Прилагане на чл. 182, ал. 5, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и §1, т. 74 от с.з. от дружество със 100 % държавно участие

Изх. № М-24-36-21
Дата: 21.08.2018 год.
ЗКПО, чл. 182, ал. 5, т. 2;
ЗКПО, чл. 189б, ал. 1;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 74.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 182, ал. 5, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и §1, т. 74 от с.з. от дружество със 100 % държавно участие

В писмено запитване, изготвено от органите по приходите и препратено по компетентност в ЦУ на НАП, заведено с вх. № М-24-36-21/23.07.2018 г., е описана следната фактическа обстановка:
На ДП „К…….к“ се извършва проверка за установяване правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2014 г. по реда на чл.189б от ЗКПО. При проверката е установено, че са изпълнени условията на чл. 167, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗКПО, както и на чл.189б, ал. 1 и ал. 2 от закона. За предприятието не са налице ограниченията на чл. 182, ал. 5, т. 1 и т. 3. от ЗКПО. Относно ограничението на чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО е установено следното:
1. Средносписъчният брой на персонала през 2014 г. е 120 работници и служители;
2. Стойността на активите към 31.12.2014 г. е в размер на 10 152 хил. лв.;
3. Годишният оборот за 2014 г. е 2 039 хил. лв., а общият размер на приходите за 2014 г. е 5 070 хил. лв.;
4. Съгласно чл. 2, ал. 4 от приетия с ПМС 228/31.08.2004 г. Правилник за устройството и дейността на ДП „К…..“,(обн. в ДВ бр. 78 от 2004 г.) предприятието не може да придобива акции и дялове от търговски дружества;
5. През периода 2013-2015 г. предприятието не е получавало субсидии за възложени от държавата публични задачи и дейности чрез бюджета на Министерство на земеделието и горите, на основание §54 от Преходните разпоредби на Закона за животновъдството и приетия с ПМС 22/31.08.2004г. Правилник за устройството и дейността на ДП „К……“, ( ДВ бр.78 от 2004 г.);
6. ДП „К……“ е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
7. Собственикът на ДП „К……“ е Министерство на земеделието, храните и горите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Попада ли държавното предприятие в ограничението на чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО и има ли право на преотстъпване на корпоративен данък за 2014 г. по реда на чл. 189б от ЗКПО?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО, корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, когато са изпълнени едновременно условията, определени по ал. 2 на чл. 189б на същия закон.
Едно от условията за прилагане на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл. 189б от ЗКПО е данъчно задълженото лице да не е голямо предприятие (чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО).
Легално определение за „големи предприятия“ за целите на чл. 189б от ЗКПО е дадено в § 1, т. 74 от ДР на същия закон. Нормата е препращаща и постановява, че това са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (Регламент (ЕС) № 702/2014),(ОВ, L 193/1 от 1 юли 2014 г.).
Съгласно чл. 2, параграф 1 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 „Определение за микро-, малки и средни предприятия“, категорията на микро-, малките и средните предприятия (МСП) обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро. При определяне на тези показатели следва да се имат предвид и правилата, регламентирани в останалите разпоредби на Приложение І с оглед на това, че § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО препраща към цялото Приложение І, а не само съм чл. 2 от същото.
В чл. 3 от Приложение І са посочени видовете предприятия, които са взети предвид при определяне на числеността на персонала и финансовите показатели а именно: „самостоятелно предприятие“, „предприятия партньори“ и „свързани предприятия“.
В параграф 4 на чл. 3 от Приложение 1 е регламентирано, че дадено предприятие не може да се счита за МСП, ако 25 % или повече от капитала или от правата му на глас се контролират пряко или косвено, съвместно или индивидуално, от един или няколко публични органа, с изключение на предприятията по параграф 2, алинея 2.
ДП „К……“ не попада в предвидените изключения по § 2, алинея 2, в които се съдържат правилата за определяне на „предприятия партньори“ като „самостоятелни предприятия“ и които не се отнасят за настоящия случай. ДП „К…..“ е самостоятелно предприятие, което няма право да придобива акции и дялове от търговски дружества.
От гореизложеното следва, че независимо че предприятието отговаря на заложените критерии по чл. 2 на Приложение 1 на Регламент (ЕС) 702/2014, се счита за голямо предприятие по смисъла на §1, т. 74 от ДР на ЗКПО, тъй като 100 % от капитала му се контролира от Министерство на земеделието, горите и храните (параграф 4 на чл. 3 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) 702/2014).
След като не е изпълнено едно от условията за прилагане на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за земеделски стопани, а именно данъчно задълженото лице да не е голямо предприятие (чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО), то предприятието не може да преотстъпва корпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО.

зАМ. Изпълнителен Директор на НАП:

(АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ)

5/5

Вашият коментар