получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № 24-39-129
Дата: 15.03.2019 год.

ПЗР към Наредба №Н-18/13.12.2006 г., § 71, ал. 1

ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено писмо от „………….“ ЕООД с ЕИК ………….., заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП под №24-39-129/28.11.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Към настоящия момент „……………“ ЕООД отчита продажбите в обектите си чрез фискални принтери …….., модел „……“. Дружеството възнамерява да подаде заявка за одобряване на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) в Български институт по метрология преди 31 март 2019 г., като очакванията на дружеството са разглеждането и одобряването на системите да бъде след 1 април 2019 г.

В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Попада ли „…………..“ ЕООД в хипотезата на § 32, ал. 7 от ПР на НИД на Наредба № Н-18/2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.)?
2. Възможно ли е до получаване на сертификат и ефективното внедряване по график на заявена преди 31 март 2019 г. ИАСУТД да отчита продажбите в обектите си по досегашния ред чрез фискални устройства – тип фискален принтер (ФПр) марка „…………“, модел „…………….“?
Съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Относно хипотезата на § 32, ал. 7 от ПР към НИД на Наредба № Н-18/2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
На основание § 71, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба №Н-18/13.12.2006 г., обнародвана с ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2019 г. Предвид тази разпоредба, тъй като „……………“ ЕООД към датата на влизане в сила на Наредбата е регистрирано по ЗДДС лице и използва ФУ, същият попада в хипотезата на § 71, ал. 1 и срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата е 31 март 2019 г.
В случай че одобряването на ИАСУТД се извърши преди 31 март 2019 г., на основание § 32, ал. 6 от ПР към НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. – ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 80 от 2018 г.) и § 71, ал. 2 от ПЗР към НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 80 от 2018 г.) лице, регистриращо и отчитащо продажбите с ИАСУТД привежда дейността си в срок до 31 декември 2019 г.
По преценка и избор на лицето, в случай че същото отговаря на изискванията за използване на ИАСУТД, на основание § 32, ал. 7 от ПР към НИД на Наредба № Н-18 одобряването на системата, издаването на свидетелство за съответствие и вписването му в регистъра може да се извърши по досегашния ред, в срок до 31 декември 2019 г.

Относно въпроса до получаване на свидетелство за одобрен тип ИАСУТД да се допусне използването на ФПр – марка „…………….“, модел „………….“
Цитираните във Вашето писмо фискални принтери марка „………….“, модел
„…………….“, са одобрени със свидетелство за одобрен тип №541/08.02.2011 г. и не отговарят на функционалните и технически изисквания към фискалните устройства, въведени с Наредба №Н-18/13.12.2006 г. – изм. и доп. с ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. В тази връзка е допустимо използването им до 31 март 2019 г.
В допълнение Ви уведомявам, че е публикуван за обществено обсъждане проект на НИД на Наредба № Н-18/2006 г., с който е предложено удължаване на срока до 30 септември 2019 г. за привеждане в съответствие с нормативните изисквания за лицата, които използват софтуер за управление на продажби в търговските обекти.

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:

(ПЛАМЕН ДИМИТРОВ)

5/5

Вашият коментар