постъпило запитване във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-А-89
Дата: 21.05.2020 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 17.

ОТНОСНО: постъпило запитване във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-26-А-89/24.02.2020 г. В него поставяте въпрос за настройването на кодовете за вид плащане в софтуер за управление на продажбите в търговския обект, като е изложена следната фактическа обстановка:
„Фирмата ни „……..“ ООД с ЕИК …… е търговска. Внедрихме СУПТО, което декларирахме по надлежния ред в НАП. Имаме въпрос, на който не намерихме отговори в публикациите, затова се обръщаме към Вас.
Имаме неяснота, свързана с настройването на кодовете за вид плащане в СУПТО. В касовите апарати, преди свързването им със СУПТО, имаше настроени стандартно кодове за плащане — в брой, кредит, дебитна карта, чек, ваучер, с долари.
Сега касовият апарат се управлява от СУПТО. Ние искаме да настроим кодове, които отговарят на търговската ни практика.
Например имаме и плащания с наложен платеж, което отсъстваше в настройките на касовия апарат като вид плащане“.
Поставяте следния въпрос:
„Има ли задължителни кодове за вид плащания, които постъпвайки в НАП да идентифицират плащането дали е в брой, карта, ваучер … или ние свободно можем да си настроим в СУПТО кодове, които отговарят на видовете плащане при нас?“
Предвид информацията във Вашето писмо, съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Видовете плащания съгласно разпоредбите на чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. са както следва:
* плащания, за които се изисква издаване на фискален бон (ФБ): в брой, с чек,
с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства;
* плащания, за които не се изисква издаване на ФБ: внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Към настоящия момент видовете плащания, които се програмират във фискалните устройства (ФУ), са съобразени със структурата, в която ФУ подават XML съобщения с информация за дневните финансови отчети с/без нулиране и запис във фискалната памет и документи за продажби към НАП, съгласно Приложение №17 на Наредба №Н-18 от 2006 г.
При повечето одобрени типове ФУ има функционална възможност за програмиране и на допълнителни видове плащания. Следва да се има предвид, обаче, че наложеният платеж не е отделен вид плащане, поради което във фискалното устройство може да се програмира отделен департамент с примерно наименование „Разносна търговия“ и към него да се отнасят плащанията, извършени с наложен платеж, най-често в брой или с банкова дебитна/кредитна карта.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар