fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 263

Изх. № М-26-И-83
Дата: 24.04.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 2;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-И-83/ 08.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Представена е следната фактическа обстановка:
Дистрибуторска фирма има следната организация на работния процес: Поръчката се взима на място при клиента от служител на фирмата (Търговец) с мобилно устройство, свързано онлайн с ERP-софтуер. В офиса (складова база), където няма касов апарат и не се извършват плащания в брой, постъпилите поръчки се обработват в ERP-софтуер. При необходимост се коригират и се подготвят за експедиция. Издават се и се разпечатват необходимите документи за продажба (стокова разписка и фактура). 
Служител на фирмата (Шофьор-Дистрибутор) с автомобил на фирмата доставя стоката на място в обектите на клиентите. Предава стоката и съпътстващите документи. В него или в автомобила няма устройство с връзка към ERP-софтуера. Клиентът плаща задълженията си от сегашни и предишни доставки чрез отложено плащане в брой, на същия служител, който има в себе си само мобилен фискален касов апарат (ЕКАФП), регистриран „без стационарен обект”. На него въвежда на ръка и пуска фискален бон за получената сума. Сумата може да бъде цяло или частично плащане по вземания за приети от клиента доставки на стока.
Поставен е следният въпрос: Необходимо ли е мобилното ФУ на служителя, който приема сумата от клиента да бъде свързано към ERP-софтуера?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Всеки софтуер, който притежава характеристиките на софтуер за управление на продажбите в търговски обект съгласно посочените по-горе определения, попада в приложното поле на Наредба №Н-18/2006 г. На база изложената фактическа обстановка могат да бъдат направени следните заключения:
1. Начинът, по който дружеството осъществява дейността си, попада в обхвата на определението за разносна търговия, съдържащо се в §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Наредба №Н-18/2006 г., а именно продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка.
2. ERP-софтуерът, използван в офиса – складова база, притежава характеристиките на СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г., при разносна търговия фискалната касова бележка може или да бъде издадена от лицето по чл. 3 и да бъде предадена на разносвача, който да предостави на купувача при плащането, или разносвачът да издаде фискален бон на място при клиента при предаване на стоката и получаване на плащането. Този избор не променя същността на търговската операция и факта, че по смисъла на Наредба №Н-18/2006 г. в офиса-складова база се извършват продажби, плащането на които изисква издаване на фискален бон.
От гореизложеното следва, че ERP-софтуерът, който трябва да отговори на всички изисквания към СУПТО съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г., трябва да бъде свързан и да управлява фискалните устройства, вкл. мобилните фискални устройства, използвани от шофьорите-дистрибутори.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълнения

Изх. №53-04-3108.02. 2017 г. чл.7, ал. 4-10 от ЗДДСчл.3 от ЗКПОВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице в България и е открило клон на чуждестранно лице във Франция, където клонът ще извършва следните сделки: продажба на стоки, печат на рекламни материали, монтаж на рекламни елементи. Клонът е страна по договор

приложима ставка на данъка върху добавената стойност за доставки на услуги, включени в програми с месечни карти, даващи възможност за практикуване на множество спортни активности, чрез осигуряване на достъп до широк кръг спортни съоръжения и дейности, както и различни от достъп до спортни съоръжения услуги

Изх. № 26-Б-462Дата: 10.03.2021 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 7; ЗДДС, чл. 116, ал. 1; ЗДДС, чл. 128; ЗКПО, чл. 26, т. 4. ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност за доставки на услуги, включени в програми с месечни карти, даващи възможност за практикуване на множество спортни активности, чрез осигуряване на достъп

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 23-29-133 13.12.2014 г. ЗДДС чл.21, ал.2, чл.28 В дирекция .е постъпило писмо относно прилагането наЗакона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Р“ АД е възложило на българско дружество, последното да намери клиентот трета страна /Турция/ за продажба на продукция. При така изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:1.

прилагане на чл. 77, ал. 5 от ЗДДС (отм.)

.№ М-24-33-176 Дата:06.11.2012 год. ЗДДС/отм./, чл. 77, ал. 1, т. 4; ЗДДС/отм./, чл. 77, ал. 5; ППЗДДС/отм., чл. 75а, ал. 1; ППЗДДС/отм./, чл. 75а, ал. 2.Относно: прилагане на чл. 77, ал. 5 от ЗДДС (отм.)С Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………..г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е подало на

Данъчно третиране на предоставени карти за спортна дейност, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Изх. №20-00-86/20.03.2019 г. ЗКПО – §1, т. 34 от ДР;ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2;ЗКПО – чл. 205;ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 2, т. 9;ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 1;КСО – чл. 4, ал. 1;КСО – чл. 6, ал. 12;ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1;НЕВДПОВ – чл. 2, ал. 2 ОТНОСНО:

Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-179 от 31.05.2021 г. и вх. № 07-00-154 от 04.06.2021 г., препратено от ЦУ на НАП.Съгласно описаната фактическа обстановка дружеството изкупува стари телефони от физически лица чрез услугите на куриерска фирма. Физическите лица не

прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-38-11Дата:03.05.2018 год.ЗКПО, чл. 184 във връзка с чл. 188ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-38-11/19.03.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:„ЕВРО……“ ООД се намира в община

Надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012г.

ОТНОСНО: Определяне на базата за изчисляване на процента, с който следва да се извърши корекция по чл.79 от ЗДДС Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество закупува през 2014 година имот – складова зърнобаза и земя (УПИ) за сумата от 352 000 лева и начислен данък 70 400 лева. Доставчикът е определил сделката като

Scroll to Top