постъпило писмо, заведено с вх. №М-94-М-605 от 08.08.2019 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите

Изх. № М-94-М-605
Дата: 22.10.2019 год.
Наредба №Н-18, чл. 11, ал. 5;
Наредба №Н-18, чл. 11, ал. 6;
Наредба №Н-18, чл. 11, ал. 8;
Наредба №Н-18, чл. 15, ал. 1, т. 9;
Наредба №Н-18, чл. 22, ал. 1.

ОТНОСНО: постъпило писмо, заведено с вх. №М-94-М-605 от 08.08.2019 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите

Във връзка с постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) Ваше писмо, заведено с вх. №М-94-М-605 от 08.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„Наскоро (миналия месец) в качеството си на производител и сервиз направихме два монтажа на електронна система с фискална памет (ЕСФП), като на единия обект, поради технически причини системата беше демонтирана след около денонощие работа. И за двата обекта бяха подадени заявления за одобряване на тип измервателни средства, работещи в състава на ЕСФП.“
При така изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Трябва ли за тези обекти да се подават свидетелства за регистрация на ЕСФП чрез програмата „Fiscal“, при условие, че ЕСФП все още не е одобрена от Българския институт по метрология (БИМ) със съответното измервателно средство?
2. За ЕСФП, която е дерегистрирана и демонтирана, трябва ли да се подава информация за разчитане на фискалната памет от производителя?
Съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 11, ал. 5 от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (наредбата) одобряване на ЕСФП се извършва след изпитване в лабораторни условия в БИМ, а след това в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл. 10, ал. 5. Добавяне на ново средство за измерване в състава на ЕСФП се извършва след изпитване в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл. 10, ал. 5.
Въз основа на резултатите от изпитването и положително или отрицателно становище на комисията по чл. 10, ал. 5 за съответствие на типа с изискванията по тази наредба председателят на БИМ издава или мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа ЕСФП съгласно приложение №7 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 8, в което вписва новото средство за измерване, в съответствие с чл. 11, ал. 6 от наредбата.
По силата на чл. 11, ал. 8 в срок 7 дни от издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на чл. 11 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване представител на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което лицето по чл. 3 има сключен договор за техническо обслужване и ремонт, въвежда ЕСФП в експлоатация и издава свидетелство за регистрация на ЕСФП.
Видно от описаната в запитването Ви фактическа обстановка, ЕСФП е в изпитване в реални условия, предвид което данни чрез програма „Fiscal“ следва да се подадат след получаване от БИМ на допълнение към свидетелството за одобрен тип и издаване на актуално свидетелство за регистрация на ЕСФП за конкретния обект.

По втори въпрос:
При наличие на обстоятелство от изброените в чл. 22, ал. 1 от наредбата, независимо от продължителността на работа на ЕСФП, задължително се извършва демонтаж на фискалната памет и същата се разчита от производителя/вносителя на системата. Данни за разчетената фискална памет се подават от производителя или вносителя на ЕСФП при спазване реда на чл. 15, ал. 1, т. 9 от наредбата.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар