получено запитване във връзка с разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин – изм. и доп. ДВ. бр.52 от 02 юли 2019 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № М-94-С-373
Дата: 26.07.2019 год.
ЗДДС, чл. 118;
Наредба №Н-18, чл. 3, ал. 1;
Наредба №Н-18, чл. 4, чл. 5;
ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 7.

ОТНОСНО: получено запитване във връзка с разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин – изм. и доп. ДВ. бр.52 от 02 юли 2019 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-94-С-373/02.07.2019 г., което съдържа молба за предоставяне на разяснения, относно регистрирането и отчитане на приходи от продажби на масажни услуги по реда на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.
Според фактическата обстановка, изложена в писмото Ви, Вие сте напълно сляп, но притежавате умения за извършване на масажи. Възнамерявате да осъществявате тази дейност професионално, чрез студио за масажи и в качеството си на едноличен търговец, но сте изправен пред непреодолимо затруднение, свързано с невъзможността да намерите касов апарат, подходящ за слепи хора, както и не разполагате с финансова възможност да наемете асистент, който да отговаря за тази дейност.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Как в описания случай следва да изпълните изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. и поради невъзможност да работите с наличните на пазара одобрени касови апарати, може ли да работите без фискално устройство в масажното студио?
2. Може ли да осъществявате дейност (масажи в наето за целта помещение), като свободна професия и следва ли за целта да заличите в търговския регистър регистрацията на едноличния търговец?
Предвид информацията във Вашето писмо, съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По въпрос първи и втори:
Разпоредбата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта. Редът и начинът на издаване на фискални касови бележки се определят с наредба, издадена от министъра на финансите.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Изключенията от задължението за регистриране на продажбите в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. В чл. 4 от тази наредба са посочени лицата, които нямат задължение да регистрират извършените продажби в търговски обект чрез ФУ, и като такива в т. 8 на същия член са посочени тези, които упражняват свободна професия. Съгласно § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. „лица, упражняващи свободна професия“ са тези по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно това определение лицата, упражняващи свободна професия, са физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
* осъществяват за своя сметка професионална дейност;
* не са регистрирани като еднолични търговци; и
* са самоосигуряващи се лица, по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Следователно за извършваната от Вас дейност като масажист може да бъдете лице, упражняващо свободна професия, ако кумулативно са налице изброените по-горе изисквания на §1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ.
Лицата, които упражняват свободна професия, на основание чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията. Тя е и компетентният орган, който преценява наличието на основание за регистрация.
Доколкото, на основание чл. 4, т. 8 от Наредба № Н-18/2006 г., лицата, упражняващи свободна професия, не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, за тях е приложима нормата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, съгласно която те са длъжни да издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите на първичен счетоводен документ. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
– наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
– дата на издаване;
– наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
– предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
Уведомяваме Ви, че във връзка с нуждата от разработване, одобрение и произвеждане на ФУ, които са подходящи за употреба от хора, с увредено зрение,
НАП е предприела действия по информирането на големите производители на ФУ в страната.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар