получено запитване във връзка с прилагането на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-94-В-2003
Дата: 03.02.2021 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 1, т. 7

ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагането на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо с вх. №М-94-В-2003/02.12.2020 г., относно прилагане на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба №Н-18/2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Х“ е верига магазини за продажби на дрехи втора употреба. Стоката, която се продава, представлява дрехи или обувки втора употреба, закупени на килограм при цена на килограм без значение от съдържанието на конкретни артикули (блузи, ризи, дънки и т.н.) в нея. Ценовата политика на дружеството спрямо клиентите е аналогична – продажба на килограм на дрехи втора употреба, без значение от конкретно закупения вид артикул. По тази причина за дружеството, както и за клиента, не е от значение какъв тип конкретна дреха ще бъде закупена, защото цената е една и съща, независимо от артикула. В много от случаите се измерват няколко дрехи на кантара и се маркират чрез общото им количество, тъй като от гледна точка на дружеството това е един артикул. Самите дрехи/обувки не са предварително индивидуално етикетирани и в софтуерната система, която се използва, не се отчитат под брой, а на килограм.
В същото време в Наредба №Н-18/2006 г. е описано, че фискалната касова бележка от ФУ трябва да съдържа задължително наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги; наименованието трябва да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата; в случай че се продават стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Ако в касовия бон се посочи вид на стоката – „дрехи на кг“ или „обувки на кг“, без да се описва дали това са тениски, блузи, ризи, панталони и т.н., тъй като дружеството не проследява и не поддържа такава информация за продаваните артикули, ще бъде ли изпълнено изцяло изискването, посочено в чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба №Н-18/, наименованието „да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата“? В случая всички стоки, макар и от условно различен вид (визуално), представляват един продаван продукт (по съдържание) и са с една и съща цена.
2. Ако изписването им с обобщения вид не е достатъчно, каква е минималната информация, която е необходимо да се добави?
Предвид изложената фактическа обстановка и зададените въпроси, съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 на Наредба №Н-18/2006 г. фискалната касова бележка, издадена от фискално устройство (ФУ), трябва да е четима, да съответства на образеца съгласно Приложение №1 и да съдържа задължителните реквизити, изброени в т. 1 – т. 17 на същата алинея. В съответствие с т. 7 от цитираната разпоредба фискалната касова бележка задължително трябва да съдържа наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги; наименованието трябва да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата; в случай че се продават стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност.
Видно от разпоредбата, един от основните задължителни реквизити на фискалната касова бележка е наименование на стоката/услугата. Степента на детайлност в наименованието на продаваната стока следва да позволява на клиента да идентифицира вида на закупената от него стока. В тази връзка и в съответствие с т. 7 на чл. 26, ал. 1 от наредбата нормативно се изисква като реквизит във фискалната бележка да бъде посочван най-малко съответният вид на продаваната стока/услуга.
Поставеният въпрос е свързан с регистрирането и отчитането на продажбите в търговски обект, в който продаваните стоки са „дрехи на кг. на цена ….“ или „обувки на кг. на цена …“, тъй като това е продаваната стока. В случая видът на продаваната стока е „дрехи на кг. на цена …“ или „обувки на кг. на цена …“, поради което, така наименуван, видът на стоката може да се приеме като достатъчен за изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 1, т. 7 от наредбата. Това е така, тъй като клиентът не купува пола, панталон, блуза и пр., а купува дрехи на килограм на определена цена, което позволява да бъде идентифициран видът на продаваната стока, в случая „дрехи на кг. на цена …“ или „обувки на кг. на цена …“. В случай че се продават стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност.
Следва да се обърне внимание, че ако дружеството извършва продажби на стоки, извън горепосочените стоки на килограм, например видът на стоката е пола, панталон, блуза и пр. със съответната ? цена, при извършване на продажба на такава стока, същата следва да се регистрира и отчита по вид на продаваната стока – панталон, пола, блуза и пр., независимо дали е/са мъжки, дамски или детски.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕ ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар