получено в Централно управление на Национална агенция за приходите писмо, заведено с вх. №94-И-1977 от 23.11.2020 г., съдържащо въпроси, свързани с чл. 4, т. 2 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № 94-И-1977
Дата: 16.02.2021 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 4, т. 2

ОТНОСНО: получено в Централно управление на Национална агенция за приходите писмо, заведено с вх. №94-И-1977 от 23.11.2020 г., съдържащо въпроси, свързани с чл. 4, т. 2 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №94-И-1977 от 23.11.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Национално сдружение на малките и семейните фермери и преработватели отправя искане на официална позиция по прилагането на чл. 4, т. 2 от Наредба №Н-18/2006 г., след получено запитване от членове, регистрирани земеделски производители, извършващи търговия със собствена, непреработена земеделска продукция на Централен пазар гр. …..
Запитването е подадено от група регистрирани земеделски производители, физически лица, производители на земеделска продукция, която същите предлагат и продават на Централен пазар гр. ….. Всички те имат сключени договори с Община ….., за наемане на търговска маса на територията на пазара. Повечето от тях са дългосрочни наематели, със сключени и подновени договори за период от седем години. За целия изминал период земеделските производители са извършвали търговска дейност със сезонни плодове и зеленчуци, на територията на пазара, при спазване изискванията на Наредба №Н-18/2006 г., при изключенията на чл. 4, т. 2.
Земеделските производители са получили указания от представители на общината и регионалната дирекция на НАП, в срок от един месец, считано от 14.11.2020 г., да се снабдят с фискални устройства (ФУ), в противен случай ще бъдат санкционирани и няма да могат да продължат да предлагат и продават собствената си продукция. Към момента на указанията за придобиване на ФУ договорите между земеделските производители и Община …… не са променяни и производителите нямат и не са получавали информация за промяна на статута на Централния пазар по реда на Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ).
В тази връзка е поставен следният въпрос:
Налице ли са основания да се снабдят с ФУ, при условие че:
* земеделските производителите са физически лица и не са регистрирани търговци по смисъла на Търговския закон;
* Централен пазар гр. ….. не е със статут на стокова борса, стоково тържище или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища;
* наетите от земеделските производители търговски маси не са със статут на магазин, склад или подобно на тях?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването, съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал.1, т.10 във връзка с чл.10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Тъй като в запитването е посочено, че поставеният въпрос е по повод извършени проверки и дадени указания от представители на общината и регионалната дирекция на НАП, изложеното по-долу становище е принципно.
По силата на чл. 4, т. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) физическо лице, което извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, което не е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
Следователно физическо лице, което извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, ще бъде освободено от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ, ако отговаря едновременно на следните изисквания:
– не е търговец по смисъла на ТЗ;
– извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
– търговският обект не се намира на територията на лицензирана стокова борса, тържище или пазар на производители по смисъла на ЗСБТ или не е закрито помещение, като магазин, склад или други подобни.
В случай че не са изпълнени цитираните условия, лицето е задължено да отчита извършваните от него продажби на стоки чрез издаване на фискален бон от фискално устройство.
Следва да се обърне внимание, че въпреки че разпоредбата на чл. 4, т. 2 от наредбата освобождава от задължение за регистриране чрез ФУ на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, извършвани от физически лица, които не са търговци, това не означава, че не трябва да се отчитат придобитите доходи от реализираната селскостопанска продукция. По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството. Документът се издава в два екземпляра, като единият се предоставя на платеца на доходите, а вторият се съхранява от физическото лице.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар