fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 259

Изх. № М-26-Т-765
Дата: 04.11.2019 год.

ЗДДС, чл. 118 ал. 1 ;
ЗДДС, чл. 118, ал. 3;
Наредба №Н-18, Приложение №29

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-Т-765/11.09.2019 г.
Представили сте следните пояснения, въвеждащи въпросите:
Искаме да лицензираме СУПТО – Автоматизираната системата …. Предвидена е за фирми на които основната дейност е абонаментна поддръжка и сервиз. В системата е заложено: А) Над 99% от фактурите в системата се генерират автоматично на посочено число от месеца, като в тях се съдържат всички суми за абонаментна поддръжка, както и еднократни задължения натрупани за покупка на техника или сервизни услуги. 100% от фактурите се генерират с атрибут – начин на разплащане – по банка; Б) Системата е интегрирана за работа с основни оператори на парични средства в България – ……. и др.; В) В системата е предвидена и възможност при инцидентно заявено желание от клиент да може да разплати свое задължение в някой от офисите на фирмата в страната – няма ограничение за броя офиси с които да разполага фирмата.
Важно уточняващо обстоятелство от Ваша страна е, че „Към момента в системата е заложено, че при заявено желание за разплащане на задължение на каса – се генерира УНП на база това в кой офис се намира клиентът, касовият апарат, работно място и т.н.“

Въпрос №1:
На база, че за всички фактури се изисква и се очаква разплащане „по банка“ – следва ли да се генерира УНП?
Отговор:
За да може софтуерът, който разработвате, да бъде включен в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), задължително условие е той да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г. Това означава, че уникален номер на продажба (УНП) трябва да се генерира за всяка продажба в момента, в който се въвежда информация за нея, без значение по какъв начин ще бъде заплатена и дали за съответния начин на плащане се изисква издаване на фискален бон (ФБ) или не.
В контекста на въвеждащото описание, направено от Вас и цитирано по-горе, моментът на генериране на УНП следва да бъде:
* Или моментът на сключване на договор на потребителя на софтуера с неговите клиенти – получатели на абонаментна услуга;
* Или моментът на генериране на задължение за всеки период, т.е. моментът на издаване на фактурите.
И двата подхода са допустими и не се ограничават от Наредба №Н-18/2006г., като при първия подход към първоначално генерирания УНП за всеки абонат следва да се отнасят абонаментните такси за всеки отчетен период, както и еднократните задължения за покупка на техника или сервизни услуги.

Въпрос №2:
Следва ли в 2 часа през нощта когато се генерират автоматичните фактури да се разпечатват и касови бонове при условие, че има фирма с повече от 20 000 абоната и има физическа невъзможност за справяне на един касов апарат с такъв обем от фактури, лента и т.н.
Отговор:
Съгласно чл. 118 ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) фискалният бон е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство. Това означава, че фискален бон се издава при получаване на плащане по някой от посочените начини, а не при ежемесечното автоматизирано формиране на задължения за клиентите във Вашия случай.

Въпрос №3:
Ако трябва да се генерира УНП за всяка генерирана продажба – какво следва да бъде това УНП при условие, че към момента на генериране на продажбата( в 2ч през нощта на първо число ) не е известно:
* дали клиент няма да отиде да разплати задължението си на друга каса в страната? – как следва да се подходи?;
Плащане по продажба, за която е генериран УНП (виж отговора на въпрос №1) може да се извърши във всеки обект на лицето, като в издадения ФБ следва да се посочи и съответният УНП.
* дали клиентът изобщо ще погаси задължението си? – как следва да се подходи?;
Плащането по дадена продажбата няма отношение към генерирането на УНП за нея. При липса на плащане (пълно или частично) по дадена продажба това следва да бъде отразено по съответния начин в софтуера.
* дали клиент няма да погаси задължението си по банка? – как следва да се подходи?;
Право на клиента е да погаси задължението си по избран от него начин. При плащане по банков път генерираният за продажбата УНП няма да бъде подаден към НАП, тъй като няма да бъде издаден ФБ.
* ако клиент реши да погаси задължението си в някой от следващите месеци или година? – как следва да се подходи?
Клиентът може да погаси задължението си по продажба с генериран УНП по всяко време, като плащането следва да се отрази в софтуера..

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Доставка на услуга за Израел

ОТНОСНО: Доставка на услуга за Израел В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-32/ 16.03.2018 г., като допълнително са представени документи за упълномощаване на 26.03.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва дейност в областта на дизайна. Прави се услуга, свързана с дообработка на проекти за строителство и ремонт

ЗДДС, чл.53, aл. 2,ППЗДДС, чл.45

5_ 53-02-138/11.06.2009г.чл. 53, ал.2 от ЗДДСчл. 45 от ППЗДСФактическа обстановка: От изложеното в писмото Ви е видно, че Вашата фирма внася стоки от Китай. При освобождаването на Митница плащате ДДС за цялото количество на внесената стока. След това част от нея изпращате като ВОД на клиент в Чехия, който е регистриран там по ДДС. Стоката

Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-185 от 16.07.2021 г.В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице е зъболекарска клиника с едно самоосигуряващо се лице, което е собственик на дружеството. Зададени са

Наредба Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Наредба Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства В Дирекция ”ОУИ” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …/ 23.01.2012 г.чрез ТД на НАП –, офис. Изложена е следната фактическа обстановка:Физическо лице, което не е регистрирано по ТЗ, работи като фризьор-занаятчия с личен труд. Няма

МСС 24 – Оповестяване на свързани лица

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 24Оповестяване на свързани лицаЦЕЛ1. Целта на настоящия стандарт е да се осигури опростяването в счетоводните отчети на предприятието на информацията, необходима за насочване на вниманието към възможността финансовото състояние и резултатите от дейността да са повлияни от съществуването на свързани лица и от

Данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица по реда на З

Относно: Данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица по реда на ЗДДС.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е търговия с велосипеди, които се доставят до територията на Франция от български превозвач. При

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил

Изх. № 24-34-6Дата: 22.08.2012 г. ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 8; ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 4; ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 2; ЗДДС, чл. 79, ал. 1-8; ЗДДС, чл.

Изх. №53-04-369/13.06.2018 г.

Изх. №53-04-369/13.06.2018 г. ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 4ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 6 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-369/31.05.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).Фактическата обстановка, изложена в запитването,

Scroll to Top