fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 257

Изх. № 26-Е-104
Дата: 25.11.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани прилагането на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №26-Е-104/20.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: „…..” ООД е пощенски оператор по смисъла на Закона за пощенските услуги, извършващ универсални пощенски услуги, пощенски парични преводи, куриерски услуги и приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, предаването им чрез електронни съобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки.
„…….” ООД осъществява куриерската си дейност чрез разположени на територията на страната над 700 търговски обекта. Дейността на всички търговски обекти се осъществява чрез използвана от дружеството ERP-система за управление на продажбите, отчитаща всички постъпления в брой. Системата е разработена от наш Партньор единствено за дейността на ……. Дружеството ни продава куриерски услуги и документирането им става чрез ERP-система – собственост на …… Отделните търговски обекти се управляват от различни юридически лица (наши търговски представители), които използват ERP системата на „……….” ООД. В ERP системата Партньорите (търговските представители) отчитат продажби, обработвайки пратки от името и за сметка на ………..
Въпрос №1
Какъв е срокът, в който дружеството трябва да регистрира използваната ERP система като софтуер за управление на продажбите в търговски обект – до 31.03.2019 г. или до 31.12.2019 г., предвид обстоятелството, че разполага с повече от 500 търговски обекта?
Отговор:
Срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. е 31.01.2020 г. Изключение правят лицата, които отговарят на условията, подробно разписани в чл. 52а1 на наредбата – за тях срокът е 31.03.20120 г. Обръщам внимание, че срокът за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на наредбата за лицата, използващи интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, е 31.01.2020 г.
Въпрос №2
Посочената информация в системата за услуги, предлагани от „……….” ООД, а именно подател, получател, вид услуга по пратката (наложен платеж, пощенски запис, обратна разписка, куриерска или пощенска услуги и др.), количество, единична цена, облагаема стойност, ДДС, обща сума с ДДС, начин на плащане, датата на сделката, дата на плащане, изпълнява ли изискванията на §1, т. 19 от ДР на Наредбата да предостави информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включваща проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне или извършване на плащане?
Използваната от дружеството Ви система попада в обхвата на определението за софтуер за управление на продажбите съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Посочената от Вас информация, която се въвежда, обработва и съхранява в системата, е достатъчна за проследяване изпълнението на предоставяните от дружеството Ви услуги съгласно §1, т. 19 от ДР на наредба №Н-18/2006 г.
Въпрос №3
Необходимо ли е „……….” ООД да се регистрира като разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект по глава седма „б” от Наредбата, предвид факта, че предоставя ERP системата за използване на различните юридически лица, които управляват търговските обекти, осъществяват дейността на „……….” ООД и в нея отчитат само приходи за дружеството, а самото изработване на софтуера се извършва от друга фирма , която изработва за нашите нужди.
Отговор:
Считаме, че „……….“ ООД следва да подаде декларация и информация за софтуера като негов производител, доколкото софтуерът е произведен специално за Вашето дружество и притежавайки авторските права върху софтуера дружеството може да прави промени в него, както и да го разпространява, респ. предоставя за ползване на своите партньори – самостоятелни юридически лица.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, чл.40, aл. 2

5_94-00-221 /11.12.2010г.ЗЗО, чл.40, ал.2;Фактическа обстановка: Родител на пострадали по време на наборна военна служба работи по трудово правоотношение.Въпрос: Приложима ли е разпоредбата на чл.40, ал.2 от Закона за здравното осигуряване?На основание чл.40, ал.2 от ЗЗО, се осигуряват за сметка на републиканския бюджет: ветераните от войните и военноинвалидите; инвалидите, пострадали при или по повод на отбраната

Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС

Изх. №М-24-31-88Дата:12.10.2012 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; Регламент № 883/2004, чл. 11; Договор между Република България и Руската федерация засоциална сигурност, чл. 6, ал. 1.Относно: Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на подводница

.№24-34-18Дата:10.04.2014 год. ЗДДС, чл. 31, т. 7; ЗДДС, чл. 82, ал. 1; ЗДДС, чл. 82, ал. 5. Относно: прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба наподводницаВъв Ваше писмо, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-34-18 от 14.02.2014 г., е предоставена допълнителна информация към запитване, на

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция „ОДОП“ – …………..постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-230/25.06.2015 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС ще извърши услуга – инсталация на машина, при която получател е фирма с данъчна регистрация в ЕС. Инсталацията ще се извърши във фабрика на територията на България,

ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДС, чл.26, aл. 3, т. 2

2_946/17.05.2010 ЗДДФЛ – чл.29, т.1ЗДДС – чл.26, ал.3, т.2 Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. …. с вх…………./…………….2010г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:Вие сте регистриран земеделски производител, отглеждащ едър рогат добитък във ферма, първа категория. Регистриран сте по ЗДДС, водите счетоводство.Основните Ви приходи са от продажба на

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5-23-22-1688/05.11.2015 г.ДДС, ЧЛ.69, АЛ.1 ДДС, ЧЛ.74, АЛ.2ДДС, ЧЛ.75, АЛ.1 В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„П..” ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице. Основната дейност на дружеството е строителство на жилищни и нежилищни сгради.

Становище на НАП с Изх. №21-04-1 от 23.03.2018 г.

Изх. №21-04-123.03.2018 г. Чл. 79, ал. 1от ЗДДСЧл. 79, ал. 2 от ЗДДСЧл. 79, ал. 3 от ЗДДСЧл. 80 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:През 2015 г. дружеството закупува недвижим имот – сграда с цел реконструкция и доизграждане на производствена база. За извършената покупка е ползван данъчен кредит по ЗДДС. След извършени

Scroll to Top