постъпило запитване във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № М-26-Ю-31
Дата: 14.05.2020 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 1;
ЗДДС, чл. 118, ал. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 10.

ОТНОСНО: постъпило запитване във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №M-26-Ю-31/09.04.2020 г., относно регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване, без електрическо захранване, като е изложена следната фактическа обстановка:
„Според текста на чл. 3 ал. 10 от Наредба Н-18 – лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер чрез автомат на самообслужване, без електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2 (от Наредбата), което не се вгражда в автомата на самообслужване, но текстът визира само продажби на услуги с развлекателен характер.“.
Поставяте следният въпрос: „Как да се регистрират и отчитат продажбите чрез механични вендинг автомати (автомат на самообслужване, без електрическо захранване) за продажба на стоки? Механизмът за плащане е механичен и няма възможност за поставяне на фискално устройство. За функционирането на автомата не е необходимо наличието на електричество.“.
Предвид информацията във Вашето писмо и съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
В разпоредбата на чл. 118, ал. 3, изречение второ ЗДДС е регламентирано, че в случаите на продажби на стоки или услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване и които се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване, с изключение на услуги по обмяна на валута, фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ по ред и начин, определени с наредба, издадена от министъра на финансите.
В случай, че се извършва търговска дейност и се продават стоки, в това число и чрез автомат на самообслужване, функциониращ без електрическо захранване, лицето стопанисващо автомата следва да регистрира и отчита продажбите си в съответствие с разпоредбите на ЗДДС и Наредба №Н-18/13.12.2006 г. (чрез издаване на фискален бон от фискално устройство или чрез издаване на системен бон от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност).

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар