постъпило запитване във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и чл. 29 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-Е-342
Дата: 16.02.2021 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 29.

ОТНОСНО: постъпило запитване във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и чл. 29 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, заведено с вх. №M-26-Е-342/12.05.2020 г., относно извършване на дейност по събиране на суми от името и за сметка на други лица (по реда на чл. 29 от Наредба №Н-18/2006 г.) и съдържанието на фискалните бонове (ФБ). Изложена е следната фактическа обстановка:
На основание договор за услуги, ………. ЕАД събира в центровете си за обслужване на клиенти суми от името и за сметка на други лица, а именно „……“ АД, „…… Продажби“ АД и „……. Енергийни Услуги“ ЕАД (наречени по-долу Доверители), като за изпълнението на тази дейност спазва изискванията на Наредба № Н-18/ 2006 г.
Доверителите на ……… ЕАД (Комисионер) са дружества, лицензирани по смисъла на Закона за енергетиката от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както следва:
* „…….“ АД притежава лицензия № …../ ……..2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“. Лицензията на дружеството е изменена с Решение на КЕВР с № ……/…….2013 г., като е допълнена с правата и задълженията за дейността „координатор на специална балансираща група“ за компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната мрежа;
* „……. Продажби“ АД притежава лицензия № ……./……..2004 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“, изменена и допълнена с Решение на КЕВР с № …../……2013 г. с правата и задълженията за дейността „координатор на специална балансираща група“. Дружеството притежава и лицензия № ……./……2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, която е изменена и допълнена с Решение на КЕВР с № ……/……..2013 г. с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на специална балансираща група”;
* „……. Енергийни Услуги“ ЕАД притежава Лицензия № …../…….2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и допълнена с правата и задълженията за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ с Решения на КЕВР с № ……./……2013 г., съответно № е № …./…….2019 г.
В изпълнение на чл. 29 от Наредбата, фискалните устройства са програмирани така, че продажбите на доверителите да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
В дневния финансов отчет на лицето – комисионер се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето – комисионер сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.
Използваните фискални устройства са собственост на „…..“ ЕАД, като същите отговарят на изискванията на Наредбата.
Извършваните от „……“ ЕАД разплащания в брой в Центровете за обслужване на клиенти (ЦОК) са за вече издадени от доверителите фактури за комунални услуги (снабдяване с електрическа енергия) и след заплащането, стока не се предава на клиента. Информационната система, в която се регистрират разплащанията на фактурите в брой, не представлява по своята същност система за управление на продажби в търговски обект (СУПТО) по смисъла на Наредбата и като такава не следва да бъде регистрирана в НАП.

В тази връзка е поставен следният въпрос:
Дали за целите на противодействието на данъчни нарушения и прозрачност и проследимост на извършените разплащания на фактури в брой е достатъчно, че в касовия бон, генериран от фискалното устройство се съдържа информация за номера на фактура и уникален номер на продажбата?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададения от Вас въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 на Наредба №Н-18/2006 г. фискалната касова бележка, издадена от ФУ, трябва да е четима, да съответства на образеца съгласно приложение №1 и да съдържа задължителните реквизити, изброени в т. 1 – т. 17 на същата алинея. При плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 1, т. 15 от Наредба №Н-18/ 13.12.2006 г., задължително във ФБ трябва да се съдържа и номер и дата на фактура, по която се приема плащането. В тази връзка разпоредбата на чл. 26, ал. 9 от Наредба №Н-18/2006 г. допуска в случаите на плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура, номерът и датата на фактурата да се съдържат във фискалния/системния бон като свободен текст.
Що се касае до това във фискалния бон да се съдържа уникален номер на продажбата, следва да се направи уточнението, че след като „……….“ ЕАД не ползва софтуер за управление на продажбите в търговски обект, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, то няма изискване за посочване на УНП във фискалната бележка. Предвид това УНП може да бъде част от бележката само като свободен текст, маркиран със знак „#“ на първата и последната позиция на реда. По същия начин стои въпросът и когато уникалният номер на продажбата се подава от софтуер на доверител.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар