Попълване на приложение № 7 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Относно: Попълване на приложение № 7 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-76 от 11.03.2021 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Единствената дейност на предприятието е патентна – търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ. Облагането се извършва по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с патентен данък.
През 2020 г. предприятието е получило безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от Пандемията COVID-19“.
С получените средства са изплатени заплати и осигуровки на лице, назначено по трудово правоотношение и разходи за ел. енергия.
Получените средства са отразени като текущ приход от финансиране на текущата дейност за 2020 г.
Във връзка с подаване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и прилагайки принципа на съпоставимост на приходи и разходи, разходите и прихода от безвъзмездната помощ са отразени в приложение № 7 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Поставени са следните въпроси:
1. Правилно ли е прилагането на описания подход?
2. В кое приложение следва да бъдат отразени разходите, в кое приходите и в кое приходите от финансиране?
3. Ако не, какъв следва да бъде подходът?
3. Каква данъчна ставка следва да бъде приложена?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчно задължени лица са едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски стопани, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ – за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в ЗДДФЛ.
Предприятие на едноличен търговец, което извършва патентна дейност, се облага по реда на ЗМДТ и не е данъчно задължено по реда на ЗКПО. Същото обаче следва да прилага разпоредбите на ЗКПО, за да формира облагаем доход за целите на прилагането на Кодекса за социалното осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). За определянето на окончателните осигурителни вноски е необходимо да се формира облагаем доход за извършваната дейност съобразно начина, по който се осъществява съответната дейност от едноличния търговец. В тази връзка е нужно лицето да попълни Приложение № 7.
При извършване на патентна дейност от едноличен търговец в Приложение № 7, е необходимо да се попълват колони 3 и 4 на Част ІІ. В колона 3 се посочва кодът, съответстващ на конкретния вид дейност, посочен в номенклатурата в Част ІІ. В тези случаи на ред 1 в колона 4 в Част ІІ се вписват приходите от съответната дейност, а на ред 2 общият размер на разходите съгласно данните по Отчета за приходите и разходите. Облагаемият доход на ред 3 се определя, като финансовият резултат от съответната дейност се преобразува по ред, аналогичен на предвидения в Приложение № 2, без да се намалява с размера на приспаднатата данъчна загуба по реда на ЗКПО.
Съгласно § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на ЗКПО „счетоводен финансов резултат“ е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.
Правилата за съставяне на отчета за приходи и разходи са регламентирани с национален счетоводен стандарт (СС) 1 – Представяне на финансовите отчети.
Отчитането на приходи от финансирания се извършва по реда на СС 20 – Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ. Първоначално, преди да бъдат извършени разходите и изпълнени условията за получаване на помощите, но при достатъчна сигурност, че помощите ще бъдат получени, те се осчетоводяват като финансиране, освен ако в закон не е предвидено друго. В отчета за приходи и разходи приходите от финансиране се отразяват в периода, в който са извършени разходите за изпълнение на условията за получаване на държавна помощ.
Приходите от финансиране формират счетоводният финансов резултат и не подлежат на регулиране за данъчни цели, т.е. няма специални данъчно третиране. Разходите, които са отчетени и за които се предоставят правителствените помощи се признават за данъчни цели, тъй като се предполага, че са изцяло за дейността на предприятието.
На основание посоченото, че предприятието извършва дейност по реда на ЗМДТ облагаема с патентен данък и получените финансирания (приходи) от държавата се използват за покриване на определени със съответната програма допустими разходи, свързани с дейността по организиране на търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ, считам че не е налице основание да се прилага друг вид облагане, различно от това, което е декларирано по реда на ЗМДТ, както и друг начин на попълване на Приложение № 7 или попълване на друго приложение.

3.8/5

Вашият коментар