прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-Б-136
Дата: 12.06.2020 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 2а

ОТНОСНО: прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, което е заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-Б-136/05.03.2020 г. Запитването е поставено от счетоводна кантора „…….“ ООД, но се отнася за дружество, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружество с предмет на дейност „Общо строителство на сгради и строителни съоръжения“. За извършване на дейността си, това дружество притежава ведомствена бензиностанция, която се използва изцяло за лични нужди, т.е за обслужване на собствената механизация на дружеството, не се извършва търговия с течни горива /продажби на дребно/. Горивото се зарежда от акцизен склад и разплащанията се извършват изцяло по банков път. Ведомствената колонка е снабдена с Електронна система с фискална памет (ЕСФП) съгласно всички изисквания на Наредба № Н–18. На година се зарежда около 15 тона.
В тази връзка е поставен следния въпрос:
Следва ли в срок до 20 март същото да предостави по електронен път информация/данни за покупната цена на горивата, които са реализирани през календарния месец, в табличен вид във формат excel (съгласно Приложение 1 и Приложение 2 към заповедта на изпълнителния директор на НАП)?
Предвид информацията във Вашето писмо и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното принципно становище:
В „Държавен вестник“, бр. 8 от 2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. Считано от 1 февруари 2020 г. е в сила нова разпоредба на чл. 26, ал.2а, съгласно която всяко лице по чл. 3, ал. 2 е длъжно да изпраща по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис информация на НАП по ред, начин и с формат на данни, определени от изпълнителния директор, за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец, в срок до 20-о число на следващия месец. Информацията се подава обобщено по административни области, на територията на които са разположени обектите на лицето по чл. 3, ал. 2.
В тази връзка задължението за подаване на информация за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец, се отнася до лицата, които извършват продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход (лицата по чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н–18).
Предвид изложеното от Вас, в случай че не се извършват продажби на течни горива, а се извършва единствено зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за собствени нужди, за дружеството не е налице задължение за подаване на информация по чл. 26, ал. 2а от Наредбата. Обръщам внимание, че ако се извършват освен зареждания за собствени нужди и продажби на течни горива, за дружеството ще е налице задължение за подаване на информация за покупната цена на горивата.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар