получено запитване във връзка с прилагането на чл. 31 от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-94-М-1476
Дата: 22.01.2021 год.
Наредба № Н-18, чл. 31;
Наредба № Н-18, чл. 33, ал. 1.

ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагането на чл. 31 от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) са получени по електронен път Ваши писма, заведени с вх. № М-94-М-1476/10.07.2020 г. и вх. № М-94-М-1476/#1/07.10.2020 г., в които е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество е туроператор. От месец януари до месец март 2020 г. са постъпили аванси за екскурзии, които са платени по банковата сметка на дружеството. Тъй като екскурзиите не са проведени, клиентите искат връщане на парите си, но в брой. Не предоставят банкова сметка и няма възможност за връщане по банков път. Уточнено е, че поставеният въпрос не се отнася за издаване на кредитно известие, а за документ за плащането.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
Какъв документ се издава за връщането на парите в брой? Върната сума как се отчита в дневния касов отчет? Ако се посочи като сторно, няма номер на касов бон, за да се въведе в касовия апарат? Какъв документ издаваме на клиента, за да си намалим касовата наличност и да потвърдим връщането на сумите в брой?
Предвид информацията във Вашето писмо, съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Редът за извършване на сторно операции е подробно регламентиран в чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г. По същество сторно операцията, регламентирана в наредбата, е корекция, която се извършва след като сметката на клиента е приключена, т.е. налице е издаден фискален бон. Сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума. В тези случаи е налице изискване от ФУ или ИАСУТД да се издаде фискален/системен бон с надпис „СТОРНО“, изписан с двоен шрифт.
Когато при продажби на стоки или услуги е платено по начин, за който не е налице изискване за издаване на фискален бон, предвид което продажбата не се отчита чрез фискално устройство, не е налице основание за издаване на сторно касова бележка по реда на чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г. В този случай следва да се спази разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба№ Н-18/2006 г. и изваждането на пари от касата да се регистрира чрез операция „служебно изведени“ суми. С оглед обезпечаване отчетността на лицето, е необходимо за върнатата на клиента сума да се състави документ (приемо-предавателен протокол или друг документ), който да отразява осъществената операция.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар