Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с §10а, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗДДФЛ.

№109/08.02.2019г.
ЗДДФЛ- чл.18, ал.1
ЗДДФЛ- §10а, ал.3 от ПЗР към ЗИД на ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с §10а, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗДДФЛ.

Изпратили сте писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“- … с вх. №……………………. Изложена е следната фактическа обстановка:
Имате решение на ТЕЛК, с което Ви е определена трайно намалена работоспособност 64% със срок на инвалидността за периода 09.04.2015г.- 01.04.2018г. В този период навършвате изискуемата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (посочвате рожденната си дата- ………….1956г.).
Въпросът Ви е:
Можете ли да продължите да ползвате данъчното облекчение по реда на чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ, при положение, че продължавате да работите без прекъсване по трудов договор и не сте подали документи за пенсиониране за изслужено време и старост?

Във връзка с изложеното и действащата към настоящия момент нормативна уредба изразяваме следното становище:
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
За да е валидно експертното решение следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т.е. решението е влязло в сила и не е изтекъл срока на определената с него инвалидност, да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му придава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен закон да му делегира такова действие за целите на облагането с данък.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД на ЗДДФЛ), обнародван в ДВ бр.99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в §10а от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) е създадена нова ал.3, по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Видно от предоставените от Вас данни в срока на решението на ТЕЛК сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия по чл.68 от КСО. Обстоятелството, че не сте подали документи за пенсиониране няма отношение към реда предвиден за ползване на данъчното облекчение по реда на чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ. С редакцията на закона от 01.01.2012г., който е в сила и към настоящия момент, правопараждащо е навършването на определната в чл.68 на КСО възраст, а не правото на пенсия, което е свързано освен с навършване на възрастта и с осигурителния стаж на лицата.
Предвид изложеното по горе и при сега действащата нормативна уредба, за Вас са налице предпоставките, посочени в §10а, ал.3, предложение второ от ПЗР на ЗДДФЛ и имате право да ползвате данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по чл.18 от ЗДДФЛ и след 2018 г.
Съгласно чл. 42, ал.3, т.1 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа се намалява с данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ. Прилагайки реда на ЗДДФЛ за данъчни облекчения на лица с намалена работоспособност /50 и над 50 на сто/ и предвид изложената фактическа обстановка, следва да Ви се удържа авансов данък върху сумата, надвишаваща 660 лв., когато месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ е над нея.
Годишният данък се определя от работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето /чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ/.
Ползването на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност може да се извърши и с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 23, т. 1 от ЗДДФЛ/.

5/5

Вашият коментар