получено запитване във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-Г-127
Дата: 18.06.2020 год.
Наредба №Н-18/2006, чл. 3, ал. 16;
ЗАвП, чл. 36.

ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) са получени Вашe писмo, заведенo в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-26-Г-127/15.05.2020 г. и писмо с допълнителна информация, заведено с вх. №М-26-Г-127#1/05.06.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„…………….“ ЕООД извършва продажба на онлайн билети чрез собствен сайт (електронен магазин), а също така и чрез партньорски такива. Електронният билет съдържа всички реквизити, регламентирани в чл. 39, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилни превози (ЗАвП). С писмо от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се потвърждава, че за целите на пътуване не представлява проблем пътникът да пътува с електронен билет, който не е разпечатан на хартия и не е фискален бон, тъй като електронният билет удостоверява наличието на редовно закупен такъв. Когато дружеството извършва продажби на билети чрез партньорски сайтове, средствата постъпват първо по сметката на партньорите, a в края на месеца партньорите нареждат приходите от продажби по банков път, по банкова сметка на дружеството, като се приспада съответната комисионна на базата издадената от тях на фактура.
С писмото от 05.06.2020 г. „………………….“ ЕООД прави уточнения, че електронният магазин не е самостоятелен, а е свързан със системата за продажби на билети на дружеството, а начините, по които се извършват продажбите на онлайн билетите, са два:
Вариант 1: Продажбата на електронни билети се извършва от електронен магазин на дружеството (собствена платформа), като плащанията се извършват чрез собствен виртуален ПОС терминал и приходите постъпват директно по сметка на „……………….“ ЕООД.
Вариант 2: Продажбите на електронни билети са извършват от името и за сметка на „…………“ ЕООД от партньорски сайтове, като приходите от продажби се акумулират чрез виртуални ПОС терминали, притежавани от партньорите. Парите постъпват първо по сметка на партньора, в края на месеца, заедно с фактура за комисионна, всички приходи от продажби се превеждат по сметка на „……………..“ ЕООД.
Всички продажби от физическите търговски обекти, електронния магазин на дружеството и продажбите чрез партньорските сайтове са свързани със системата на „…………..“ ЕООД и съответно получават номер на билет и място.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Има ли право дружеството да не издава фискален бон (фискален билет) за електронните билети, закупени чрез неговия сайт, тъй като единственият начин за плащане е чрез виртуален ПОС терминал с банкова карта? По този начин пътникът ще може да пътува само с електронния билет, който е получил на посочения от него електронен адрес.
2. Може ли да се счита за „електронен билет“ превозен документ, закупен онлайн през партньорски сайт чрез виртуален ПОС терминал и банкова карта, като всички партньорски сайтове са свързани със системата на дружеството за продажба на билети, при която покупка се генерира УНП?
Съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По въпрос 1:
Правната уредба, касаеща превоза на пътници по градски, междуселищни и международни линии, както и документирането, отчитането и издаването на превозни документи е регламентирана в ЗАвП и Наредба №Н-18/2006 г.
В контекста на зададения въпрос за онлайн продажби на билети, превозните документи могат да бъдат билети, издадени от ФУ или ИАСУТД (чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗАвП), или да бъдат електронни билети (чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗАвП). На основание чл. 39, ал. 4 от ЗАвП, когато се издават електронни билети, е предвидено същите да се регистрират и отчитат по реда на Наредба №Н-18/2006 г.
За да се отговори на първия поставен въпрос, следва да се вземе предвид направеното от дружеството уточнение, че продажбите чрез електронния магазин се управляват от софтуера за управление на продажбите (СУПТО), чрез който се отчитат и продажбите от физическите търговски обекти, независимо че плащанията се извършват чрез банкови кредитни и дебитни карти.
В тази връзка е необходимо да се има предвид, че разпоредбата на чл. 3, ал. 17 не е приложима, тъй като дружеството управлява всички продажби (от физическите обекти и от електронния магазин) чрез СУПТО, към който е поставено изискване задължително да управлява всички фискални устройства в обекта.
С оглед гореизложеното, за дружеството е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите на електронни билети по общия ред на Наредба № Н-18/2006 г. с издаване на фискален бон.
В съответствие с чл. 3, ал. 16 от Наредба №Н-18/2006 г. лице, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента. Лицето е длъжно да съхрани данни за изпращането му. Фискален/системен бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин.
По въпрос 2:
Независимо дали клиент закупува електронен билет директно от сайта на дружеството или от сайт на партньор, продажбата му следва да бъде регистрирана и отчитана по реда на Наредба №Н-18/2006 г.
С оглед поставения втори въпрос е уточнено, че продажби на електронни билети са извършват от името и за сметка на „…………….“ ЕООД от партньорски сайтове, като приходите от продажби се акумулират чрез виртуални ПОС терминали, притежавани от партньорите. Парите постъпват първо по сметка на партньора, а в края на месеца, заедно с фактура за комисионна, всички приходи от продажби се превеждат по сметка на „……………..“ ЕООД.
В тази връзка, по реда на Наредба №Н-18/2006 г. задължението за регистриране и отчитане на продажбите на електронни билети от името и за сметка на дружеството е на партньорите.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар