fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 260

Изх. № М-26-В-111
Дата: 21.04.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 29, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г., които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-В-111/06.03.2019 г.
Представена е следната фактическа обстановка:
Фирмите, предоставящи комунални услуги (ВИК, Топлофикация и др.), имат специфичен начин на работа, различен от търговските фирми. При събирането на дължимите плащания се ползват услуги на фирми – посредници, специализирани в разплащанията на битови сметки ( „…“, „….“, „……“).
Фактура, издадена на клиент, може де се окаже платена по различни начини, някои от които с плащане в брой, без предварително да е ясно как:
* През фирма-посредник. В случая на „…….“, фактурата може да се окаже платена не в брой, а с банков превод.
* Чрез банков превод.
* На каса в Център за обслужване на клиенти в главния офис.
* На каса в поделение на фирмата в друг град.
Поставен е следният въпрос:
Дали уникален номер на продажбата (УНП) се генерира само при възникване на плащане в брой по дадена фактура, т.е. водещ е начинът на плащане, а не фактурирането. По този начин УНП не следва да се подава към фирмите-посредници, защото те имат задължение при необходимост (в зависимост от вида на тяхната система СУПТО, ИАСУТД) да генерират свой УНП?
Отговор:
Софтуерът, който използва Вашето дружество, със сигурност притежава характеристиките на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) съгласно определението за софтуер за управление на продажбите, съдържащо се в §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и определението за управление на продажбите чрез използване на СУПТО, съдържащо се в §1, т. 17 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г. Това означава, че той трябва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от наредбата, вкл. да генерира уникален номер на продажба (УНП) при формирането на задължение на всеки клиент (абонат) за съответния период, без значение, по какъв начин ще бъде извършено плащането. Допустимо е доставчиците на услуги с непрекъснато или периодично изпълнение, каквито са ВиК дружествата, електроразпределителните и топлофикационните дружества, мобилните оператори и др., по техен избор, да формират УНП при сключване на договор с абонат и впоследствие да отнасят всички формирани задължения на абонатите си за отделните периоди към този УНП. Такъв подход не би бил в нарушение на Наредба №Н-18/2006 г., но, ако е избран, би следвало да намери отражение в справките по т. 18 от Приложение №29 на наредбата, като в тях, в допълнителна колона, се посочват и периодите, за които се отнасят формираните задължения за дадено лице, респ. за един УНП.
Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства предвижда отделно задължение за лицата по чл. 3 от същата, които събират суми от името и за сметка на друго лице, да регистрират продажбите чрез фискално устройство (ФУ) на доверителя или чрез ФУ на довереника (лице по чл. 3 от наредбата). Съгласно чл. 29, ал. 3 във втория случай, ФУ на довереника се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител поотделно, като департаментът посочва името на доверителя. Договорът, сключен между доверителя и комисионера за извършване на продажби от чуждо име и за чужда сметка е документът, доказващ при необходимост основанието за прилагане на цитирания ред.
В тази връзка използваният от Вас СУПТО следва да генерира УНП за всяка продажба, независимо от начина на плащане. При плащане по начин, неизискващ издаване на фискален бон (ФБ), например плащане по банков път, приключването на продажбата със съответния УНП се отразява в софтуера с посочване на начина на плащане. В случая, посочен от Вас, и при условие, че комисионерът използва СУПТО, при въвеждане в този софтуер на информация за извършваната продажба от чуждо име и за чужда сметка, той също следва да генерира УНП за тази продажба, който ще бъде разпечатан на ФБ за продажбата, ако плащането по нея изисква издаване на такъв. Наредба №Н-18/2006 г. не изисква, но е допустимо генерираният от Вас УНП да се подава към Вашия довереник с цел обвързването му с УНП, генериран от използвания от него софтуер.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-17/17.02.2017 г.ЗДДС- чл.41, т.1, б.”а”,чл.69, ал.1, т.3,чл.70, ал.1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-17/13.01.2017 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:СДРУЖЕНИЕ е бенефициент по проект по Оперативна програма. От 02.04.2015 г., сдружението е

Писмо с Изх. №20-00-519; 17.11.2020 г.

Изх. №20-00-51917.11.2020 г. чл. 12, ал. 1 от ЗДДСчл. 45, ал. 3 от ЗДДСчл. 45, ал. 4 от ЗДДСчл. 45, ал. 7 от ЗДДСчл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДСчл. 66, ал. 2, т. 1 от ЗДДСчл. 82, ал. 1 от ЗДДСчл. 40 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Предстои да бъде

Приложение на разпоредбата на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. №М-24-31-7Дата: 07.05.2014 год. ЗДДС, чл. 36а; ЗДДС, чл. 55Относно: приложение на разпоредбата на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-31-7/27.01.2014 г., е изложено следното:Дружеството извършва спедиторски услуги на територията на страната,

Приложението на Закона за корпоративното подоходно облага-не/ЗКПО/ и Кодекса за социално осигуряване/КСО/

1_ ИТ-00-23/17.03.2017 г.КСО, чл. 6, ал. 2 ЗКПО, чл. 11 ЗКПО, чл. 204, ал. 1,т. 2 ОТНОСНО: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облага-не/ЗКПО/ и Кодекса за социално осигуряване/КСО/ Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” ….. с вх.№……….2017 г. е описана следната фактическа обстановка: Назначения персонал в Професионална гимназия по селско

девалоризацията и деноминацията на активите през 1997 година, обръщаме внимание, че за целите на материалния закон, при извършването на корекцията по чл.79, ал.6 от ЗДДС във връзка с ал.1 на същата пр

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има намерение през месец април 2016 година да осъществи продажба на недвижим имот – административна сграда, като при продажбата доставката ще се третира като освободена на основание чл.45, ал.3 от Закона. В тази връзка сте предоставили следната информация по отношение на въпросния имот:През месец септември

Какъв е характера на неустойката, който купувач дължи за неизкупена електроенергия към НЕК

чл. 26, ал. 2 от ЗДДС чл. 92 от ЗЗДСпоред изложеното в качеството Ви на продавач сте сключили договор за изкупуване на електрическа енергия с „НЕК”ЕАД купувач, за продажба на произведена електроенергия от Ветроенергиен парк ”…..”собственост на „……..”АД.Съгласно клауза от договора  в случай,че купувачът наруши своето договорно задължение да изкупи цялата или някаква част от

здравно осигуряване на гражданин на Държавата Израел, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република България

№24-34-172Дата: 28.02.2013 год.ЗЗО, чл. 33Относно: здравно осигуряване на гражданин на Държавата Израел, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република БългарияВъв връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № …………../26.11.2012 г., Ви уведомявам следното:От 01.01.2011 г. е в сила Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24

Данъчно третиране на доставката на книги и електронни книги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 година за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката на книги и електронни книги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 година за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез

Scroll to Top