Прилагане на чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

.
3_525/03.04.2020 г.

Наредба № Н-18 от 2006 г., чл. 3, ал. 2;
Наредба № Н-18 от 2006 г., чл. 26, ал. 1 и ал. 2;
НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г., § 8, ал. 1 и 2 от ПР

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

В запитването e посочено, че във връзка с произнасянето на административнонаказващия орган по образувана в ТД N административнонаказателна преписка № …../2019 г. се желае разяснение на Наредба № Н-18/2006 г. и по-конкретно по въпроса дали в представените от лицето фискални бонове (ФБ) следва на отделен ред да бъде посочен размерът на заплатения акциз. Сочи се, че датата на извършване на нарушението е 16.07.2019 г. Към запитването са приложени 3 броя фискални бонове от 06.07.2019 г., 12.07.2019 г. и 15.07.2019 г.

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите Наредба № Н-18/2006 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., посл. изм. и доп. бр. 9 от 31 януари 2020 г.) е изразено следното принципно становище:
На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1. Задължението за издаване на фискален бон се отнася и за извършване на продажби от ЕСФП, работеща в режим на самообслужване. Регистриране на продажби на течни горива чрез ЕСФП при условия на отложено плащане се приключва с вид плащане „резерв 1“ – „отложено плащане“.
Реквизитите, които съдържа фискалният бон (ФБ), издаван при продажби на течни горива, са посочени в разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от наредбата.
С § 2 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. (обн. ДВ бр.10 от 01.02.2019 г.) в чл. 26 е създадена нова ал. 2, по силата на която при продажба/зареждане на течни горива фискалната касова бележка съдържа освен реквизитите по ал. 1 и следните реквизити, посочени на отделни редове по вид гориво:
1. размер на данъка върху добавената стойност за продаденото/зареденото гориво;
2. размер на акциза за продаденото/зареденото гориво;
3. продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност);
4. (отм. ДВ, бр. бр. 8 от 2020 г.) покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (покупна стойност).
По силата на § 8, ал. 1 от ПР на горепосочената Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2019 г. Според ал. 2 на същия параграф досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите/зарежданията на течни горива се прилага от лицата до привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на срока по ал. 1.
С § 45 от ПЗР на обнародваната в ДВ бр. 26 от 29 март 2019 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, срокът за привеждането на дейността на лицата, извършващи продажби на горива в съответствие с изискванията на наредбата е изменен от 31 март 2019 г. на 30 септември 2019 г.
Впоследствие горепосоченият срок отново е променен с § 15 от ПЗР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г., обн. в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г. Според тази промяна, в § 8, ал. 1 от преходната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 10 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019г.), се създава изречение второ, което предвижда, че „Лицата по изречение първо привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 в срок до 31 януари 2020 г.“
Видно от проследената хронология на нормативните промени, касаещи въвеждането на реквизитите, регламентирани в чл. 26, ал. 2 от наредбата е, че крайният срок за въвеждането им от лицата, използващи ЕСФП, е до 31 януари 2020 г. Както беше посочено по-горе, съгласно § 8, ал. 2 от ПР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г., до изтичането на крайния срок лицата могат да прилагат стария ред за регистриране и отчитане на продажбите/зарежданията на течни горива. Това в конкретния случай, посочен в запитването, означава, че към 16.07.2019 г. в издаваните ФБ за продажба на течни горива може да не фигурира размер на акциза за продаденото/зареденото гориво.

5/5

Вашият коментар