия момент в информационната система на НАП не е постъпила информация съгласно чл. 52р, от Наредба №Н-18/2006 г. за Вашия електронен магазин, респ. на магазина не е присвоен уникален номер.
В тази връзка Ви препоръчвам да се запознаете с цитираните в настоящото писмо разпоредби с оглед спазването им, както и с други разпоредби в Наредба №Н-18/2006 г., имащи отношение към дейността Ви – например, членове 52о, 52п, 52с, 52у.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар