прилагане на чл. 29, във връзка с чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № 26-А-379
Дата: 24.02.2020 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 5;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 29.

ОТНОСНО: прилагане на чл. 29, във връзка с чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-А-379/19.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„………………….“ АД („Дружеството“) предоставя услуги по опериране на пунктове за продажба, като събира от името и за сметка на АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ) пътни такси по чл. 10, ал. 1 и ал. 2, чл. 10а, ал. 2, чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата (ЗП) от ползвателите на платената пътна мрежа на територията на България. Съгласно договор между Дружеството и „……………….“ ООД („Партньора“) предстои превъзлагане на част от дейностите по събиране на пътни такси на партньор, който е лицензиран по реда и условията на Кодекса за застраховането (КЗ) като застрахователен брокер. Посредничеството при събиране на пътни такси от и за сметка на АПИ от страна на застрахователя ще се реализира в неговите търговски обекти, където крайните потребители ще могат да заплащат пътна такса в брой или чрез ПОС терминал. Посредникът, който приема от крайния потребител сумата за конкретна пътна такса, достъпва специализираната онлайн платформа на дружеството за регистрация на продажбата. От своя страна дружеството в качеството си на страна по договора с АПИ превежда събраните такси в пълен размер на агенцията.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Необходимо ли е издаването на касови бележки от партньора на дружеството, а именно застрахователния брокер, в случаите когато се извършват плащания на електронни винетни такси (електронни винетки), заплащани в брой или с банкова карта от крайните потребители?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по зададения от Вас въпрос изразявам следното становище:
Въз основа на фактическата обстановка и съгласно чл. 7 от цитирания договор между Дружеството и Партньора става ясно, че дейността по продажба на електронни винетки е превъзложена (приходите от продажбата на електронните винетки да се събират от името и за сметка на Дружеството, което от своя страна ги събира от името и за сметка на АПИ), поради което приложение намира чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г. На основание цитираната разпоредба, когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират чрез ФУ на доверителя или чрез ФУ на лицето по чл. 3. С изречение второ изрично е уточнено, че когато доверителят не е задължено лице по чл. 3 във връзка с чл. 4 и 5 и довереникът за собствените си продажби също не е задължено лице, довереникът не е длъжен да регистрира и отчита чрез ФУ/ИАСУТД продажбите, които извършва от името на доверителя.
В тази връзка, за да се отговори на въпроса дали „……………“ ООД има задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискална бележка в случаите, когато за продажбата на електронни винетки приема плащания в брой или с банкова карта от крайните потребители, следва първо да се отговори на въпроса дали Дружеството, съответно АПИ, от чието име и за чиято сметка се извършват продажбите, са задължени да регистрират и отчитат тези продажби чрез фискални устройства.
І. Общи правила за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти
Общото правило, заложено в чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е че всяко лице (регистрирано и нерегистрирано по реда на закона) е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Задължение за регистриране и отчитане на продажбите/доставките на стока или услуга чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) в търговските обекти е налице когато плащането е извършено в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства.
На основание чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Предвид това в общия случай, когато лицата приемат плащане, извършено в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, за тях ще е налице задължение за издаване на касова бележка от ФУ/ИАСУТД.
ІІ. Относно дейността, извършвана от АПИ в качество на орган на държавната или местната власт
Дейностите, респективно лицата, освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от ФУ/ИАСУТД, са изчерпателно изброени в чл. 4 и чл. 5 от наредбата.
Видно от разпоредбата на чл. 5, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. не са задължени да издават фискални касови бележки държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДС. АПИ, като орган на държавна власт, осъществява произтичащите от нормативен акт – Закона за пътищата (ЗП), правомощия на държавата във връзка със събирането на пътните такси (чл. 10, ал. 10 от ЗП), установени по размер с нормативен акт – тарифа на Министерския съвет, съгласно чл. 10, ал. 6 от ЗП. Следователно АПИ не е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС за тази дейност, освен ако тази дейност би довела до значително нарушаване на правилата на конкуренцията (чл. 3, ал. 5, т. 2 от ЗДДС). Предвид обстоятелството, че понастоящем на територията на страната не оперира друг икономически субект, който за своя сметка да събира пътни такси, аналогични на тези, които на АПИ е възложено със закон да събира, следва да се приеме, че тази дейност на АПИ не води до нарушаване на правилата на конкуренцията.
С оглед на изложеното, когато плащанията за пътните такси към АПИ, в т.ч. към нейните специализирани звена (27 областни пътни управления, Националното ТОЛ управление и Института по пътища и мостове), определени в чл. 30 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ (посл. изм. ДВ бр. 12 от 08.02.2019 г.), се извършват по някой от начините, предвидени в Наредба №Н-18/2006 г., например в брой, с дебитна или кредитна карта, или със заместващи парите платежни средства, АПИ няма задължение за регистрирането им чрез фискално устройство.
ІІІ. Относно извършване на дейност по събиране суми от името и за сметка на АПИ
3.1. Видно от разпоредбата на чл. 5, т. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. не са задължени да издават фискални касови бележки лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 6 от Търговския закон, а именно лицата, извършващи застрахователни сделки. От изложеното в запитването става ясно, че „………………..“ ООД е лицензиран по реда и условията на КЗ като застрахователен брокер, поради което за извършваните от него застрахователни сделки не е налице задължение за регистриране и отчитане чрез фискално устройство.
3.2. „……………“ АД не попада в изключенията, предвидени в чл. 4 и 5 от Наредба № Н-18/2006 г., тъй като не извършва дейност или доставки в качеството си на орган на държавната или местна власт, а извършва тези продажби от името и за сметка на АПИ. От друга страна на основание чл. 29 от наредбата „……………“ АД не би била задължена да регистрира и отчита плащанията по продажби на електронни винетки, тъй като доверителят (АПИ) не е задължено по чл. 3 лице във връзка с чл. 4 и 5 от наредбата и при условие че за собствените си продажби също не е задължено лице.
В случая на „………….“ ООД предстои да бъде превъзложена част от дейностите по събиране на пътни такси от името и за сметка на „…………….“ АД. Тъй като в качеството си на лице, извършващо застрахователни сделки „…………..“ ООД не е задължено по чл. 3 от наредбата лице и ако „…….“ АД също не е задължено лице, тъй като събира плащания по продажби на електронни винетки от името и за сметка на АПИ, което също не е задължено по чл. 3 от наредбата, за „…………….“ ООД няма да е налице задължение да издават касова бележка чрез фискално устройство за извършените продажби съгласно разпоредбата на чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар