fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 258

Изх. № М-26-С-70
Дата: 06.12.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 87;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;
ДР на Наредба Н-18/2006 г., § 1, т.19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-С-70/12.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ООД, ЕИК ……, продава осигурителни устройства в различни държави – в и извън ЕС. През 2019г. дружеството възнамерява да разшири дейността си като създаде и поддържа онлайн платформа за улеснение на клиентите си, през която те да могат да поръчват и плащат. Процесът ще се състои в:
1. Регистрация на клиента- Клиентът попълва данните си, като посочва държава, адрес и валиден ДДС номер.
2. Въвеждане на поръчката- Клиентът избира от предлаганите продукти и ги добавя в кошницата на сайта.
3. При приключване на поръчката системата определя сумата за плащане, включително дължимите данъци и изпраща на клиента потвърждение на поръчката, като му дава възможност да избере начин на плащане между плащане с платежно нареждане или с карта.
4. След направената поръчка и плащане, служител на дружеството организира доставката, следователно издава фактура и организира транспорт.
Въпрос №1:
Счита ли се за електронен магазин описания сайт ?
Отговор:
Съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
Посоченият от Вас сайт попада в хипотезата на „електронен магазин“ съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС.
Въпрос №2:
Следва ли онлайн платформата да се счита за софтуер за управление на продажбите?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването софтуерът на електронния магазин притежава характеристиките на СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г. и трябва да отговаря на всички изисквания на наредбата. В допълнение към настоящия отговор препоръчвам да се запознаете с публикуваните разяснения на сайта на НАП, рубрика „Полезно“, тема „Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“, документ „Схеми е-магазини – СУПТО“.
Въпрос №3:
Необходимо ли е да се издава фискален бон в случаите на плащане с карта, като се има в предвид, че плащането се извършва чрез виртуален ПОС терминал на Уникредит Булбанк АД през системата Борика?
Отговор:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по закона лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. По смисъла на ал. 3 на същия член, фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. урежда, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
От посоченото във Вашето запитване е уточнено, че приемате плащания с дебитни или кредитни карти. Съгласно цитираните по- горе разпоредби на ЗДДС и Наредба № Н- 18/2006г., за всяко плащане, което е извършено чрез POS-терминал с дебитни или кредитни карти, се издава фискална касова бележка от регистрирано в НАП фискално устройство.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната

3_ 3395/08.11.2012 г. ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 1 ЗКПО, чл. 195, ал. 1 и ал. 2 ЗКПО, чл.201, ал. 4 ЗКПО, § 1, т. 7 и т. 9 от ДРЗКПО, чл. 202, ал. 2, т. 1ЗКПО, чл. 13ОТНОСНО: прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без

компенсационни възнаграждения по чл. 26 от Закона за авторскотоправо и сродните му права (ЗАПСП)

Изх. № 63-00-2Дата: 23.03.2009 год. ЗАПСП, чл. 26; ДОПК, чл. 162, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗНАП.Относно:компенсационни възнаграждения по чл. 26 от „Закона за авторскотоправо и сроднитему права (ЗАПСП)Вна НАП е постъпило Ваше писмо в качеството Ви на Председател на Управителния съвет на Сдружение „……………………“, препратено по компетентност от Приемна

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

о незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване в Европейския съюзЗа доставчик на тези услуги – данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, 98 или чл. 100, ал. 1 или 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление на територията на страната, ЗДДС предвижда специален режим, наречен „режим

ЗБДОО, чл.9, т. 4,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,ЗБДОО, чл.9, т. 2,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.6, aл. 9

2_85/02.02.2018г. КСО – чл.4, ал.3, т.2;чл.4, ал.4;чл.6, ал.8, 9;ЗБДОО -чл.9, т.2, 4; Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и полагате личен труд в търговско дружество. Всеки месец внасяте осигурителни вноски върху 510 лв. и получавате възнаграждение за положеният личен труд в дружеството в размер на 800 лв. Подавате годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗЗДФЛ

ЗДДС, чл.10, aл. 1,ЗДДС, чл.132

В Дирекция ОДОП – постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 03.11.2015г.Изложена е следната фактическа обстановка:Фирмата е ЕТ и е регистрирана по ЗДДС. Иска да преобразува дружеството в ЕООД в съда.Поставени са следните въпроси:1.Следва ли да се прехвърлят всички активи, налични в ЕТ в преобразуваното ЕООД и дружеството да бъде регистрирано по ДДС?2.Следва ли да

ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3,НАРЕДБА Н-9,ЗКПО, чл.10,ЗДДС, чл.13

Изх. №53-04-10528.02. 2017 г. чл.10 от ЗКПОчл. 13 от ЗДДСчл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДСНаредба № Н- 9/2009 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е“ ЕАДе местно юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Основната дейност на дружеството е търговия с електрическа енергия и за осъществяването ? е издадена лицензия от Държавната комисия за

възможност за събиране по принудителен начин на такси, които се събират от чужденците в системата на МВР при разрешаване на дългосрочно, продължително или постоянно пребиваване в Република България&l

.№24-32-30дата: 29.08.2011 год. ДОПК, чл. 162, ал. 2, т. 3; ДОПК, чл. 163; ДОПК, чл. 165; ДОПК, чл. 166.Относно:възможност за събиране по принудителен начин на такси, които се събират от чужденците в системата на МВР при разрешаване на дългосрочно, продължително или постоянно пребиваване в Република БългарияВъв Ваше писмено запитване, заведено с вх.№ ../19.07.2011г. по регистъра

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 1, буква а,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 6, т. 6,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 1, буква б,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.10, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 26

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……23.03.2016г.Изложена е следната фактическа обстановка:През месец юли 2011г. физически лица са учредили право на строеж на дружество върху наследствен имот. Подписан е нотариален акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот от 14.07.2011г. Дружеството, на което е учредено право на строеж ще предостави жилища

Scroll to Top