fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 256

Изх. № 26-Е-64
Дата: 05.11.2019 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
ДР на ЗДДС, §1, т.87;
ДР на Наредба №Н-18, §1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Е-64/06.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на фирма „……….“ ЕООД, ЕИК ……, е свързана с еднократното годишно организиране на международно изложение за технологични иновации „…….Europe“. Целогодишно дружеството получава такси за достъп до изложението, като клиенти са местни и чужди физически и юридически лица. Продажбите се осъществяват чрез интернет сайт на събитието „………org“, а плащанията по банков път чрез директен превод по сметка, чрез „Pay Pal“ или виртуален пос-терминал с кредитни и дебитни карти, за последните се издава фискален бон /ФБ/. Необходимите стъпки за извършване на плащане са: регистрация на клиентски профил чрез цитирания сайт, генериране на проформа-фактура и избор на начин на плащане. Единствено при провеждането на самото събитие се дава възможност на мястото, на което се провежда то, достъпът да се плати в брой.
Въпрос №1:
Сайтът „……org“ електронен магазин ли е по смисъла на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин ?
Отговор:
Съгласно §1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане. На база предоставеното от Вас описание въпросният сайт попада в хипотезата на „електронен магазин“ съгласно посоченото определение.
Въпрос №2:
Сайтът „……org“ софтуер за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО) ли е по смисъла на Наредба №Н-18/2006 г.?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването, ако софтуерът на уеб-сайта притежава посочените по-горе характеристики на СУПТО, то същият следва да отговаря на всички изисквания, посочени в Приложение №29 на Наредба № Н-18/2006 г.
Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. За лицата, използващи друг СУПТО за управление на продажбите си, се допуска всички заявки за продажби, направени през електронния магазин, автоматизирано да се импортират в СУПТО при спазване на определени изисквания, подробно описани в документ „Разяснения относно импорт в СУПТО на данни за продажби от външни източници“, т. III, публикуван на сайта на НАП, рубрика „Полезно“, тема „Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“. Срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата в този случай е 31.01.2019 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Корекция на ползван данъчен кредит;

ОТНОСНО: Корекция на ползван данъчен кредит;Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, основната дейност на представляваното от Вас юридическо лице е покупко-продажба на бяла и черна техника, като същата е с две годишен гаранционен срок. При продажбата, част от тази техника, която е в гаранция,дава дефекти, които не са поправими, за което се издава протокол

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

20-00-111/15.08.2013 г.чл. 12, ал. 5, т. 3 вр. чл. 195, ал. 1 от ЗКПО§ 1, т. 8, 9 и 33 от ДР на ЗКПОчл. 37, ал. 2 от ДОПКВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-111/08.04.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

ЗДДС, чл.58, aл. 1, т. 6,ЗДДС, чл.69, aл. 2, т. 1,ППЗДДС, чл.50, aл. 2,ЗДДС, чл.71, aл. 4

Изх. №53-04-664 07.12 2017 г. чл. 58, ал. 1, т. 6, чл. 69, ал. 2, т. 1, чл. 71, ал. 4 от ЗДДСчл. 50, ал. 2 от ППЗДДСВ запитванията е изложена следната фактическа обстановка: „Н“ АД е клон на чуждестранен търговец от Турция и е регистрирано по ЗДДС.През месец септември 2017 г. дружеството извършва доставка

данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходни облагане (ЗКПО) на счетоводното отчетените разходи за стипендии, уредени чрез сключване на договори по чл. 229 от Кодекса на труда (КТ)

Изх. № 26-Б-122Дата: 18.06.2018 год. ДР на ЗКПО, § 1, т. 5 ОТНОСНО: данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходни облагане (ЗКПО) на счетоводното отчетените разходи за стипендии, уредени чрез сключване на договори по чл. 229 от Кодекса на труда (КТ) Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх.

момент на завършване и облагане на новопостроени сгради

Изх. № 08-Б-10Дата:26.07.2012 год.ЗМДТ, чл. 15, ал. 1относно: момент на завършване и облагане на новопостроени сгради В отговор на поставените въпроси относно момента на завършване и началния момент на облагане с данък върху недвижимите имоти на новопостроени сгради, Ви уведомяваме: По силата на чл. 15, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за

Прилагане на чл. 10 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 10 от ЗКПО В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. от 18.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Дружеството внася стока от страна извън ЕС /Китай/ през чуждестранен сайт. Стоките, които идват са без издадени фактури. При изискване за издаване на фактура за закупената стока от страна

Въпроси, свързани с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)&l

Изх. № 26-А-127Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)Уважаеми г-н ,По повод Ваше писмо, постъпило в Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-А-127/30.11.2007 г., Ви уведомявам

КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3,КСО, чл.7, aл. 1,КСО, чл.5, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1

5_23-29-113/23.12.2015 г.КСО, чл. 7, ал. 1, чл. 4, ал. 1, т. 1,чл.5, ал. 1;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 33, ал. 1, т. 3;В запитването е изложена следнатафактическа обстановка: На основание на сключено споразумение за предоставяне на персонал през ревизирания период 14.07.2011 г.-31.12.2014 г. задълженото лице „а“ ЕООДползва командировани специалисти от „а“ Южна

Scroll to Top