получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-94-Т-162
Дата: 22.10.2019 год.
Наредба №Н-18, чл. 52а;
Наредба №Н-18, Приложение № 29.

ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с №М-94-Т-162/04.06.2019 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагане на Наредба №Н-18/2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Компания предоставя куриерски услуги на територията на страната и извън нея. С цел да приведе дейността си в съответствие с изискванията на наредбата и приложат необходимите промени в софтуера, който компанията ползва, са поставени няколко въпроса.
Съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставените въпроси:
Въпрос 1:
Кога стартира продажбата и в кой момент е коректно да се генерира УНП за продажба на куриерска услуга?
Пример: При вземането на пратка от клиент имаме три варианта за платец: за сметка на изпращач, за сметка на получател, за сметка на трета страна платец (ТСП).
Казус 1: Пратката е за сметка на изпращач, но имаме отложено плащане заради наличието на договор. Издаваме една фактура за всичките му пратки, изпратени през посочения срок. Фактурата може да бъде в брой или по банка. Кога ще трябва да се генерира УНП – При взимане на пратката или при издаване на фактурата?
Казус 2: Пратката е за сметка на получател или ТСП? Кога ще трябва да се генерира УНП – При взимане на пратката или при доставяне на пратката?
Казус 3: Пратката е за сметка на получател или ТСП, но имаме отложено плащане заради наличието на договор? Издаваме една фактура за всичките му пратки, изпратени през посочения срок. Фактурата може да бъде в брой или по банка. Кога ще трябва да се генерира УНП – При взимане на пратката или при издаване на фактурата?
Отговор:
Уникалният номер на продажба (УНП) трябва да се генерира в момента на въвеждане в софтуера на информация за продажбата, т.е. когато клиентът е заявил ползването на услуга за доставка, предоставяна от куриерското дружество. В посочения случай това най-късно е моментът на взимане на пратката от клиента. Начинът на плащане, моментът на плащане и чие е задължението за заплащане на услугата нямат отношение към момента на генериране на УНП за продажбата.
Въпрос 2:
За всяка пратка ли ще трябва да издадем УНП? Ако са няколко пратки в една фактура и съответно в един касов бон, трябва ли всички пратки да имат различно УНП? Всяка пратка ли трябва да се третира като отделна продажба? Пример: Ако приемем, че даден клиент изпраща всеки ден по две пратки и накрая на месеца му ги фактурираме, ние ще издадем една фактура и един фискален касов бон за всички негови пратки.
Отговор:
Наредбата не ограничава възможността при наличие на периодичност при доставка на стоки или предоставяне на услуги да се генерира един УНП и към него да се отнасят всички следващи доставки/предоставени услуги в рамките например на месец. Конкретно на въпроса Ви – не е необходимо всяка пратка да се третира като отделна продажба, необходимо е обаче всяка пратка да бъде отразена в „общата“ продажба, която се формира в рамките на месеца за даден Ваш клиент, с който имате сключен договор.
Въпрос 3:
Основна част от УНП е серийния номер на Фискалния касов апарат. В повечето случаи при нас ще са замесени повече от един фискален касов апарат. Затова е важно да се уточни кога започва продажбата при нас и кога се генерира УНП.
Пример: Пратката се взима в София и се доставя, и фактурира във Варна. И двата търговски обекта разполагат с фискален касов апарат към едно СУПТО.
Отговор:
Наредба №Н-18/2006 г. не поставя ограничение за издаване на фискален бон (ФБ) при плащане по продажба от същото фискално устройство, чийто индивидуален номер е включен в УНП на продажбата. Това означава, че въвеждането на информация за дадена продажба може да се направи в София от служител Х и УНП да съдържа номера на ФУ, свързано с работното място на този служител, а плащането (частично или цялостно) по тази продажба може да бъде направено във Варна с издаване на ФБ от друг служител на друго ФУ. Това е нормалният начин на работа, когато се използват софтуери с централизирана база данни, до която всички служители имат достъп, независимо от местонахождението на работното им място.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар